University of Oxford
Linguistics, Philology & Phonetics

On-line language documentation for Biak (Austronesian)

Text 7: FAFYAR BEBA MANARMAK'RDI "THE GREAT STORY OF MANARMAKERI"

Text in Biak: Arnold C. Ap

Audio Recording:

Narrator: Bernece Mofu
Age: 55
Dialect of Biak: Mandori (Numfor Island)
Date: Friday, 22 October 2004 at 08.00am
Location: Nyampun Village, East Biak

Audio:

Biak text:

Ras ine ras jumat. Ras samfur di suru seser di suru ro paik oktober tahun syaran di suru seser di fyak oras ri war arwo babo. Ro fyoru yafafyar baime yakofen badir manggun aya snori. Isoine binsar B Mofu ro mnu Nyampun sup Byaki bar wamurem. Yamarisen kaku yakfafyaru fafyar beba bero sup Papua ine. Fafyar ine byeknam kaku ro mnu Sopen ro sup Byaki bar Wambarek. Isoine fafyar beba Mananarmak'rdi. Snon bero mnu Sopen ya snori Yawi Nusyado. Yawi Nusyado dom yaf ya ro urek bero mnu Sopen bande ya bori. Dom yaf anya ra ibro, ifrom i ma ikun i ra imnai kyer i kuker japan, ifen ma bakdi. Ro fyor rokaker na nasur kwar Yawi Nusyado ifrur ayar ya fa idwarek u yaf i insama randip sya san awer rokaker na. Yawi Nusyado imarisen kaku snar myam u japan, ifen ma bakdi byanna nasur pyum. Fyoro ba Yawi Nusyado myam randip ya dan yaf byani. Yawi Nusyado imbran syewar yar u ayar ya fama myam pak robaido wongkir o ryo ayar ya ba. Ras-ras randip anya dan ker yaf i isof Yawi Nusyado fyafayaf kaku mura kyara fa ibe isin u randip ya fa myun i. Ro rob ya Yawi Nusyado dun u makbak byedi erobaido bom byedi ma rya isin randip anya ro yaf andiri. Ro rob ri fandu Yawi Nusyado ryower u randip anya byerakrok ro yaf ya dori. Yawi Nusyado fyaku randip anya ro ayar andir i isof u myam pduk kaku i insape syo makbak byanya robaido bom byani ra kyur ro randip ani. Bape ro fyor u makbak byanya kyur ro randip anya Yawi Nusyado ikandor kaku snar u ryower randip anya dar ba boi dawos be snonkaku, dobe: "Yamnai". Meser ya ido Yawi Nusyado rya syewar randip anya weur byena insama iyau user i fama myam randip weur no ba boi weur snonkaku monda erobaido weur snonkaku nairi. Yawi Nusyado iso monda weur snonkaku ma rik porm anna isof imbran srow u abyab oser. Yawi Nusyado myam nyan ya isya ipdef ra abyab ya dori, mura kyara fa ibe iso pdef mundum be abyab ya dori. Ro fyor imbran u ew ri suru kyor mundum Yawi Nusyado imnaf mnggarm ya ifuken i bo dobe: "Au ido mansei is au, wabe rwa beryo ma rosai swewar i? Erobaido swewar ya?" Yawi Nusyado imnai ma dores ma ryower u mnggarm anya ikofen wer bo dobe: "Wabe wun u makbak bani erobaido wabe wun bom banya, imboi ro fyor u kwaber ya wasusu kuker dokor bedi, insape wabur." Ro diya Yawi Nusyado dakfuken bo dobe: "Yafawi na mob yambran ra ya ba." Mnggarm anya ikofen wer bo dobe, "Waso ma wafrur monda ro yakofen kwar faro au, robaido na rwosdis ma wasapi." Ro diya Yawi Nusyado iso ma ifrur ro mnggarm ya ikofen na. Ro fyor anya Yawi Nusyado imnaf u snonkaku sya sibor u siwor, simbrif ma sibras befasnai u sisya siryab naba kaku. Mnggarm anya ifuken wer, "Wamnaf u mnggarm naiwa ma rwower babir na ke?" Yawi Nusyado kyarem bo dobe, "Yamnaf u warwor ma baras befo kuker u raryab." Ro fyor ya Yawi Nusyado mnggamor byesya sbase ma myam u mnu beba ya isren ma ipyum kaku ryo barpon byedi. Myam kako kawasa bero mnu ya smam be bebabo kaem. Yawi Nusyado myam babir kako mansar binsar bemar fyoro kwar sya sisya kako, bape smam be bebabo kako. Yawi Nusyado myam kam na ra imnai mnggarm anya ikofen wer bo dobe: "Ras bedya rya ma baim fa waksun ro dine, rarirya na kwaber wer be sup sasor. Ro insanja mam kwar ani koreri irya. Wun u makbak erobaido bom bani ma rwa mu ra wabur." Yawi Nusyado dun u makbak byanya ba bo ibur monda snar ikak beba ya isya byarek warek i. Yawi Nusyado ibur kuker swaruser u bera mu ra ker be koreri myam kwar ro abyab ani. Ro fyor no Yawi Nusyado kyain ker ro manggundi ma swaruser byena nawayan kam be koreri, koreri befo kuker marafrif baras raryab bemnai ba. Fyoro-fyoro mura Yawi Nusyado myam faduru baken byedya ba isof darmaker. Yawi Nusyado baken byedya ifo armaker isof u kawasa bero mnu Sopen i sya kame beba ma kasun s-or i be Mansar Mananarmak'rdi. Mansar Mananarmak'rdi ibur mnu Sopen Ro ras oso mananwir bero mnu Sopen romawa snon kabor byedya dun maryai ma ikoi byesya bo imbran farma ro swan andir ya. Fyoro ba myam rarpon manswar ya isar kir be yen andir ma imbran be bosen ya bo iwanda, romawa snon kabor anya dores byair fais u manswar anya ro ibe ifur i. Manswar anya rya nda imbran syewar kyon ya ramnai kyain ro kyon anya dori. Manswar anya kyain fyoro mnggun ramnai dores ma imbran be yen andir besyor iwande. Ryande ro mob esyor ya kyikr baken byedya ma in kasun mawa bero bur byesya sisapi ro yen ya bori. Fyoro ba bin kabor mnggun u bepyum ya dores kir ro aibur mawa bero yen andir sya ra kyain israi in mawa ansya ro ma iser si ro inawen ya ramnai dek raryas kyain ro manswar anya dokor i ma susun kir be sup ya dori. Romawa snon kabor anya sneri ryo in kabor bepyum manswar ya byanya mura ibur pdef be mnu ra isan wos be snon bebor bero mnu ya dori, imfa meser ya sisasyar kam fa ssai warek ma sfor manswar ya kuker u inai in kabor mnggun u bepyum kaku myam ani. Meser anya fyas e snon bebor bero mnu Sopen i sya sisasyar fa ssewar manswar ya ma inai bin kabor mnggun anya ro sup ya dori. Se kayam bo ssai warek imfama ono sipok fa sfor su ba. Rarirya bo se sewar ker snar mananwir ya romawa snon kabor byedya ikofen kwar bo dobe oso fyor manswar ya ma inai bin kabor mnggun bepyum ya fa byuk i ido nari nya srar mnggun byedi (erobaido mananwir ya inai kasun barsa byedi). Mananarmak'rdi ryower u sasewar ine mura imarisen daksewar pyan. Fama kawasa bero mnu ya sikofen i bo sobe: "Siwara ma snon bepduke besambrab ya derer bape sefama sipok ba, insape robar u ebe mansar bo ekriwk ba au ya auso na befor u manswar iwara au ya?" Mansar Mananarmak'rdi ryower monda wos sanna bo imbran user u snon bebe na besun be sup ya dori si, ma Mansar Mananarmak'rdi ima imbran be kor andir ya ma kyain yofek ro kris knam ya fuar i. Fyoro ba ryower mbrus beba ya ryok ro sup ya dori. Snon ansya ssai warek manswar anya su kwar fama, manswar anya ifrar kir u ai warek anna ma ifrar ra kor andir iwara, ma ifrar sasar ra mob Mananarmak'rdi dof ro i, mura Mananarmak'rdi dores fasau ra byuk ainkyon byedya syawer manswar anya wemin byesui isof isapi, ro diya Mananarmak'rdi fyor inai bin kabor mnggun ani. Mura manswar anya dun kawasa byesya bo sibur be sup Yapen, befnai babo ine manswar ono sakro sup Biaki ba. Mansar Mananarmak'rdi dun u inai bin kabor mnggun u manswar ya byani ma ryir i faro mananwir ya romawa snon kabor byanya, fa byuk i. Ro bemnis ba faro Mananarmak'rdi isoine mananwir ya romawa snon kabor byani bye ra wos ikofen kwar anya ba, boi randip ri byuk be Mansar Mananarmak'rdi mura Mananarmak'rdi bye randip anya fa keret ma kawasa byesya smun i ma sikun i insama skan kam e. Mansar Mananarmak'rdi kawasa byansya sra sun u aimun e, robean ma bakdi ram ro yaf byani. Smun randip ani ma sbarapen i kuker u robeyan ma wei bebor sun kwar ro mansar Mananarmak'rdi yaf byani. Apen anya myas ido kawasa ansya san pres u robeyan, wei ma randip ker sya fa sibro bur u Mansar Mananarmak'rdi. Ro diya Mansar Mananarmak'rdi imsor kawasa byansi ma ryir ibur mnu Sopen mnu iswar, fama kawasa byesya se syowi i ba. Mansar Mananarmak'rdi marandan byedi erobaido Mananarmak'rdi barbur byedi. Mansar Mananarmak'rdi iswar kaku mnu byedi, Sopen, mnu iba ro, ma bo saneraro byedi mob damom ro ma mob i-wan randip ya fa ikofen u wos u "Yamnai" mura manggundi dor u bo anya be Yamnaibori. Iswar u kawasa byesi kako fama armaker byesya sifnai fa manggundi kawasa byena sikofen i ma se syowi i ba. Kawasa byesya sakfawi saswar ba, snar u san rokaker bebor byena ma randip byedi. Mansar Mananarmak'rdi nya roi no bese ba kwar, roi bedawer ya iso ainkyon byedya ma wai kabasya mnggun u yas bedawer kwar ya suirya kwar. Ro fyor u rya ryas kyain ro manggundi ro Yamnaibori ma swaruser byena nawayan kam be koreri myam kwar anya, ibur fasau ba bo kawasa byesya san u apen ya besiper bur i, imewer dawos kuker u robeyan ma randip u dakan ba na boi isu monda wai kabasya byani. Dun monda kabores, kanarem ma ainkyon byedi bo byores isye andir iwara be mun u oridek e. Ro fyor ya wambraw ya iso mura soren ya imarmer boken isof u Mansar Mananarmak'rdi kyara fa byores pdef ba bo bye ryar ro mnu Maundori. Ro fyor ya bosen ya syo ra kyur ramen i ma sau o ba. Mansar Mananarmak'rdi byuk u ainkyon byanya isrib uk u bosen anya fa mob ya byesau ma byores munde ro. Ro bosen ya bande ri byuk u ainkyon ya ifrur rwaren erobaido wir ya fa ipyar ro. Snar ro fafisu ya Mansar Mananarmak'rdi imbrowe ma war no napyan ba mura byuk ainkyon byani ifrur u war ya fa isasyar ro karui bero yen andir na. War anya byeduber fa kawasa bebor mnu Maundori sna be war e ma isya sor kaker i be "war Mananarmak'rdi". Marandan bera be Mokmeri ma Meokbundi (erobaido Meos Wundi) Ro fyor wam ya ryir e Mansar Mananarmak'rdi dek ro wai kabasya mnggun byani ma isye andir iwara be Samberi. Fyanam be Samberi ido Mansar Mananarmak'rdi daron fa myun inmamen beba ya kuker u ainkyon benik byani. Ibyaun u inmamen anya ro wai kabasyai mnggun ani ma byores be rum manibob byedi ro mnu Samberi. Skok u inmamen anya ramnai sikun i ra myas e san pres i bo bin bena rum ya dakan ker o ba. Ro fyor Mansar Mananarmak'rdi ifawi bin ya dakan inmamen ker o ba mura imai bo ibur mnu Samberi, byores be mnu Mokmeri. Ro mnu Sorido banda ri Mansar Mananarmak'rdi byuk u ainkyon benik byanya myun in beba ya wer fa dun bo ibur snar napirman byedi Padawankan ro Mokmeri. Ro mnu Mokmeri Mansar Mananarmak'rdi iryab snar isrow ma fyafyar us u napirman byedi Padawankan, fyoro kwar susrow su ba. Ro fyor anya Padawankan swar ryande rya bar ro sup bo ibur baim e, ro diya sikun in Mansar Mananarmak'rdi myun ro Sorido anya fa san pres i bo Padawankan swar u dakna ker o ba. Ro mun mandira ya Padawankan swar u ibur ker sup ma myam faro inkor sya mura ifuken ker byesi ma sobe in sya sibro, mura imsor bo dawos nabor e. Mansar Mananarmak'rdi ryower Padawankan swar u dawos mura imai wer bo dor fa ibe ibur. Ro fyor u ibur baim e napirman byedi Padawankan byuk u srai emas bon ri suru ma oser ma byesur kwar. Mansar Mananarmak'rdi byores ibur mnu Mokmeri ma ibur yob u Meokbundi mob ikyar na ismai Koreri ro ras oso. Mananarmak'rdi ifyafer kuker u payamyum ro Meokbundi ma kawasa bero myos ya se ababen i bo siyau i ba. Ro Meokbundi Mansar Mananarmak'rdi imarisen kaku ibe isuf swan srai mura dor u srai knam oso ro kawasa bero mnu Sokani fama, simewer sbuk srai oso fa isuf ri. Ro diya Mansar Mananarmak'rdi kyer srai sur byani ma isur fasau kaku fa bye srai knam beba ma isuf i be swan srai. Randak ya ro diya Mansar Mananarmak'rdi ras-ras na kaem ikenem monda ro safsuf swan srai, fararur bye naba ba kaku. Fararur bero Meokbundi (erobaido Meos Wundi). Ro arwo oso Mananarmak'rdi iwudar ra myam u srai por byani, fama ikandor kaku snar myam fa am'n besau ri fyak byansya se bei, oso isya dinem karau swan srai byansi. Snar u arwo-arwo na kam swan sya sibro ker mura Mananarmak'rdi fyafayaf bo kyara fa ibe isin warek u mankaraurau beyinem u swan srai byansya fa insama fyor i. Ro rob randak ya Mananarmak'rdi kyon isin ro srai fuar i. Bape myam ro arwo ya swan srai byansya skarau si kaker. Ro rob ebe suru ya Mananarmak'rdi ijabek u kaderen ya ro srai knam ya fadu ri fa byuksin u mankaraurau ya. Bape ro arwo ya myam wer swan srai sya sibro wer. Ro rob u ebe kyor Mananarmak'rdi kyain yofek ro srai kadwor ya ro kapyaf swaf na. Meser muryas ya ro fyor u dorek nakpef baim e Mananarmak'rdi myam mankaraurau swan srai anya dado murbab ro srai kadwor i. Mankaraurau anya Makmeser i robaido Sampari iri. Ro diya Mananarmak'rdi isawar ra iser epen ma fyor ra idworem kaku isof Sampari ispup sewar fama ipok fa pyupes bur u Mananarmak'rdi bramin byena ba. Dorek anna naiswaryas nakpef kwar ro diya Sampari ibor wawork bo dobe, "Sye Mansar e, yor fa pir aya snar ro fafor ayena naiswaryas u nasbak kwar". Fama Mananarmak'rdi dobe: "Na yapir au ba isof buk u ro yamander ker ro ras suine faro aya." Sampari ifuken Mananarmak'rdi rosai imarisen kaku ya, bo dap pres u ro u dobe kyara na Mananarmak'rdi da imarisen na, bape Mananarmak'rdi kyarem oso ba. Mura Sampari ifuken kaku wer bo dobe: "Imbo rosai so wamarisen bo mander kaku ya ido wakofen." Mananarmak'rdi ikofen myaren bo dobe: "Ro yamarisen fa yobe buk be aya ya isoine, koreri syeben." Sampari ikofen bo dobe: "Mananarmak'rdi aror bani yabuk i faro au kwar ro arwo ine ro fyor or ya dompis baim e." "Nwa koreri syeben i kwar fa isya ryo rwori, fama nari insama wafawi babe naknik koreri syeben ya byedya, meser iyama mam fa Insoraki mananwir beba Rumbarak u inai byedi imasasi kukr u inai sya ro yendisare fanam u mars knam ya ido faku ra pauk u mars bon no fa swo munda yob si." "Nari mam rosai bekur u Insoraki ro ras barpur nayama, irya samambrab koreri syeben waksmai kwar ro aya." "Yor fa pir aya ba sonai meser ya dek kwar, aski nabor be au." Mananarmak'rdi insape pyir Sampari fa ibur kaber snar u ismai ro myander ker anya kwar. Ras ri beso skawas e Mananarmak'rdi myam randa inai sya simasasi ro yendisare ya ro fanam mars knam besob munda i. Mananarmak'rdi fyaku ra dof ro mars baken ya barpur ya, ma myam farfir kaku inai bemam pduk kaku isoine Insoraki sikafkofn ker ro mnu ya dori ani. Mananarmak'rdi pyauk mars bon anna ramnai ikofen wos na ramnai syo na be masen iwanda. Mars bon anna nararyor so masen ya ra iya ryandum ikob ro Insoraki sus byesi. Insoraki ikandor bo duf u mars bon anya syo i bur be bandi. Fyoro ba ido ebe suru ya ryandum ikob wer ro Insoraki sus byansi. Duf mars bon anya ma syo i binkwan kaku be bondi. Bape mars bon ebe kyor ya ryandum ikob kaku wer ro Insoraki sus byesi. Insoraki ibur ra ro rum sus byesya simaker mura isnau si ra fyoro ba byabir binggundi imobes ba. Insoraki sinan byesya sikandor u ro befnai fa inai skobedya imobes ba i, skofuken sewar ro kawasa bero Meokbundi mansei befawi ro befnai kaku ya fama oso ifawi ba. Insoraki binggundi ifawi ba kako. Fyoro ba paik byena namnis ma nya romawa ya ma romawa snon rirya, bo skonir i kuker snonsnon Manarbew. Manarbew isur fasau ma iba pduk kaku ra fyafir ma ifawi dawos e, ro diya ras-ras ifuken ker u snari Insoraki bo dobe: "Wawi yai iso, wawi yai iso?" Insoraki sinan byesya sfafayaf mura ras oser skankain kakara fa sna wos fa sifrur wor beba oso ma ro wor ani ssewar u Manarbew kma byedi. Ras anya rya ma wor anya imbran bo kawasa bero mnu na kam e sfanjur fa sakso wor i. Insoraki ma romawa byedi Manarbew sukain ro barpon kaku fa sumam u snon bewor ma bekin sireb ma insama Manarbew myam babir u kma byedi. Randak ya bembran bepon kaku sisoine romawa snon kabor u babo sya, fama Manarbew myam faro kmari ba. Maran ebe suru ya ido snon fadu sya fama Manarbew myam babir u kmari baim. Ra imnai ido maran mansar mnggun sya sakmbran wer fama Manarbew bye ra mob o ba kaem. Mura maran epups kaku ya ido mun mansar kraf kaku si, ma Mananarmak'rdi i bepur kaku, duf ainkyon ma airam na fa byukbabur u wark u ran sya. Ro fyor u mansar ansya simbran ro Insoraki ma Manarbew barpon subedi Manarbew kyur mura be Mananarmak'rdi bo dobe: "Wawi, yai iso iwu, wawi, yai iso iwu." Manarbew ikofen bo ispup fa ibe rya fyor kmari, fama snari Insoraki iser epen i snar dain kaku Mananarmak'rdi. Manarbew ispup rao snar ryir brasi ma ifrar ra fyor Mananarmak'rdi. Ro diya wor beba anya sibur besisye, simsor snar Mananarmak'rdi byuk u Insoraki bin bepyum kaku ro myos iwa. Simkok rum na ma sfaryan ro bebor sena kam ro wai beba sena, simer pef u wai mawa na kaem snar u simewr Mananarmak'rdi swar u skobors na ri. Kawasa ya kaem sayun sibur be Meokbundi sibur Meokbundi ma srande sna ro Yobi. Insoraki, Manarbew i ma Mananarmak'rdi skobe skakek ro wai sena fama skur pampum sko. Insoraki srar kasun byedi, Saneraro, iswar sko mura dado fa kyain us sko ro Meokbundi. Ro mun mandira ya Manarbew ibiser mura dor robean faro snar Insoraki, snar Insoraki iwan bo dobe: "Rwa wan kmam babara byansi wa." Manarbew rya dor robean ro kmar Mananarmak'rdi mura kmar Mananarmak'rdi iwan i fa syun randum myam ro sim ma myam robean bebor naisya kaem. Manarbew ikofen badir faro snar Insoraki ma Insoraki syun randum myam ma ikandor bo ikram fais ro sneri. Ras-ras robean na nrarirya kwar bo skan monda. Ro ras oso Mananarmak'rdi rya ikun manggundi ro kabui knam ya ro myos ya mun u benir be Kaweri. Ro mun mandira ya Mananarmak'rdi imbran ibur be rum, Manarbew myam i ro swaf u ebinkwan ma ikofen yob snar Insoraki: "Wawi, wakmam! Yai iso iwama." Insoraki ikyar ba bo dobe: "Bardai awer ba kmam ima byabara bo darmaker. Ibur ra ro rum insape Insoraki ifawi kaku Mananarmak'rdi fyadwer kif bekwar byedya kukr u kif bebabo ma myam be romawa snon kabor kraf bepduk e. Manarbew ikofen faro snari Insoraki bo dobe: "Wawe, yai ima inik kaku fa ifrur ro nayafa kaem, ikofen monda bo aibon ma robean naisya kaem. Komam kam kada fyadwer manggundi kwar fa byabo ma i ero fandu kobedine." Randak ya Insoraki ikyar manggun ro Manarbew ikofen na ba, bape fyoro mura sneri ikyar e. Mura ro ras ya mindi Insoraki imsor swari, Mananarmak'rdi, bo dobe: "Rosai befnai fa wakofen badir manggun au ro randak ya ba insama kawasa ayesiwara sibur awer ko." Fama Mananarmak'rdi dobe; "Wamsor awer aya ba nari koyau user si." Meser ya Mananarmak'rdi ryanda dores ro yen andir ma isik wai Mansusu ya ro yen ya bori. Ryos pum wai isik anya ra ryanda ipyar ro masen ya, fama myam Mansusu ya ma dun sneri ba. Isik Wairon ya ma ryos pum i wer fama imewer i snar kawasa sibor sifrur i kwar rya imewr i. Ro diya isik u wai Karures beba ya wer, ryos pum i randa ipyar ma i Mananarmak'rdi myam ma imarisen ya. Ro diya skobyawn ro bebor skobena ma skayun skobur Meokbundi be Krawi fa skomam kawasa skobansi. Ro Krawi be Numfori. Mananarmak'rdi, Insoraki, Manarbew ma me byedi Saneraro skayun kuker u Karures ani ma fasau monda skofyafer ro Krawi. Kawasa Meokbundi bebur ansi sisya kam ro diya. Mananarmak'rdi ikofen munde yob u mambanyo ma inbanyo byesuya insama suranda subarek ma sisu wai Karures anya ro subons na. Insar mansar ansuya sumewer kaku, sukofn mamyai Mananarmak'rdi, suyobe ima da ro kaku yo iryandari dobe wai byedya fyak baken subena be afyak ri. Kawasa ya sisan pum Mananarmak'rdi ma imsor si bo dayun ibur be Numfori. Sobe sifawi kada nari siso pyum u wos byena, ma rarirya nari sakfadwer kraf ma kif bekwar sena fa sbabo ra mob u byabo ra i. Mambanyo ma imbanyo ansuya ras ri subarek ma karures ya iruren epen su kada na sufadwer baken subena fa subabo kako sumnis Mananarmak'rdi manggundi. Wai Karures anya dayun be bar ori syun ma ifyafer ro myos Numfori. Manarbew kyans ibe ifnak ro yen e snar dares ya isam boken. Ro diya Mananarmak'rdi syo karui ya rande bye myos fa nyir be Poiru. Manarbew dado rande ifnak ro yen bero myos Mnggun ani. Myos Poiru isof babo ine komam kada isya ro mnu Pakreki banda ri. Ro myos anya bori Mananarmak'rdi kyer ai knam ri fyak, ma ai knam ri fyak anskoya skobe keret beba ri fyak, skoiso: Rumberpon, Rumansara, Anggraidifu, Rumberpur. Ebe bukor ro keret ri fyak anskoine isoine "Funkawyan". Barbur bera be sup Korano Fyak ma mun u ori syun. Mananarmak'rdi skobarek fyor ker mnggun ro Numfori. Mananarmak'rdi ikofn yob u kawasa sya bo dobe: "Nari yafrur u roi bebor roi befrur kandor ro myos ine imfama yor fa mgoso pyum ro yakofn na. Oso imar ido mgokans awer i snar nari ikbawes wer fa ikenem. Robean na nabro ido mgosewar awer be sup Yapen i snar nari robean supsap nra muma ro manggun na." Kawasa Numfori siso pyum Mananarmak'rdi wos byena ba, skans snonkaku emar sya ma ssewar robean ker be sup Yapen. Mananarmak'rdi imsor kawasa beso asuser ba sya ma isu wai byani fa ibe dayun ibur pdef. Ro fyor skofasasos fa skobe skayun ya Manarbew isya ifnak kaker ro yen ya bo. Mananarmak'rdi ryop u ikak beyarek sayaryur sya fa sfakak Manarbew i, mura Manarbew imgak bo ryanda dek ro wai. Randak ya ro diya ikak u beyarek sayaryur sya sro Numfori isof babo ine. Mananarmak'rdi skayun skobur be myos Korano fyak nawandi, ro diya skayun skobur pdef be mun ori syun iwara ra skofyafer ro sup amber nairi wa. I befnai amber sya snana bo koma kona roi no ba. Mananarmak'rdi anggangginem byena. Rari fafyar ya mob u rya ya, Mananarmak'rdi nari kyaber wer ro syos bebe fik ya. Mananarmak'rdi ryir u angginem byena fa mob nrok ra ya isoine: Beponi: Kawasa sya sipok san awer u bakdi bon ma randip snar u su bebe knam Mananarmak'rdi ibur mnu Sopen. Bebesuru ya ido, kawasa sya sipok fa san awer u ikak ma kawen snar si kako sakrer ra mob Mananarmak'rdi ryer ra i. Bebekyor, ono sipok fa sisbawr awer u rik e, snar u ro mob u rik nasbawr ro babe ababen no ba. Bebefyak ya, nari sbaus u rum no fa naser u snonkaku bemar ekbaws wer. Beberim, sbaus u rum-rum beba no fa naser u robean Mananarmak'rdi byena. Bebewonem ya, nari sfanjur aimun no fa nabore snar u ro fyor Mananarmak'rdi rya muma na sup ya pyampan ras ri o kyor. Rarirya fafyar anine imnai roro dine.

Indonesian translation:

Hari ini hari Jumat. Hari ke dua puluh dua dalam bulan Oktober tahun dua rubu empat, jam delapan pagi. Sebelum saya bercerita saya memberitahukan nama saya. Ini ibu Mofu dari kampung Nyampun Biak Timur. Saya sungguh senang menceritakan cerita agung dari tanah Papua ini. Cerita ini berasal dari kampung Sopen di Biak Barat. Inilah cerita agung Manarmakeri. Seseorang dari kampung Sopen bernama Yawi Nusyado. Yawi Nusyado membuat kebun di sebuah bukit di belakang (bagian darat) kampung Sopen. Setelah membuat kebun itu, dia membersihkan dan membakarnya setelah itu dia menanaminya dengan keladi, bete, dan labu. Ketika tanaman-tanamannya bertumbuh Yawi Nusyado membuat pagar untuk melindungi kebunnya supaya tanamannya tidak dimakan babi. Yawi Nusyado gembira sekali karena dia menyaksikan keladi, bete, dan labunya bertumbuh dengan subur. Tidak beberapa lama yawi Nusyado melihat ada seekor babi yang memakan kebunnya. Yawi Nusayado berjalan keliling pagar (kebunnya untuk mencari celah atau lobang) tetapi dia tidak melihat celah atau lobang di pagar kebunnya. Tiap-tiap hari babi itu memakan kebunnya hingga Yawi Nusyado bosan (marah) lalu berpikir untuk menangkap babi itu untuk dibbunuh. Pada suatu malam Yawi Nusyado membawa tombaknya dan perrgi untuk menangkap babi di pinggir kebunnya. Di tengah-tengah malam Yawi Nusyado mendengar babi itu berisik dalam kebunnya. Yawi Nusayado mengintip babi itu dari pinggir pagar kebun hingga dia dapat melihat dengan baik lalu melempar tombaknya menancap pada babi itu. Tetapi ketika tombak itu menancap pada babi itu Yawi Nusyado terkejut sekali karena mendengar babi itu tidak berteriak tetapi berbicara seperti manusia dan berkata, "Saya berhenti." Keesokan harinya Yawi Nusyado pergi mencari jejak babi itu agar dia dapat menyusulnya tetapi dia melihat bukan jejak babi melainkan hanya jejak manusia. Yawi Nusyado terus mengikuti jejak manusia dan darahnya sampai dia menemukan sebuah gua. Yawi Nusyado melihat bahwa jalan itu masih terus ke dalam gua itu, oleh karena itu dia berpikir untuk mengikutinya ke dalam gua itu. Ketika dia berjalan dua langkah ke dalam Yawi Nusyado mendengar suara yang menanyakannya dan berkata, "Siapakah engkau, mau kemanakah engkau dan apa yang engkau cari?" Yawi Nusyado berhenti dan berdiri mendengar suara itu berkata lagi, "Engkau ingin membawa tombakmu, tetapi ketika engkau kembali engakau harus berkalan mundur dengan membelakang lalu pulang." Ketika itu Yawi Nusyado juga menyampaikan sebuah pertanyaan, katanya: "Saya tidak tahu bagaimana harus berjalan." Suara itu berbicara lagi katanya, "Ikut dan kerjakanlah apa yang saya telah sampaikan kepadamu, kalau tidak engkau akan tergelincir dan jatuh." \fti Ketika itu Yawi Nusyado mengikuti dan melaksanakan apa yang dikatakan suara itu. Pada saat itu Yawi Nusyado mendengar banyak orang berpesta, tertawa dan bergembira ria yang menunjukkan bahwa mereka sangat senang. Suara itu bertanya lagi, "Engkau sudah dengar dan kenal suara-suara itu kah?" Yawi Nusyadi menjawab, katanya, "Saya dengar nyanyian dan suara-suara yang penuh kegirangan.." Pada saat itu mata Yawi Nusyado terbuka dan dia meliha sebuah kampung besar bersih dan sangat indah di depan dia. Dia juga melihat penduduk yang berada di kampung itu semuanya kelihatan muda-muda. Yawi Nusyado juga melihat orang-orang tua yang sudah meninggal lama ada juga tetapi mereka juga kelihatan muda-muda. Setelah Yawi Nusyado melihat semuanya suara itu berkata, "Waktumu belum tiba untuk kamu masuk di sini, oleh karena itu nanti kamu kembali ke dunia sasor (dunia berkulit lama). "Yang engkau baru lihat tadi adalah sorga." "Bawalah tombakmu dan pulanglah ke rumah." Yawi Nusyado tidak mengambil tombaknya tetapi pulang saja karena ada seekor ular besar berbaring menghalanginya. Yawi Nusyado pulang dengan pikiran yang terus menerus (melayang) ke sorga yang telah di lihatnya di gua itu. Pada waktu-waktu tertentu Yawi Nusyado duduk sendirian dan pikirannya melayang ke sorga, sorga yang penuh dengan kegembiraan yang tiada henti-hentinya. \fti Lama-kelamaan Yawi Nusyado tidak memperhatikan tubuhnya hingga dia menjadi kaskado. Tubuh Yawi Nusyado penuh dengan kaskado sehingga penduduk di kampung Sopen besar maupun kecil memanggilnya dengan sebutan Mansar Manarmakeri (Orang Tua berkulit kaskado). Manarmakeri meninggalkan kampung Sopen. Suatu hari anak kepala kampung di kampung Sopen membawa busur dan panah dan berjalan keliling pantai. Tidak beberapa lama dia melihat ke depan seekor kasuari keluar ke pantai dan berjalan ke laut, anak laki-laki itu berdiri diam-diam dan mengamati apa yang hendak dilakukan kasuari itu. Kasuari itu pergi ke laut mencari sebuah kolam setelah itu dia duduk di dlam kolam itu. Kasuari itu duduk sedikit lama kemudian berdiri dan berjalan ke pantai yang ( kering di darat). Dia pergi ke tempat yang kering, mengguncang tubuhnnya dan ikan-ikan kecil yang berada di bulu-bulunya jatuh di atas pasir. Tidak beberapa lama seorang gadis cantik keluar dari semak-semman di pinggir pantai dan mengumpulkan ikan-ikan kecil dalam keranjang setelah itu naik dan duduk di atas punggung kasuari itu dan keduanya masuk ke dalam hutan. Anak laki-laki itu mengingini anak perempuan cantik dari kasuari itu oleh karena itu dia terus pulang ke kampung dan memberitahu para laki-laki di desa itu agar keesokan harinya mereka semua pergi untuk menangkap kasuari dan anak perempuan cantik yang telah dilihatnya. Keesokan hari harinya para laki-laki yang tinggal di kampung Sopen pergi untuk mencari kasuari dan gadis cantik itu ke dalam hutan. Mereka berkumpul dan mengelilingi (kasuari dan gadis itu) tetapi tidak sanggup menangkap mereka. Begitu seterusnya mereka mencari karena anak kepala kampung itu telah berjanji bahwa bila seseorang dapat menangkap kasuari dan gadis cantik untuk dikawininya maka dia akan mendapatkan sudara perempuannya (anak perempuan bungsu dari kepala kampung). Manarmakeri mendengar tetntang pencarian ini oleh karena itu dia senang untuk ikut mencarikannya. Akan tetapi penduduk di desa itu mengata-ngatakannya dan berkata, "Mereka yang pergi adalah laki-laki yang bagus-bagus dan kuat-kuat tetapi mereka akhirnya tidak sanggup baru engkau orang tua yang tidak berharga engkaukah yang nanti bisa menangkap kasuari itu?" Manarmakeri hanya mendengarkan kata-kata mereka tetapi dia berjalan mengikuti para pria yang hendak masuk ke dalam hutan, dan Manarmakeri pergi ke pohon bakau dan bersembunyi di dahan pohon ketapang. Tidak beberapa lama dia mendengar bunyi suara yang keras dari dalam hutan. Para lelaki telah mengepung kasuari dan anak gadisnya, tetapi kasuari itu berhasil lolos dari kepungan dan dan berlari ke arah pohon-pohon bakau dan salah jalan ke tempat Manarmakeri bersembunyi, oleh karen aitu Manarmakeri berdiri dengan cepat dan memakai tongkatnya untuk mengait kedua kaki kasuari itu hingga ia jatuh, ketika itu Manarmakeri menangkap gadis cantik itu. Kasuari itu membawa orang-orangnya dan mereka pulang ke pulau Yapen, itu yang menyebabkan sekarang ini tidak ada burung kasuari di pulau Biak. Manarmakeri membawa anak perempuan canrik dari kasuari itu dan menyerahkanya kepada anak laki-laki dari kepala kampung untuk dikawini. Hal yang tidak beres untuk Manawmakeri adalah bahwa anak laki-laki dari kepala kampung itu tidak menepati janjinya tetapi babi yang diberikan kepada Manarmakeri, oleh karena itu Manarmakeri memberikan babi itu untuk orang-orangnya (marganya) bunuh dan akan makan bersama-sama. Orang-orang Manarmakeri itu pergi mengumpulkan kayu bakar, makanan dan daun-daun labu di kebunnya. Mereka membunuh babi dan memanggangnya bersama-sama dengan makanan dan sayuran yang telah mereka ambil dari kebun Manarmakeri. Ketika panggangan telah masak orang-orangnya makan semua makanan, sayuran dan daging babi sampai habis dari (tidak ada yang tersisa untuk) Manarmakeri. Pada saat itu Manarmakeri marah kepada orang-orangnya dan dia pergi meninggalkan kampung Sopen, kampung yang sangat dirindukannya tetapi oran-orangnya tidak menghargai dia. Perjalanan Manarmakeri atau keberangkatan Manarmakeri. Manarmakeri sangat mencintai kampungnya, Sopen, kampung dimana dia dibesarkan dan gunung kesayangannya, tempat dia berkebun dan menikam seekor babi yang mengatakan, "Saya berhenti", oleh karena itu dia sendiri menamakan bukit itu Yamnaibori (Bukit tempat saya berhenti). Dia sangat mengasihi rakyatnya tetapi kudis-kudisnya menyebabkan orang-orangnya mengata-ngatainya dan tidak menghormatinya. Orang-orangnya tidak tahu mengasihi karena mereka makan semua tanaman-tanaman dan babinya. Manarmakeri sudah tidak punya apa-apa, hal yang tersisa adalah tongkat dan perahu kabasya, hanya kedua benda itu saja. Ketika dia naik ke bukit Yamnaibori dan pikirannya melayang ke sorga yang telah dilihatnya, dia tidak pulang cepat dan orang-orangnya makan seluruh makanan yang dipanggang darinya, dia tidak mau berbicara tentang makanan dan babi yang dimakannya tetapi hanya mendorong perahu kabasyanya. Dia hanya membawa dayung, penimba air, dan tongkatnya dan mendayung di sepanjang pantai ke arah timur (matahari terbit). Pada waktu itu angin barat bertiup oleh karena itu laut sedikit bergelombang sehingga Manarmakeri berpikir untuk tidak terus berdayung tetapi berlabuh di kampung Maundori. Pada saat itu air laut surut sampai mencapai karang-karang di tepi laut biru dan tidak ada tempat untuk berlabuh. Manarmakeri menggunakan tongkatnya untuk menggores batu karang dan tempat itu menjadi terusan/pelabuhan untuk dia mendayung ke darat. Di pantai itu dia memakai tongkatnya untuk membuat sebuah terusan/teluk untuk berlabuh. Karena pada saat itu Manarmakeri haus dan tidak ada air yang tersedia maka dia menggunakan tongkatnya untuk membuat air keluar dari baru karang yang berada di pinggir pantai. Air itu menjadi mata air untuk masyarakat di kampung Maundori dan mereka memakainya sebagai air minum, air itu masih ada dan mereka menyebut mata air itu sebagai "Air Manarmakeri." Perjalanan ke Mokmer dan pulau Wundi. Ketika angin bertiup Manarmakeri naik perahu kabasyanya dan berdayung ke arah Samber. Ketika dia mendekati Samber, Manarmakeri menyelam dan menangkap ikan Insamen besar dengan tongkat wasiatnya. Dia membawa ikan Insamen itu dengan perahu Kabasyanya dan berdayung ke rumah temannya di kampung Samber. Mereka memotong ikan Insamen itu lalu memasaknya dan makan sampai habis tetapi ibu pemilik rumah itu tidak mendapatkan bagiannya. Ketika Manarmakeri mengetahui bahwa ibu itu tidak makan ikan Insamen itu maka malulah ia dan pergi meninggalkan kampung samber dan berdayung ke kampung Mokmer. Di laut kampung Sorido Manarmakeri menggunakan tongkat wasiatnya untuk menangkap seekor ikan besar lagi dan membawanya ke saudara sepupunya, Padawankan, di Mokmer. Di kampung Mokmer Manarmakeri sangat senang karena bertemu dan bercaka-cakap dengan saudara sepupunya, Padawankan, karena telah lama keduanya tidak pernah bertemu. Pada saat itu istri Padawankan sedang pergi ke kebun dan belum kembali ke rumah, ketika tiu mereka memasak ikan yang Manarmakeri tangkap di Sorido dan makan sampai habis tetapi istri Padawankan tidak mendapatkan bagiannya. Pada sore hari isteri Padawankan pulang dari kebun dan melihat tulang-tulang ikan oleh karena itu dia menanyakan bagiannya tetapi mereka katakan bahwa ikan sudah habis, maka dia marah dan mengeluh. Manarmakeri mendengar pembicaraan isteri Padawankan oleh karena itu dia meminta untuk pergi. Sebelum dia berangkat sepupunya, Padawankan, memberi dua kelapa tua dan satu buah sudah bertunas. Manarmakeri mendayung meninggalkan kampung Mokmer dan pergi ke Meokbundi tempat dimana dia percaya akan menemukan sorga suatu hari. Manarmakeri tiba dengan selamat di pulau Meokbundi dan masyarakat di pulau itu memperlakukannya dengan baik dan tidak mengusir dia. Di pulau Meokbundi Manarmakeri ingin sekali menyadap nira (minuman tuak dari pohon kelapa) oleh karena itu dia meminta satu pohon kelapa dari masyarakat di pulau yang telah menolong dia, akan tetapi mereka menolak memberikan sebuah pohon kelapa untuk disadapnya. Ketika itu Manarmakaeri menanam tunas kelapanya dan tunas itu bertumbuh cepat sekali dan menjadi pohon kelapa besar dan dia menyadapnya sebagai tuak (minuman saguer). Sejak saat itu Manarmakeri setiap hari hidup dari sadapan minuman saguer, pekerjaan yang sangat digemarinya. Pekerjaan di Pulau Wundi. Pada suatu pagi Manarmakeri pergi untuk melihat pucuk kelapanya, akan tetapi dia sangat terkejut karena dia melihat empat bambunya yang tergantung di pucuk pohon kelapa kosong, seseorang pasti telah meminum curi minuman saugernya. Karena setiap pagi minuman saguernya habis terus sehingga Manarmakeri marah dan berpikir untuk mencari pencuri yang minum saguernya agar dia dapat menangkapnya. Sejak malam pertama Manarmakeri duduk di dahan pohon kelapa itu. Tetapi dia melihat keesokan harinya minuman saguernya masih dicuri. Pada malam kedua Manarmakeri membuat tempak duduk di tengah-tengah pohon kelapa untuk mengamati pencuri itu. Tetapi pagi harinya dia melihat lagi bahwa minuman saguernya habis lagi. Pada malam ketiga Manarmakeri duduk bersembunyi di antara pelepah kelapa, Keesokkan harinya sebelum fajar menyingsing Manarmakeri melihat pencuri minuman saguer itu turun ke bawah melalui pelepah kelapa. Pencuri itu adalah Bintang pagi atau Sampari. Ketika itu Manarmakeri mengulurkan tangannya untuk menahan dan memeluk dengan sangat kuat hingga Sampari berjuang untuk membebaskan dirinya tetapi dia tidak sanggup melepaskan dirinya dari tangan Manarmakeri. Fajar telah menyingsing; ketika itu Sampari sangat bingung dan berkata, "Oh orang tua, saya minta supaya engkau membebaskan saya karena hal-hal yang menyusahkan saya telah datang." Akan tetapi Manarmakeri berkata, "Saya tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberikan hal yang sangat saya inginkan dalam beberapa waktu ini." Sampari menanyakan Manarmakeri apa yang disukainya dan dia menyebut banyak hal yang diperkirakan akan disukai Manarmakeri tetapi Manarmakeri tidak menjawab satupun. Oleh karena itu Sampari bertanya lagu dan berkata, "Jika demikian katakanlah apa yang sesungguhnya sangat Engkau sukai?" Dengan berhati-hati Manarmakeri menjawab, "Hal yang saya ingin engkau berikan adalah, Sorga terbuka." Sampari memberitahu Sampari, katanya, "Manarmakeri permintaanmu telah saya kabulkan pada pagi ini sebelum matahari bersinar. \fti Engkau telah memiliki sorga dan sorga itu ada padamu akan tetapi supaya engkau mengetahui kejaiban sorgawi, besok ke depan kalau engkau melihat anak perempuan dari Rumbarak,Kepala kampung besar, mandi dengan gadis-gasis lainnya di pantai dekat dengan pohon bitanggur maka pergilah dan petik beberapa buah Marsh untuk dilempar ke lau ke arah mereka. Engkau akan melihat apa yang terjadi pada Insoraki pada wakt-waktu yang akan datang adalah kekuatan dari sorga yang telah engkau peroleh dari saya. Saya minta supaya engkau melepaskan saya karena matahari pagi telah naik, terima kasih banyak. Kemudian Manarmakeri melepaskan Sampari untuk berangkat karena dia telan mendapatkan apa yang dirindukannya. Beberapa hari berlalu Manarmakeri melihat ke laut beberapa anak gadis sedang mandi di pantai dekat dahan-dahan pohon bitanggur yang condong ke laut. Manarmakeri berjalan diam-diam dan bersembunyi di belakang pohon bitanggur dan dengan hati-hati melihat gadis yang sangat cantik yaitu Insoraki yang sangat terkenal di kampung.. Manarmakeri memetik buah-buah bitanggur kemudian mengucapkan mantra dan melemparkannya ke air laut. Buah-buah bitanggur itu hanyut ke air laut hingga satu buah masuk ke dalam dan menyentuh payudara Insoraki. Insoraki terkejut dan memegang buah bitanggur itu dan melemparnya ke luar. Tidak beberapa lama, buah yang kedua masuk ke dalam dan menyentuh payudara Insoraki lagi. Dia memegang buah itu dan menlemparkannya sangat jauh ke luar. Tetapi buah bitanggur yang ketiga masuk dan menyentuh payudara Insoraki lagi. Ketika insoraki pulang ke rumah payudaranya gatal-gatal oleh karena itu ia menggaruknya sampai tidak beberapa kemudian ia mendapati dirinya sedang hamil. Orang tua Insoraki terkejut dengan apa yang telah terjadi pada anak gadis mereka, mereka menanyakan orang-orang di pulau Wundi kira-kira siapa yang mengetahui penyebabnya yang sesungguhnya, tetapi tidak seorangpun mengetahuinya. Insoraki sendiri tidak mengetahuinya. Tidak beberapa lama waktunya untuk melahirkan seorang anak telah tiba dan dia mekahirkan seorang anak dan anak itu adaalah seorang anak laki-laki, dan mereka menamainya dengan nama Manarbew. Manarbew bertumbuh cepat sekali dan besar dan tampan sekali dan mulai mengerti dan dapat berbicara, sejak itu dia terus-menerus menanyakan ibunya setiap hari, katanya, "Ibu, ayah ada di mana?" Orang tua Insoraki bosan oleh karena itu mereka mengadakan pertemuan untuk memrencanakan sebuah pesta (perayaan tari) dan pada pesta itu mereka akan mencari ayah Manarbew. Hari itu tiba dan pesta itu telah dimulai dan semua orang yang di desa berkumpul untuk mengambil bagian. Insoraki dan anaknya Manarbew duduk di bagian paling depan sgar dapat melihat laki-laki yang menyanyi wor dan memukul tifa agar Manarbew dapat mengenali ayahnya. Yang berjalan pertama adalah barisan anak-anak muda, tetapi Manarbew tidak melihat ayahnya. Barisan yang kedua adalah orang tua setengah baya, tetapi Manarbew belum melihat ayahnya. Setelah itu barisan orang-orang tua-tua lagi berjalan tetapi Manarbew tidak bergerak sama sekali. Kemudian barisan yang sangat terakhir yaitu orang-orang yang sangat tua sekali, dan Manarmakeri adalah yang berjalan paling belakang, dia memegang tongkat dan daun-daun untuk mengusir lalat. Ketika orang-orang tua itu berjalan di depan Insoraki dan Manarbew, Manarbew menunjuk Manarmakeri dan berkata, "Ibu, itu ayah, ibu, itu ayah." Manarbew mengatakan demikian dan meronta-ronta untuk pergi memeluk ayahnya, tetapi Insoraki menahannya karena dia sangat jijik terhadap Manarmakeri. Manarbew meronta-ronta sampai ibunya melepaskannya dan dia berlari memeluk Manarmakeri. Ketika itu, pesta besar itu bubar, mereka marah karena Manarmakeri mengawini Insoraki, gadis yang sangat cantik di desa itu. Mereka menghancurkan rumah-rumah nmereka dan mengambil barang-barang mereka, dan, memecahkan perahu-perahu kecil yang lain semua karena mereka tidak ingin Manarmakeri dan isterinya menggunakannya. Orang-orang itu semuanya berlayar meninggalkan pulau Wundi dan pergi tinggal di Yobi. Insoraki, Manarbew dan Manarmakeri juga mau ikut perahu mereka tetapi mereka ditolak. Adik laki-laki dari Insoraki yaitu Sanerari bersimpati kepada mereka sehingga dia turun untuk tinggal bersama mereka di pulau Wundi. Pada sore harinya, Manarbew lapar sehingga dia meminta makanan dari ibunya, Insoraki. Ibunya,Insoraki, mengatakan, "Pergilah makan kulit kaskado dari ayahmu." Manarbew pergi meminta makanan dari ayahnya, Manarmakeri, dan Manarmakeri menyuruh dia untuk masuk ke dalam kamar dan melihat (apa yang ada di dalam kamar) dan dia melihat banyak makanan ada di di situ. Manarbew memberitahu ibunya, Isorakim dan Insoraki masuk ke dalam melihat dan terkejut tetapi dia menyimpan (hal tersebut) dalam hatinya. Tiap-tiap hari makanan tersedia begitu terus dan mereka makan saja. Pada suatu hari Manarmakeri pergi membakar dirinya di pohon kayu besu yang dekat dengan bagian pulau yang bernama Kaweri. Pada sore harinya Manarmakeri berjalan pulang ke rumah, Manarbew melihatnya dari kejauhan dan berkata kepada ibunya Insoraki, " Ibu, coba lihat ayah yang berjalan dari sana." Insoraki tidak percaya dan berkata, "Jangan angkuh karena ayahmu berkudis dan gatal-gatal." Ketika dia tiba di rumah barulah Insoraki mengetahui denganpasti bahwa Manarmakeri telah menggantikan kulitnya yang lama dengan kulit yang baru dan dia kelihatan muda dan tampan sekali. Manarbew berkata kepada ibunya, katanya, "Ibu ayah itu sangat sakti dan bisa melakukan segalka sesuatu, dia hanya berbicara dan berbagai buah-buahan dan makanan ada semua." Cobalah lihat dia merubah dirinya sendiri menjadi baru dan dia yang sekarang ada di tengah-tengah kita ini. Pada awalnya Insoraki tidak begitu percaya hal-hal yang dikatakan Manarbew, tetapi lama-kelamaan hatinya percaya. Oleh karena itu pada suatu hari Insoraki memarahi suaminya, Manarmakeri dan berkata, "Apa yang menyebabkan engkau tidak memberitahu dirimu yang sebenarnya supaya orang-orang saya jangan meninggalkan kita. Tetapi Manarmakeri menjawab, "Jangan marah karena nanti kita menyusul mereka." Keesokkan harinya Manarmakeri pergi berdiri di pantai dan membuat sebuah perahu Mansusu di pantai. Dia mendorong perahu yang telah dibuatnya untuk berlabuh di air laut tetapi dia melihat perahu Mansusu itu tidak berkenan di hatinya. Dia membuat perahu Wiron dan mendorongnya lagi (ke air laut) tetapi dia tidak menyukainya karen abanyak orang telah membuatnya maka ia tidak menyukainya. Ketika itu dia membuat prahu Karures yang besar dan mendorongnya (untuk) berlabuh (pantai) dan itu yang disukai Manarmakeri. Mereka kemudian mengumpulkan barang-barang mereka dan berlayar meninggalkan pulau Wundi ke Krawi untuk bertemu orang-orang mereka. Dari Krawi ke Numfor. Manarmakeri, Insoraki, Manarbew dan pamannya Saneraro berlayar dengan perahu Karures dan dengan cepat saja mereka tiba di Krawi. Semua orang-orang dari pulau Wundi yang meninggalkan mereka ada di tempat itu. Manarmakeri menyampaikan pesan ke darat agar bapa dan mama mantunya pergi ke laut dan berbaring agar perahu karures dapat didorong melalui tubuh mereka. Kedua orang tua itu menolak dengan luar biasa dan mengata-ngatai Manarmakeri, katanya, "Dia sangka dia apa sehingga dia mau perahunya menjadikan tubuh mereka sebagai bantalan." Orang-orang di situ menolak Manarmakeri sehingga Manarmakeri marah dan berlayar pulang ke Numfor. Seandainya mereka tahu maka mungkin mereka akan menuruti kata-katanya dan dengan demikian merekapun berganti kuli yang lama menjadi baru (muda) seperti bagaimana dia menjadi baru (muda). Bapa dan ibu mantunya seandainya hari itu mereka berbaring dan perahu Karures melaluji tubuh mereka maka mereka akan menggantikan tubuh mereka menjadi muda seperti Manarmakeri. Perahu Karures berlayar ke bagian matahari terbenam dan tiba di pulau Numfor. Manarbew menangis ingin bermain di pantai karena panas terik. Di tempat itu Manarmakeri melempar sebuah baru ke darat dan menjadi pulau yang diberi nama Poiru. Manarbew turun ke darat bermain di pantai dari pulau kecil itu. Pulau Poiri hingga saat ini kita lihat ada di laut pulau Pakreki. Di pulau itu Manarmakeri menanam empat pohon dan keempat pohon itu berkembang menjadi empat marga besar yaitu: Rumberpon, Rumansara, Anggraidifu, dan Rumberpur. Yang menjadi kepada dari keempat marga ini adalah, "Funkawyan." Keberangkatan ke kepulauan Raja Ampat dan ke bagian barat.. Manarmakeri dan keluarganya tinggal untuk beberapa saat di Numfor. Manarmakeri berpesan kepada orang-orangnya, katanya, "Nanti saya akan membuat hal-hal yang ajaib di pulau ini akan tetapi saya minta agar kalian mengikuti kata-kata saya dengan baik." Bila seseorang meninggal jangan tangisi dia karena nanri dia akan bangkit dan hidup kembali. Bila makanan habis jangan cari ke pulau Yapen karena berbagai macam makanan akan datang sendiri ke sini. Masyarakat di Numfor tidak mengikuti pesan Manarmakeri, mereka menangisi orang mati dan masih mencari makanan ke pulau Yapen. Manarmakeri marah kepada orang-orang yang tidak menuruti (pesan-pesannya) dan dia mendorong perahunya untuk pergi seterusnya. Sebelum mereka bersiap-siap untuk berlayar Manarber masih tersu bermain di pantai. Manarmakeroi melempar sebuah ular beracun untuk menakut-nakuti Manarbew, oleh karena itu Manarbew takut dan pergi naik ke perahu. Sejak saat itu ikak beracun banyak di Numfor hingga saat ini. Manarmakeri dan keluarganya berlayar ke pulau-pulau Raja Ampat dan dari situ mereka terus berlayar ke bagian matahari terbenam sampai tiba di tanah asing. Itu yang menyebabkan orang-orang asing memiliki kekayaan tetapi kita tidak punya apa-apa, Pesan-pesan Manarmakeri. Demikianlah ceritanya seperti itu, Manarmakeri akan datang pada generasi ke tujuh. Manarmakeri memberikan pesan-pesannya sebagai berikut: Pertama, masyarakat tidak boleh makan labu dan babi karena keduanya itu yang menyebabkan Manarmakeri meninggalkan kampung Sopen. Kedua, masyarakat tidak boleh makan ular dan udang karena mereka juga berganti kulit seperti Manarmnakeri berganti kulit. Ketiga, tidak seorangpun boleh menumpahkan darah karena di tempat darah tumpah tidak ada perdamaian. Keempat, masyarakat harus membangun rumah-rumah untuk menampung orang-orang mati yang akan bangkit lagi. Mereka harus membangun rumah-rumah (gudang-gudang) besar untuk menampung makanan-makanan dari Manarmakeri. Mereka harus mengumpulkan banyak kayu bakar karena ketika Manarmakeri datang nati bumi akan gelap selama tiga hari. Sampai di sinilah cerita ini.

English translation:

Today is Friday. It is the twenty second of October, two thousand and four, at eight o'clock early morning. Before I tell the story, I will introduce myself. This is Mrs B Mofu from Nyampun village (in the) East part of Biak Island. I am very happy to tell the great story of this Papuan land. This story originally comes from Sopen village, West Biak. It is the great story of Manarmakeri. A man named Yawi Nusyado was from Sopen village. Yawi Nusyado cleared a garden at the hill which was located at the back (landward) of the Sopen village. He cleared the garden land until it was completed, he cleaned it and burnt it, then he planted it with taro, tuber, and pumpkin. When the plants had grown, Yawi Nusyado made a fence to protect the garden so the pigs would not eat the plants. Yawi Nusyado was very happy because he saw his taro, tuber, and pumpkins grew well. Not long after, Yawi Nusyado saw that a pig had eaten his garden. Yawi Nusyado walked (and) searched around the fence but he did not see any space or hole. Every day the pig ate the garden until Yawi Nusyado got fed up and therefore he had an idea to catch the pig and kill it. One night Yawi Nusyado took his spear and wanted to catch the pig beside the garden. In the middle of the night Yawi Nusyado heard the pig make noise inside the garden. Yawi Nusyado peeped at the pig at the side of the fence until he saw it very well, then, he threw his spear towards (the pig), (and) it stabbed the pig. But when the spear stabbed the pig, Yawi Nusyado was really shocked because he heard the pig did not scream but spoke like a human being saying, "I am finished." At dawn Yawi Nusyado went to search for the pig's footprints so that he could follow it but he did not see any pig's footprints, only human's footprints. Yawi Nusyado just followed the human's footprints and the blood drops until he came to a cave. Yawi Nusyado saw (that) the road was still going towards the inside of the cave, therefore he thought (that) he should go inside the cave. When he walked two or three steps inward, Yawi Nusyado heard the voice asking him and saying ,"You ! Who are you ? Where are you going ? and What are you looking for ?" Yawi Nusyado stopped, stood, and listened (to) the voice (which ) spoke again and said, "You want to take your spear but when you return, you walk backwards then leave!" At that place Yawi Nusyado also asked (a question) and said, "I don't know how I will walk?" The voice told (Yawi Nusyado) again and said, "You just follow and do (what) I've told you, if not you will slip and fall." There Yawi Nusyado followed and did the things that the voice said. At the time Yawi Nusyado heard many people sang, laughed and screamed which showed that they were very very delighted. The voice asked (Yawi Nusyado) again, "Did you hear those voices and recognize them?" Yawi Nusyado answered and said, "I heard the songs and the shouts which were full of hapinnes." At the time Yawi Nusyado's eyes opened and he saw a big village (which was) clean and beautiful in front of him. He also saw the people who lived in the village, they all looked young. Yawi Nusyado also saw (and) recognized old men and old women who had died a long time ago, they were also there and they also looked young. After Yawi Nusyado saw all of them the voice told (him) again and said, "Your day has not come yet for you to enter this place, therefore, you will return to the land of suffering." "The thing that you just saw was heaven." "Take your spear and leave (go home)!" Yawi Nusyado did not take his spear and just left because a big snake was lying over it. Yawi Nusyado went home with continuous thoughts of the heaven that he'd just seen in the cave. At certain times Yawi Nusyado always sat on his own and all of his thoughts/mind wandered to heaven, the heaven which is full of laughter, shouts and delight that do not end. Thus, for a long time Yawi Nusyado did not take care of his body until he had scabies. Yawi Nusyado's body was full of scabies, so that all the people who lived in Sopen village, old and young, called him the old scabby man. The old Manarmakeri left Sopen village. One day the son of the village chief of Sopen took his bows and arrows and walked around the seaside. Not long after, he saw in front of him a cassowary coming out (from the forest) to the sandy beach and walking seaward to the beach, the young boy stood up (and) quietly watched what the cassowary wanted to do. The cassowary went seaward, walked (and) searched for a pond after that he sat inside the pond. The cassowary sat a bit longer, then, he stood up and walked to the dry sand landward. He went landward to the dry area, shook his body, and various little fish that were (trapped) on his feathers fell on to the sand. Not long after, one young woman stood by the little plants (which lie along) the beach, (then) she sat (and) collected the various little fish and put them in the basket/bag, after that she climbed up to sit at the cassowary's back and the two entered the bush. The young man's heart was on the cassowary's beautiful young woman so he went straight to the village, and gave a message to many men who lived in the village so that the next day they all went out to surround and catch the cassowary with his very beautiful young girl that he had seen. At dawn on-wards many men who lived in Sopen village went out to search for the cassowary and the young woman in the forest. They gathered and surrounded (the cassowary and the girl) but they could not catch them. Just like that and they continuously chased (them) because the son of the village chief had already told them and said that if one could catch the cassowary and the beautiful young girl for him to marry, he would have his sister (the youngest daughter of the village chief). Manarmakrdi heard about this search, thus, he wanted to help look for (the girl). However, the village people told him and said, "Those over there were only the handsome and the strong men, but (whatever) they did, they were not able (to catch the girl) and now you, the person who is old and weak, Will you be the one that catches the cassowary?" The old Mananarmakrdi just listened to their words and followed the men who went to the forest and the old Mananarmakrdi, however, walked to that mangrove side and sat hiding in the banyan tree branch. Not long after, he heard a loud noise coming from inside the forest. The men had already surrounded the cassowary but the cassowary ran through the blockade and ran towards the mangrove side over there and mistakenly ran towards the place (where) Manarmakeri was hiding, thus, Manarmakeri stood quickly and used his stick to hook the cassowary's legs until he fell down, there Manarmakeri caught the young girl. The cassowary, then, took his people and went to Yapen island, that is why today there are no cassowaries in Biak. The old Manarmakeri took the cassowary's young girl and handed her over to the village chief's son to marry her. The thing which was wrong for Manarmakeri was this; the village chief's son did not do (things) according to the words he had promised but it was the pig that he gave to the old Manarmakeri. Thus, Manarmakeri gave the pig for his clan and his people to kill it (and) cook it so they all could eat it. The old Manarmakeri's people went to take fire wood, food, and pumpkins leaves from his garden. They killed the pig and roasted it with food and vegetables which they had taken from the old Manarmakeri's garden. When the roasted food was cooked, the people ate all of the food, vegetables, and pig meat until they (all) were gone from the old Manarmakeri. At that time the old Manarmakeri got angry with his people and left (them), he left Sopen, the village that he loved but his people did not love him. Manarmakeri's trip or Manarmakeri's departure. The old Manarmakeri so loved his village, Sopen, the village (where) he grew up, and his favourite hill, the place where he made a garden and stabbed the pig and it said the words, "I am finished", therefore he himself named the the hill as Yamnaibori ("The hill where I was finished"). He loved his people too, however, his scabies had caused his own people to abuse him and not respect him. His people also did not know (how to) love, because they ate all of his plants and his pig. The old Manarmakeri did not have any thing left, the remaining things were his stick and his kabasya canoe, (they) were the only two (remaining things). When he sat by himself at Yamnaibori and all of his thoughts were wandering to the heaven he had seen, he did not go to his people (who) had eaten all of the roast food (and left nothing) for him, he avoided talking about the food and the pig that he did not eat, however, he just pushed his kabasya canoe. He only took a paddle, a water jug and his stick and rowed along the sea-side to the east (where the sun rises). At the time the west wind was blowing so the sea was a bit wavy, therefore, the old Manarmakeri thought that he should not continue rowing but he should be at anchor in Maundori village. At the time the tide went down to reach the deep blue-seawater and there was not any harbour. The old Manarmakeri used his stick to open the beach to became a harbour and rowed (his canoe) landward. On the beach he used his stick to make a bay for him to be at anchor. Because at that time the old Manarmakeri was thirsty and there was not any water available, therefore, he used his stick to make water to come out from the rock which was located at the side of the sandy beach. The water became a spring and many people of Maundori village use it as (drinking) water, and they still call it Manarmakeri water. The trip to Mokmer and Wundi island. When the wind blew, the old Manarmakeri got into his small kabasya canoe and rowed along the sea-side towards Samber. When he was near Samber, the old Manarmakeri swam to catch a big snapper with his magic stick. He took the snapper in the small kabasya canoe and rowed to his friend's house in Samber village. They cut the snapper then cooked it until it was cooked (then) ate all of it but the landlady did not have any part of it. When the old Manarmakeri knew (that) the woman did not eat any part of the fish, he felt ashamed and left Samber village, he rowed to Mokmer village. Seaward of Sorido village, the old Manarmakeri used his magic stick to catch a big fish again, took (it ) and left because his cousin, Padawankan was in Mokmer. In Mokmer village, the old Manarmakeri was delighted because he met and talked to his cousin Padawankan, the two had not met each other for a long time. At that time, Padawankan's wife went to the forest and had not returned yet, at that time they cooked the fish that the old Manarmakeri caught in Sorido and ate all of it but Padawankan's wife did not have any part of it. Late that afternoon, Padawankan's wife came home from the forest and saw the fish bones, therefore, she asked for her part but they said the fish were gone. Thus, she was angry and complained (Lit: spoke a lot). The old Manarmakeri heard Padawankan's wife complaining, therefore, he felt ashamed again and requested to leave. Before he left, his cousin, Padawankan, gave (him) two ripe coconuts and one of them had sprouted. The old Manarmakeri left Mokmer village and went to Wundi island, the place that he believed he would find heaven one day. Manarmakeri arrived safely in Wundi island and the people who were at the island welcomed him and did not reject him. In Wundi, the old Manarmakeri was eager to slice a coconut beverage , therefore he requested one coconut tree from the people who lived on the island but they refused to give one for him. At that time the old Manarmakeri planted his coconut seed and it grew very quickly to become a big coconut tree and he sliced it as coconut alcoholic drink. Beginning from that time, the old Manarmakeri all day everyday lived only from slicing the coconut beverage, the job that he cared about so much. The work at Wundi island. One morning Manarmakeri went to see his coconut blossom, however, he was very shocked because he saw (that) the four bamboos which hung (on the coconut blossom) were empty, some one must have been stealing-drinking his coconut beverage. Because every morning the beverage was always gone, therefore, Manarmakeri was fed up and thought that he should find the thief who drank his alcoholic drink so that he could arrest him. On the first night Manarmakeri sat observing from the flower of the coconut tree. But in the morning he saw (that) his coconut beverage was still stolen. On the second night Manarmakeri tied a bench in the middle of the coconut tree (so that) he could use (it) to observe the thief. But in the morning he saw again (that) the beverage was empty again. On the third night, Manarmakeri hid at the tip of the coconut leaf between midribs of the coconut. The next morning before the daybreak opened widely, Manarmakeri saw the thief of the coconut beverage get down from the tip of the coconut leaf. The thief was the morning star or Sampari (special name of the morning star in Biak language). At that time Manarmakeri stretched his hands over towards (Sampari) to hold (him) until he was held very tightly; Sampari struggled to free himself but he could not release himself from Manarmakeri's arms. The dawn had already come; at that time Sampari was very confused and said, "Oh old man, I beg (you) to release me because the things that will curse me have already appeared (Lit: my curse things already moved up and opened up)." However, Manarmakeri said, "I will not release you until you give me the things that I have been longing for during these days." Sampari asked what Manarmakeri really liked, and he mentioned all of the many things that he thought Manarmakeri would like to have, but Manarmakeri did not respond to any of them. Thus Sampari did ask again and said, "So what is it that you would really like and long for? Say (it)!" Manarmakeri told (him) carefully and said, "The thing that I would like you to give me is this, the heaven is open." Sampari told (him) and said, "Manarmakeri, your request, I already gave it to you this morning before the sun rises." "You already possessed the heaven's opening and it is within you, however, in order (for) you to know the magic things about the heaven's opening, in the future when you see Insoraki, the (daughter) of Rumbarak, the big head of the village, who swims in the river with the (other) girls in the beach near the Mars tree, you (should) move carefully to pick some of the Mars fruit (and) throw (the fruit) seaward to them." "You will see that what happens to Insoraki in the future is the strength of the heaven's opening that you have received from me." "I beg (you) to release me because the morning light already arose, thank you very much." Then, Manarmakeri released Sampari to leave because he has got the thing he longed for. Several days passed, Manarmakeri looked seaward and saw that the girls were swimming in the beach near the Mars tree which declined (pointing) seaward. Manarmakeri moved quietly to hide at the back of the Mars tree trunk, and very carefully looked at a very beautiful girl; she was Insoraki (who) was very famous in the village. Mananarmakeri peeled Mars fruits, after that he said a few words, then, threw them seaward to the water. The Mars fruit drifted in the seawater until one (of them) moved inward (and) hit Insoraki's breasts. Insoraki was surprised and took the fruit, (and) threw it away. Not long after, the second one moved inward (and) hit Insoraki's breasts again. She held the Mars fruit and threw (it) very far away. However, the third Mars fruit moved inward (and) really hit Insoraki's breast again. Insoraki went home, her breasts were itchy, so she scratched them until not (very) long after she recognised herself pregnant. Insoraki's parents were shocked at the thing that had caused their daughter to be pregnant, they questioned the people around Wundi island who (might) know the real cause of (it), but no one knew. Insoraki herself also did not know. After a while, her time was right and she had a baby; and it was a boy, and they named him Manarbew. Manarbew grew quickly and became (a) very big handsome (boy); he understood well and could speak, from that time everyday he always asked his mother Insoraki and said, "Mum where is daddy?" Insoraki's parents was fed up (with his questions), thus, one day they had a meeting to decide (that) they would hold a big feast and in that feast they would search for Manarbew's father. The day arrived, the feast started and the people who (came) from all the villages gathered to take part in the feast. Insoraki and her son Manarbew sat at the very front in order to see the men who sang traditional songs and hit traditional drums; and thus, Manarbew (would) recognise his father. At the beginning, the first (group) to walk were the young men, but Manarbew did not see his father. The second row was the middle-aged men, however, Manarbew did not see his father yet. After that, the row of old men walked as well, however, Manarbew did not move at all. Then, the very last group was the very old people, and Manarmakeri was the very last one carrying a stick and (some) leaves to guard (himself from) the flies. When the old men walked in front of Insoraki and Manarbew, Manarbew pointed towards Manarmakeri and said, "Mum, dad is there, mum, dad is there." Manarbew told (his mother) and he was struggling to get loose to go (and) get his father, however, his mother held him tightly because she was very disgusted (seeing) Manarmakeri. Manarbew struggled to get loose until his mother released her hands and he ran towards (his father) (and) hugged Manarmakeri. From there, every one left the big feast; they were angry because Manarmakeri married Insoraki, the very beautiful woman in the island. They destroyed houses and collected all their belongings in their big canoes, destroyed all the small canoes because they did not want Manarmakeri (and) his wife using them. All of the people left Wundi island and went to live in Yobi. Insoraki, Manarbew and Manarmakeri wanted to get into their boat as well, however, they refused to accept them. Insoraki's youngest brother, Saneraro, loved them, therefore, he got down to stay with them in Wundi island. One afternoon, Manarbew was hungry, thus, he asked for food from his mother Insoraki; his mother, Insoraki, ordered (him) and said, "Go (and) eat your father's scabies." Manarbew went (to) ask for food from his father, Manarmakeri, thus, his father, Manarmakeri, told (him) to enter (and) see inside the bedroom and he saw (that) all kinds of food were there. Manarbew told her mother Insoraki, and Insoraki entered (the bedroom) (and) saw (the food) and was surprised but she hid (the thing that she had seen) quietly in her heart. Everyday the food was (available) as usual and the three just ate (them). One day Manarmakeri went to burn himself at an iron tree in one part of the island which was called Kaweri. In the afternoon as Manarmakeri walked home, Manarbew saw him from a distance and told his mother, Insoraki, "Mum, Look! Daddy was the one coming here." Insoraki did not believe (him) and said, "Don't boast because your father has scabies and is itchy." After he came home, then, Insoraki knew very well (that) Manarmakeri had already changed his old skin for new skin and he looked young and very handsome. Manarbew told his mother, Insoraki and said, "Mum daddy has a miraculous power, he made all things, he just said some words and the fruit and the food were all available." We all could see (that) he has changed himself to become young and he is here among us. At the beginning Insoraki did not really believe in the things that Manarbew said, but (after) a long time, then, her heart believed (it). Therefore, one day Insoraki was angry with her husband, Manarmakeri, and said , "What was the cause that you did not reveal yourself at the beginning so that my people would not have left us." However, Manarmakeri said, "Don't be angry because we will follow them." The next day Manarmakeri went seaward (and) stood on the side of the beach and made a Mansusu canoe on the beach. He pushed the canoe that he had made seaward to float on the seawater; however, he saw that the Mansusu canoe did not please him. He made a Wairon canoe and pushed it again, however, he did not like it because many people had already made it so he refused it. At that time, he made a big Karures canoe again, he pushed it seaward, it floated and it was the one that Manarmakeri favored. At that time they collected their belongings and left Wundi island to Krawi to see their people. From Krawi to Numfor. Manarmakeri, Insoraki, Manarbew and his uncle, Saneraro, sailed with the karures canoe and they arrived quickly in Krawi. The people of Wundi island who left (them) were all there. Manarmakeri spoke to his father and mother in law so that the two (could) go seaward (and) laid down and (so that) they could push the karures canoe over their back. The old man and the old woman (Manarmakeri's in laws) refused (it) very strongly, they embarrassed Manarmakeri; they said, perhaps HE is the real thing , therefore, he wanted his canoe to lay (over) their body as the pillow. The people refused Manarmakeri and he got angry with them and sailed away to Numfor. If only they had known (about Manarmakeri's magic), they would have followed his words appropriately and therefore they would have changed their old flesh and skin to become young like the way he looked. The father and the mother in law, on the day the two laid down and the Karures canoe moved fast over the two, perhaps, the two would have also changed their body to be young like Manarmakeri himself. The Karures canoe sailed west (to the sunset part) and arrived in Numfori. Manarbew cried for playing on the sand because the sun heat was very hot. At that place Manarmakeri threw a stone landward to become an island, which is called Poiru. Manarbew got down to play in the sand of the small island. The island of Poiru, until today we could see (it); it exists at the seaward side of Pakreki village. On the island Manarmakeri planted four trees and the four trees became four big clans, they were Rumberpon, Rumansara, Anggraidifu and Rumberpur. The head of the four clan was Funkawyan. The departure to King Four islands and to the west (towards the sun set). Manarmakeri (and his family) stayed for a while in Numfor. Manarmakeri told the people and said, "I will make wonderful things at this island, however, I request that you follow well the things that I say." If a person dies, don't weep for him/her because s/he will rise again to be alive. If the food is exhausted, don't look for (it) in Yapen land because various kinds of food will come here by themselves. Numfor people did not follow Manarmakeri's words carefully, they wept for the dead and still looked for food in Yapen land. Manarmakeri got angry (with) his people who did not obey (his message) and pushed his canoe to leave (them) straight away. When they prepared to sail, Manarbew was still playing on the sand. Manarmakeri threw a poisonous snake to frighten Manarbew, thus, Manarbew was afraid and went seaward to get into the boat. Beginning from that time the poisonous snakes were in Numfor until today. Manarmakeri (and his family) sailed to the King Four islands out there; from that place they sailed straight to the west until they arrived at the foreign lands out there. It was (the reason) that made the strangers become rich (have things) but WE, we don't have any thing. Manarmakr'di's messages. The story went like that, Manarmakeri will return in the seventh generation. Mananarmakr'di gave his messages as follows: First, the people should not eat pumpkin and pig because the two (were) the reason Manarmakeri left Sopen village. Second, the people should not eat snake and shrimp because they also changed (their skin) like the way Manarmakeri changed his skin. Third, any one should not spill blood because at the place whre the blood spills there is no peace. Fourth, they should build some houses to keep the dead people who would rise again. They should build some houses to store Manarmakeri's food. They should collect some fire wood so that there are much (fire wood available) because when Manarmakeri comes, the land will be dark for three days. That is the end of this story.

Aligned text:

T07.001
Rasinerasjumat.
rasinerasjumat
daythisdayfriday
ndemnn
Today is Friday.
Hari ini hari Jumat.
 

T07.002
Rassamfurdisuruseserdisururopaikoktobertahunsyarandisuruseserdi
rassamfurdisuruseserdisururopaikoktobertahunsyarandisuruseserdi
daytennum.linktwoplusnum.linktwoatmonthOctoberyearthousandnum.linktwoplusnum.link
nnumeraladvnumeraladvadvnumeralprepadvnnnumadvnumeraladvadv
It is the twenty second of October, two thousand and four, at eight o'clock early morning.
Hari ke dua puluh dua dalam bulan Oktober tahun dua rubu empat, jam delapan pagi.
 

fyakorasriwararwobabo.
fyakorasriwararwobabo
fourtimenum.linkeightmorningnew
numnadvnumadvadj
 

T07.003
Rofyoruyafafyarbaimeyakofenbadirmanggunayasnori.
rofyor-uya-fafyarbaim-eya-kofenbadirmanggunayasno-ri
attime-U1SG-tell.a.storynot.yet-E1SG-sayrevealself1SGname-3SG.POSS
prepn-FILLPron-vadv-FILLPron-vvnpronn-det
Before I tell the story, I will introduce myself.
Sebelum saya bercerita saya memberitahukan nama saya.
 

T07.004
IsoinebinsarBMofuromnuNyampunsupByakibarwamurem.
i-s-o-inebinsarBMofuromnuNyampunsupByak-ibarwamurem
3SG-be-O-thisold.womanBname.of.a.clanatvillagename.of.a.placelandBiak-theparteast
pron-v-Fill-demnnnprepnnnn-detnn
This is Mrs B Mofu from Nyampun village (in the) East part of Biak Island.
Ini ibu Mofu dari kampung Nyampun Biak Timur.
 

T07.005
YamarisenkakuyakfafyarufafyarbebaberosupPapuaine.
ya-marisenkakuya-k-fafyar-ufafyarbe-babe-rosupPapuane
1SG-be.happyvery1SG-also-story-Ustorywho-bigwho-atlandname.of.a.placethis
Pron-vadvPron-adv-n-FILLnRel-vRel-prepnndem
I am very happy to tell the great story of this Papuan land.
Saya sungguh senang menceritakan cerita agung dari tanah Papua ini.
 

T07.006
FafyarinebyeknamkakuromnuSopenrosupByakibarWambarek.
fafyarinebe+yknamkakuromnuSopenrosupByak-ibarwambarek
storythisdo 3SGtreeveryatvillagename.of.a.placeatlandBiak-thepartwest
ndemv pronnadvprepnnprepnn-detnn
This story originally comes from Sopen village, West Biak.
Cerita ini berasal dari kampung Sopen di Biak Barat.
 

T07.007
IsoinefafyarbebaMananarmak'rdi.
i-s-o-inefafyarbe-baMananarmak'rdi
3SG-be-O-thisstorywho-bigManarmakeri
pron-v-Fill-demnRel-vn
It is the great story of Manarmakeri.
Inilah cerita agung Manarmakeri.
 

T07.008
SnonberomnuSopenyasnoriYawiNusyado.
snonbe-romnuSopenyasno-riYawiNusyado
manwho-atvillagename.of.a.placethename-3SG.POSSname.of.a.person
nRel-prepnndetn-detn
A man named Yawi Nusyado was from Sopen village.
Seseorang dari kampung Sopen bernama Yawi Nusyado.
 

T07.009
YawiNusyadodomyafyarourekberomnuSopenbandeya
YawiNusyadod-omyafyarourekbe-romnuSopenbar-ndeya
name.of.a.person3SG-clear.a.landgardentheathillwho-atvillagename.of.a.placepart-landwardthe
npron-vndetprepnRel-prepnnn-DIRdet
Yawi Nusyado cleared a garden at the hill which was located at the back (landward) of the Sopen village.
Yawi Nusyado membuat kebun di sebuah bukit di belakang (bagian darat) kampung Sopen.
 

bori.
bo-ri
top-3SG.POSS
n-det
 

T07.010
Domyafanyaraibro,ifromimaikuniraimnaikyer
d-omyafan-yarai-broi-fromimai-kunirai-mnaiker-y-
3SG-clear.a.landgardenGIV-theuntil3SG-empty3SG-clean3SGand3SG-burn3SGuntil3SG-finishplant-3SG-
pron-vnDET-detpreppron-vpron-vpronconjpron-vpronpreppron-vv-pron-
He cleared the garden land until it was completed, he cleaned it and burnt it, then he planted it with taro, tuber, and pumpkin.
Setelah membuat kebun itu, dia membersihkan dan membakarnya setelah itu dia menanaminya dengan keladi, bete, dan labu.
 

ikukerjapan,ifenmabakdi.
ikukerjapanifenmabakdi
3SGwithtarotuberandpumpkin
pronconjnnconjn
 

T07.011
RofyorrokakernanasurkwarYawiNusyadoifrurayaryafaidwarek
rofyorrokakernana-surkwarYawiNusyadoi-frurayaryafai-dwarek
attimeplants3PL.INAN.det3PL.INAN-growalreadyname.of.a.person3SG-dofencetheto3SG-protect
prepnndetpron-vadvnpron-vndetpreppron-v
When the plants had grown, Yawi Nusyado made a fence to protect the garden so the pigs would not eat the plants.
Ketika tanaman-tanamannya bertumbuh Yawi Nusyado membuat pagar untuk melindungi kebunnya supaya tanamannya tidak dimakan babi.
 

uyafiinsamarandipsyasanawerrokakerna.
uyafiinsamarandips-yas-anawerrokakerna
Ugardenfocus.markerso.thatpig3PL.AN-the3PL.AN-eatnotplants3PL.INAN.det
FILLnFOCconjnpron-detpron-vNEGndet
 

T07.012
YawiNusyadoimarisenkakusnarmyamujapan,ifenmabakdibyanna
YawiNusyadoi-marisenkakusnarmam-ujapanifenmabakdibe+an-y-na
name.of.a.person3SG-be.happyverybecausesee-UtarotuberandpumpkinPOSS GIV-3SG-3PL.INAN.det
npron-vadvconjv-FILLnnconjnv det-pron-det
Yawi Nusyado was very happy because he saw his taro, tuber, and pumpkins grew well.
Yawi Nusyado gembira sekali karena dia menyaksikan keladi, bete, dan labunya bertumbuh dengan subur.
 

T07.013
nasurpyum.FyorobaYawiNusyadomyamrandipyadanyafbyani.
na-surpyumfyorobaYawiNusyadomam-y-randipyad-anyafbe+an-y--i
3PL.INAN-growgoodlongnotname.of.a.personsee-3SG-pigthe3SG-eatgardenPOSS GIV-3SG--the
pron-vvadjadvnv-pron-ndetpron-vnv det-pron--det
Not long after, Yawi Nusyado saw that a pig had eaten his garden.
Tidak beberapa lama yawi Nusyado melihat ada seekor babi yang memakan kebunnya.
 

T07.014
YawiNusyadoimbransyewaryaruayaryafamamyampakrobaidowongkir
YawiNusyadoi-mbransewar-y-yaruayaryafamamam-y-pakroba-idowongkir
name.of.a.person3SG-walklook.for-3SG-aroundUfencethebutsee-3SG-spacenot-ifhole
npron-vv-pron-advFILLndetconjv-pron-nadv-conjn
Yawi Nusyado walked (and) searched around the fence but he did not see any space or hole.
Yawi Nusayado berjalan keliling pagar (kebunnya untuk mencari celah atau lobang) tetapi dia tidak melihat celah atau lobang di pagar kebunnya.
 

oryoayaryaba.
oro-y-ayaryaba
Oat-3SG-fencethenot
Fillprep-pron-ndetadv
 

T07.015
Ras-rasrandipanyadankeryafiisofYawiNusyadofyafayafkaku
ras-rasrandipan-yad-ankeryafiisofYawiNusyadofafayaf-y-kaku
day-daypigGIV-the3SG-eatcontinuouslygardenfocus.markeruntilname.of.a.personget.fed.up-3SG-very
n-nndet-detpron-vadvnFOCconjnv-pron-adv
Every day the pig ate the garden until Yawi Nusyado got fed up and therefore he had an idea to catch the pig and kill it.
Tiap-tiap hari babi itu memakan kebunnya hingga Yawi Nusyado bosan (marah) lalu berpikir untuk menangkap babi itu untuk dibbunuh.
 

murakyarafaibeisinurandipyafamyuni.
murakara-y-fai-bei-sinurandipyafamun-y-i
sothink-3SG-to3SG-want3SG-searchUpigthetokill-3SG-3SG
advv-pron-preppron-vpron-vFILLndetprepv-pron-pron
 

T07.016
RorobyaYawiNusyadodunumakbakbyedierobaidobombyedi
rorobyaYawiNusyadod-unumakbakbe+y-die-roba-idobombe+y-di
atnightthename.of.a.person3SG-takeUspearPOSS 3SG-theE-not-ifspeardo 3SG-the
prepndetnpron-vFILLnv pron-detFILL-adv-conjnv pron-det
One night Yawi Nusyado took his spear and wanted to catch the pig beside the garden.
Pada suatu malam Yawi Nusyado membawa tombaknya dan perrgi untuk menangkap babi di pinggir kebunnya.
 

maryaisinrandipanyaroyafandiri.
mara+yi-sinrandipan-yaroyafandir-i
andgo 3SG3SG-searchpigGIV-theatgardenbeside-the
conjv pronpron-vndet-detprepnprep-det
 

T07.017
RorobrifanduYawiNusyadoryowerurandipanyabyerakrokroyafya
rorobrifanduYawiNusyadorower-y-urandipan-yabe+y-rakrokroyafya
atnightthemiddlename.of.a.personlisten-3SG-UpigGIV-thedo 3SG-noiseatgardenthe
prepnDETnnv-pron-FILLndet-detv pron-nprepndet
In the middle of the night Yawi Nusyado heard the pig make noise inside the garden.
Di tengah-tengah malam Yawi Nusyado mendengar babi itu berisik dalam kebunnya.
 

dori.
do-ri
inside-3SG.POSS
n-det
 

T07.018
YawiNusyadofyakurandipanyaroayarandiriisofumyampdukkakui
YawiNusyadofyak-urandipan-yaroayarandiriisofumam-y-pdukkakui
name.of.a.personfour-UpigGIV-theatfencebesidetheuntilUsee-3SG-wellvery3SG
nnum-FILLndet-detprepnprepdetconjFILLv-pron-advadvpron
Yawi Nusyado peeped at the pig at the side of the fence until he saw it very well, then, he threw his spear towards (the pig), (and) it stabbed the pig.
 

insapesyomakbakbyanyarobaidobombyanirakyurro
insapeso-y-makbakbe+an-y--yaroba-idobombe+an-y--irakur-y-ro
then, after.thatthrow-3SG-spearPOSS GIV-3SG--thenot-ifspearPOSS GIV-3SG--thetowardsstab-3SG-at
advv-pron-nv det-pron--detadv-conjnv det-pron--detprepv-pron-prep
Yawi Nusayado mengintip babi itu dari pinggir pagar kebun hingga dia dapat melihat dengan baik lalu melempar tombaknya menancap pada babi itu.
 

randipani.
randipan-i
pigGIV-the
ndet-det
 

T07.019
BaperofyorumakbakbyanyakyurrorandipanyaYawiNusyadoikandor
baperofyorumakbakbe+an-y--yakur-y-rorandipan-yaYawiNusyadoi-kandor
butattimeUspearPOSS GIV-3SG--thestab-3SG-atpigGIV-thename.of.a.person3SG-be.suprised
conjprepnFILLnv det-pron--detv-pron-prepndet-detnpron-v
 

kakusnaruryowerrandipanyadarbaboidawosbesnonkaku,dobe:
kakusnarurower-y-randipan-yadarbaboid-awosbesnonkakud-ob-e
verybecauseUlisten-3SG-pigGIV-the3SG.screamnotbut3SG-speakashuman.being3SG-say-E
advconjFILLv-pron-ndet-detvadvConjpron-vprepnpron-v-FILL
But when the spear stabbed the pig, Yawi Nusyado was really shocked because he heard the pig did not scream but spoke like a human being saying, "I am finished."
Tetapi ketika tombak itu menancap pada babi itu Yawi Nusyado terkejut sekali karena mendengar babi itu tidak berteriak tetapi berbicara seperti manusia dan berkata, "Saya berhenti."
 

"Yamnai".
ya-mnai
1SG-finish
Pron-v
 

T07.020
MeseryaidoYawiNusyadoryasyewarrandipanyaweur
meseryaidoYawiNusyadora-y-sewar-y-randipan-yaweur
next.morningthewhenname.of.a.persongo, move-3SG-look.for-3SG-pigGIV-thefoot.print
advdetadvnv-pron-v-pron-ndet-detn
At dawn Yawi Nusyado went to search for the pig's footprints so that he could follow it but he did not see any pig's footprints, only human footprints.
 

byenainsamaiyauuserifamamyamrandipweurnobaboiweur
be+ynainsamai-yauuserifamamam-y-randipweurnobaboiweur
POSS 3SG3PL.INAN.detso.that3SG-chasefollow3SGbutsee-3SG-pigfoot.printsomenotbutfoot.print
v prondetconjpron-vvpronconjv-pron-nnDEFadvConjn
Keesokan harinya Yawi Nusyado pergi mencari jejak babi itu agar dia dapat menyusulnya tetapi dia melihat bukan jejak babi melainkan hanya jejak manusia.
 

snonkakumondaerobaidoweursnonkakunairi.
snonkakumondae-roba-idoweursnonkakuna-iri
human.beingjustE-not-iffoot.printhuman.being3PL.INAN-be
nadvFILL-adv-conjnnpron-v
 

T07.021
YawiNusyadoisomondaweursnonkakumarikpormannaisof
YawiNusyadoisomondaweursnonkakumarikporman-naisof
name.of.a.person3SG.followjustfoot.printhuman.beingandbloodlittle.drops.ofGIV-3PL.INAN.detuntil
nvadvnnconjnadjdet-detconj
Yawi Nusyado just followed the human footprints and the blood drops until he came to a cave.
Yawi Nusyado terus mengikuti jejak manusia dan darahnya sampai dia menemukan sebuah gua.
 

imbransrowuabyaboser.
i-mbransrowuabyaboser
3SG-walkmeetUcaveone
pron-vvFILLnNum
 

T07.022
YawiNusyadomyamnyanyaisyaipdefraabyabyadori,mura
YawiNusyadomam-y-nyanyaisyai-pdefraabyabyado-rimura
name.of.a.personsee-3SG-roadthe3SG.be3SG-continuetowardscavetheinside-3SG.POSSso
nv-pron-ndetvpron-vprepndetn-detadv
Yawi Nusyado saw (that) the road was still going towards the inside of the cave, therefore he thought (that) he should go inside the cave.
Yawi Nusyado melihat bahwa jalan itu masih terus ke dalam gua itu, oleh karena itu dia berpikir untuk mengikutinya ke dalam gua itu.
 

kyarafaibeisopdefmundumbeabyabyadori.
kara-y-fai-beisopdefmu-ndumbeabyabyado-ri
think-3SG-to3SG-want3SG.followstraighttowards-inwardtocavetheinside-3SG.POSS
v-pron-preppron-vvadvprep-DIRprepndetn-det
 

T07.023
RofyorimbranuewrisurukyormundumYawiNusyadoimnafmnggarm
rofyori-mbranuewrisurukyormu-ndumYawiNusyadoi-mnafmnggarm
attime3SG-walkUstepnum.linktwothreetowards-inwardname.of.a.person3SG-listenvoice
prepnpron-vFILLnadvnumeralnumprep-DIRnpron-vn
 

yaifukenibodobe:"Auidomanseiisau,waberwaberyoma
yai-fukenibod-ob-eauidomanseiisauwa-bera-w-beryoma
the3SG-ask3SGand3SG-say-E2SGfocus.markerwhobe2SG2SG-wantgo, move-2SG-whereand
detpron-vpronconjpron-v-FILLpronFOCQuestvpronpron-vv-pron-Questconj
When he walked two or three steps inward, Yawi Nusyado heard the voice asking him and saying ,"You ! Who are you ? Where are you going ? and What are you looking for ?"
Ketika dia berjalan dua langkah ke dalam Yawi Nusyado mendengar suara yang menanyakannya dan berkata, "Siapakah engkau, mau kemanakah engkau dan apa yang engkau cari?"
 

rosaiswewari?Erobaidoswewarya?"
ro-saisewar-w-ie-roba-idosewar-w-ya
thing-whichlook.for-2SG-3SE-not-iflook.for-2SG-the
n-Questv-pron-prFILL-adv-conjv-pron-det
 

T07.024
YawiNusyadoimnaimadoresmaryowerumnggarmanyaikofenwerbo
YawiNusyadoi-mnaimad-oresmarower-y-umnggarman-yai-kofenwerbo
name.of.a.person3SG-finishand3SG-stand.upandlisten-3SG-UvoiceGIV-the3SG-sayagainand
npron-vconjpron-vconjv-pron-FILLndet-detpron-vadvconj
 

dobe:"Wabewunumakbakbanierobaidowabewun
d-ob-ewa-bew-unumakbakbe-an-ie-roba-idowa-bew-un
3SG-say-E2SG-want2SG-takeUspear2SG.POSS-GIV-theE-not-if2SG-want2SG-take
pron-v-FILLpron-vpron-vFILLnv-det-detFILL-adv-conjpron-vpron-v
Yawi Nusyado stopped, stood, and listened (to) the voice (which) spoke again and said, "You want to take your spear but when you return, you walk backwards then leave!"
Yawi Nusyado berhenti dan berdiri mendengar suara itu berkata lagi, "Engkau ingin membawa tombakmu, tetapi ketika engkau kembali engakau harus berkalan mundur dengan membelakang lalu pulang."
 

bombanya,imboirofyorukwaberyawasusukukerdokor
bombe-an-yaimboirofyorukaber-w-yawa-susukukerdokor
spear2SG.POSS-GIV-thebutattimeUreturn-2SG-the2SG-move.backwardwithback.part.of.the.body
nv-det-detConjprepnFILLv-pron-detpron-vconjn
 

bedi,insapewabur."
be-diinsapewa-bur
2SG.possess-thethen, after.that2SG-leave
v-detadvpron-v
 

T07.025
RodiyaYawiNusyadodakfukenbodobe:"Yafawinamob
rodi-yaYawiNusyadod-ak-fukenbod-ob-eya-fawinamob
atthe.place-thatname.of.a.person3SG-also-askand3SG-say-E1SG-knowwillplace
prepDET-demnpron-adv-vconjpron-v-FILLPron-vAuxn
At that place Yawi Nusyado also asked (a question) and said, "I don't know how I will walk?"
Ketika itu Yawi Nusyado juga menyampaikan sebuah pertanyaan, katanya: "Saya tidak tahu bagaimana harus berjalan."
 

yambranrayaba."
ya-mbranrayaba
1SG-walktowardsthenot
Pron-vprepdetadv
 

T07.026
Mnggarmanyaikofenwerbodobe,"Wasomawafrurmondaroyakofenkwar
mnggarman-yai-kofenwerbod-ob-ewa-somawa-frurmondaroya-kofenkwar
voiceGIV-the3SG-sayagainand3SG-say-E2SG-followand2SG-dojustthing1SG-sayalready
ndet-detpron-vadvconjpron-v-FILLpron-vconjpron-vadvnPron-vadv
The voice told (Yawi Nusyado) again and said, "You just follow and do (what) I've told you, if not you will slip and fall."
Suara itu berbicara lagi katanya, "Ikut dan kerjakanlah apa yang saya telah sampaikan kepadamu, kalau tidak engkau akan tergelincir dan jatuh."
 

faroau,robaidonarwosdismawasapi."
faroauroba-idonarosdis-w-mawa-sapi
for2SGnot-ifwillslip-2SG-and2SG-fall
preppronadv-conjAuxv-pron-conjpron-v
 

T07.027
RodiyaYawiNusyadoisomaifrurromnggarmyaikofenna.
rodi-yaYawiNusyadoisomai-frurromnggarmyai-kofenna
atthe.place-thatname.of.a.person3SG.followand3SG-dothingvoicethe3SG-say3PL.INAN.det
prepDET-demnvconjpron-vnndetpron-vdet
There Yawi Nusyado followed and did the things that the voice said.
Ketika itu Yawi Nusyado mengikuti dan melaksanakan apa yang dikatakan suara itu.
 

T07.028
RofyoranyaYawiNusyadoimnafusnonkakusyasiborusiwor,
rofyoran-yaYawiNusyadoi-usnonkakus-yasi-borusi-wor
attimeGIV-thename.of.a.person3SG-Uhuman.being3PL.AN-the3PL.AN-manyU3PL.AN-sing
prepndet-detnpron-FILLnpron-detPron-advFILLPron-v
At the time Yawi Nusyado heard many people sang, laughed and screamed which showed that they were very very delighted.
Pada saat itu Yawi Nusyado mendengar banyak orang berpesta, tertawa dan bergembira ria yang menunjukkan bahwa mereka sangat senang.
 

simbrifmasibrasbefasnaiusisyasiryabnabakaku.
si-mbrifmasi-brasbe-fasnaius-isyasi-ryabna-bakaku
3PL.AN-laughand3PL.AN-shoutwho/which-showU3PL.AN-be3PL.AN-be.happy3PL.INAN-bigvery
Pron-vconjPron-vRel-vFILLpron-vPron-vpron-vadv
 

T07.029
Mnggarmanyaifukenwer,"Wamnafumnggarmnaiwamarwowerbabir
mnggarman-yai-fukenwerwa-mnafumnggarmna-iwamarower-w-babir
voiceGIV-the3SG-askagain2SG-listenUvoice3PL.INAN-that.over.thereandlisten-2SG-recognize
ndet-detpron-vadvpron-vFILLnpron-DEMconjv-pron-v
The voice asked (Yawi Nusyado) again, "Did you hear those voices and recognize them?"
Suara itu bertanya lagi, "Engkau sudah dengar dan kenal suara-suara itu kah?"
 

nake?"
nake
3PL.INANquestion.marker
pronQuest
 

T07.030
YawiNusyadokyarembodobe,"Yamnafuwarwormabaras
YawiNusyadokarem-y-bod-ob-eya-mnafuwarwormabaras
name.of.a.personanswer-3SG-and3SG-say-E1SG-listenUsongsandlaughters
nv-pron-conjpron-v-FILLPron-vFILLnconjn
Yawi Nusyado answered and said, "I heard the songs and the shouts which were full of happiness."
Yawi Nusyadi menjawab, katanya, "Saya dengar nyanyian dan suara-suara yang penuh kegirangan.."
 

befokukeruraryab."
be-fokukeruraryab
who/which-be.full.ofwithUhappines
Rel-vconjFILLn
 

T07.031
RofyoryaYawiNusyadomnggamorbyesyasbasemamyamumnu
rofyoryaYawiNusyadomnggamorbe+y-s-yas-basemamam-y-umnu
attimethename.of.a.personeyesPOSS 3SG-3PL.AN-the3PL.AN-openandsee-3SG-Uvillage
prepndetnnv pron-pron-detpron-vconjv-pron-FILLn
At the time Yawi Nusyado's eyes opened and he saw a big village (which was) clean and beautiful in front of him.
Pada saat itu mata Yawi Nusyado terbuka dan dia meliha sebuah kampung besar bersih dan sangat indah di depan dia.
 

bebayaisrenmaipyumkakuryobarponbyedi.
be-bayai-srenmai-pyumkakuro-y-bar-ponbe+y-di
who/which-bigthe3SG-cleanand3SG-goodveryat-3SG-part-frontPOSS 3SG-the
Rel-vdetpron-vconjpron-vadvprep-pron-n-nv pron-det
 

T07.032
Myamkakokawasaberomnuyasmambebebabokaem.
mam-y-kakokawasabe-romnuyas-mambebe-babokaem
see-3SG-alsopeoplewho/which-atvillagethe3PL.AN-seeaswho/which-newall
v-pron-advnRel-prepndetpron-vprepRel-adjn
He also saw the people who lived in the village, they all looked young.
Dia juga melihat penduduk yang berada di kampung itu semuanya kelihatan muda-muda.
 

T07.033
YawiNusyadomyambabirkakomansarbinsarbemarfyorokwarsya
YawiNusyadomam-y-babirkakomansarbinsarbe-marfyorokwars-ya
name.of.a.personsee-3SG-recognizealsoold.manold.womanwho/which-dielongalready3PL.AN-the
nv-pron-vadvnnRel-vadjadvpron-det
Yawi Nusyado also saw (and) recognized old men and old women who had died a long time ago, they were also there and they also looked young.
Yawi Nusyado juga melihat orang-orang tua yang sudah meninggal lama ada juga tetapi mereka juga kelihatan muda-muda.
 

sisyakako,bapesmambebebabokako.
s-isyakakobapes-mambebe-babokako
3PL.AN-bealsobut3PL.AN-seeaswho/which-newalso
pron-vadvconjpron-vprepRel-adjadv
 

T07.034
YawiNusyadomyamkamnaraimnaimnggarmanyaikofenwerbo
YawiNusyadomam-y-kamnarai-mnaimnggarman-yai-kofenwerbo
name.of.a.personsee-3SG-all3PL.INANuntil3SG-finishvoiceGIV-the3SG-sayagainand
nv-pron-npronpreppron-vndet-detpron-vadvconj
 

dobe:"Rasbedyaryamabaimfawaksunro
d-ob-erasbed-yara-y-mabaimfawa-k-sunro
3SG-say-Eday2SG.POSS3SG-thego, move-3SG-moving.herenot.yetto2SG-also-enterat
pron-v-FILLnvpron-detv-pron-vadvpreppron-adv-vprep
After Yawi Nusyado saw all of them the voice told (him) again and said, "Your day has not come yet for you to enter this place, therefore, you will return to the land of suffering."
Setelah Yawi Nusyado melihat semuanya suara itu berkata, "Waktumu belum tiba untuk kamu masuk di sini, oleh karena itu nanti kamu kembali ke dunia sasor (dunia berkulit lama).
 

dine,rariryanakwaberwerbesupsasor.
di-nera-riryanakaber-w-werbesupsasor
the.place-thisgo, move-such.as.thatwillreturn-2SG-againtolandsuffering
DET-DEMv-advAuxv-pron-advprepnn
 

T07.035
Roinsanjamamkwaranikoreriirya.
roinsanjamamkwaran-ikoreriirya
ata.moment.ago2SG.seealreadyGIV-theheaven3SG.be
prepadvvadvdet-detnv
"The thing that you just saw was heaven."
"Yang engkau baru lihat tadi adalah sorga."
 

T07.036
Wunumakbakerobaidobombanimarwamurawabur."
w-unumakbake-roba-idobombe-an-imara-w-murawa-bur
2SG-takeUspearE-not-ifspearPOSS-GIV-theandgo, move-2SG-towardsmoving.there2SG-leave
pron-vFILLnFILL-adv-conjnv-det-detconjv-pron-prepDIRpron-v
"Take your spear and leave (go home)!"
"Bawalah tombakmu dan pulanglah ke rumah."
 

T07.037
YawiNusyadodunumakbakbyanyababoiburmondasnarikak
YawiNusyadod-unumakbakbe+an-y--yababoi-burmondasnarikak
name.of.a.person3SG-takeUspearPOSS GIV-3SG--thenotand3SG-leavejustbecausesnake
npron-vFILLnv det-pron--detadvconjpron-vadvconjn
Yawi Nusyado did not take his spear and just left because a big snake was lying over it.
Yawi Nusyado tidak mengambil tombaknya tetapi pulang saja karena ada seekor ular besar berbaring menghalanginya.
 

bebayaisyabyarekwareki.
be-bayaisyabarek-y-wareki
who/which-bigthe3SG.bestay, lie-3SG-cover3SG
Rel-vdetvv-pron-vpron
 

T07.038
YawiNusyadoiburkukerswaruseruberamurakerbe
YawiNusyadoi-burkukerswaruserube-ramurakerbe
name.of.a.person3SG-leavewiththoughtUwho/which-go, movetowardsmoving.therecontinuouslyto
npron-vconjnFILLRel-vprepDIRadvprep
Yawi Nusyado went home with continuous thoughts of the heaven that he'd just seen in the cave.
Yawi Nusyado pulang dengan pikiran yang terus menerus (melayang) ke sorga yang telah di lihatnya di gua itu.
 

korerimyamkwarroabyabani.
korerimam-y-kwarroabyaban-i
heavensee-3SG-alreadyatcaveGIV-the
nv-pron-advprepndet-det
 

T07.039
RofyornoYawiNusyadokyainkerromanggundimaswaruserbyena
rofyornoYawiNusyadokain-y-kerromanggun-dimaswaruserbe+yna
attimesomename.of.a.personsit-3SG-continuouslyatself-theandthoughtPOSS 3SG3PL.INAN.det
prepnDEFnv-pron-advprepn-detconjnv prondet
 

nawayankambekoreri,koreribefokukermarafrifbarasraryabbemnaiba.
na-wayankambekorerikoreribe-fokukermarafrifbarasraryabbe-mnaiba
3PL.INAN-wanderalltoheavenheavenwho/which-be.full.ofwithlaughtersshouthappineswho/which-finishnot
pron-vnprepnnRel-vconjnnnRel-vadv
At certain times Yawi Nusyado always sat on his own and all of his thoughts/mind wandered to heaven, the heaven which is full of laughter, shouts and delight that do not end.
Pada waktu-waktu tertentu Yawi Nusyado duduk sendirian dan pikirannya melayang ke sorga, sorga yang penuh dengan kegembiraan yang tiada henti-hentinya.
 

T07.040
Fyoro-fyoromuraYawiNusyadomyamfadurubakenbyedyabaisof
fyoro-fyoromuraYawiNusyadomam-y-fadurubakenbye-d-yabaisof
long-longsoname.of.a.personsee-3SG-take.care.ofbodypossess-3SG--3SG-thenotuntil
adj-adjadvnv-pron-vnv-pron-detadvconj
Thus, for a long time Yawi Nusyado did not take care of his body until he had scabies.
Lama-kelamaan Yawi Nusyado tidak memperhatikan tubuhnya hingga dia menjadi kaskado.
 

darmaker.
d-armaker
3SG-have.scabies
pron-v
 

T07.041
YawiNusyadobakenbyedyaifoarmakerisofukawasaberomnu
YawiNusyadobakenbe+y-d-yai-foarmakerisofukawasabe-romnu
name.of.a.personbodyPOSS 3SG-3SG-the3SG-be.full.ofscabiesuntilUpeoplewho/which-atvillage
nnv pron-pron-detpron-vnconjFILLnRel-prepn
Yawi Nusyado's body was full of scabies, so that all the people who lived in Sopen village, old and young, called him the old scabby man.
 

Sopenisyakamebebamakasuns-oribeMansar
Sopenis-yakam-ebe-bamakasuns-oribemansar
name.of.a.placethe3PL.AN-theall-Ewho/which-bigandlittle3PL.AN-call3SGasold.man
ndetpron-detn-FILLRel-vconjadjpron-vpronprepn
Tubuh Yawi Nusyado penuh dengan kaskado sehingga penduduk di kampung Sopen besar maupun kecil memanggilnya dengan sebutan Mansar Manarmakeri (Orang Tua berkulit kaskado).
 

T07.042
Mananarmak'rdi.MansarMananarmak'rdiiburmnuSopen
Mananarmak'rdimansarMananarmak'rdii-burmnuSopen
Manarmakeriold.manManarmakeri3SG-leavevillagename.of.a.place
nnnpron-vnn
The old Manarmakeri left Sopen village.
Manarmakeri meninggalkan kampung Sopen.
 

T07.043
RorasosomananwirberomnuSopenromawasnonkaborbyedyadun
rorasosomananwirbe-romnuSopenromawasnonkaborbe+y-d-yad-un
atdayonechiefwho/which-atvillagename.of.a.placeboymanpaddlePOSS 3SG-3SG-the3SG-take
prepnnumnRel-prepnnnnvv pron-pron-detpron-v
One day the son of the village chief of Sopen took his bows and arrows and walked around the seaside.
Suatu hari anak kepala kampung di kampung Sopen membawa busur dan panah dan berjalan keliling pantai.
 

maryaimaikoibyesyaboimbranfarmaroswanandirya.
maryaimaikoibye-s-yaboi-mbranfarmaroswanandirya
bowandarrowpossess-3SG--3PL.AN-theand3SG-walkaroundatseabesidethe
nconjnv-pron-detconjpron-vadvprepnprepdet
 

T07.044
Fyorobamyamrarponmanswaryaisarkirbeyenandirmaimbranbe
fyorobamam-y-ra-r-ponmanswaryai-sarkirbeyenandirmai-mbranbe
longnotsee-3SG-towards-towards-frontcassowarythe3SG-exitout.oftosandbesideand3SG-walkto
adjadvv-pron-prep-DIR-nndetpron-vprepprepnprepconjpron-vprep
 

bosenyaboiwanda,romawasnonkaboranyadoresbyairfaisumanswar
bosenyaboiwa-ndaromawasnonkaboran-yad-oresbair-y-faisumanswar
beachthetopthat.over.there-seawardboymanadolescentGIV-the3SG-stand.upwatch-3SG-quietlyUcassowary
ndetnDEM-DIRnnadjdet-detpron-vv-pron-advFILLn
Not long after, he saw in front of him a cassowary coming out (from the forest) to the sandy beach and walking seaward to the beach, the young boy stood up (and) quietly watched what the cassowary wanted to do.
Tidak beberapa lama dia melihat ke depan seekor kasuari keluar ke pantai dan berjalan ke laut, anak laki-laki itu berdiri diam-diam dan mengamati apa yang hendak dilakukan kasuari itu.
 

anyaroibeifuri.
an-yaroi-bei-furi
GIV-thething3SG-want3SG-make,buildthe
det-detnpron-vpron-vdet
 

T07.045
Manswaranyaryandaimbransyewarkyonyaramnaikyainrokyonanya
manswaran-yara-y-ndai-mbransewar-y-kyonyaramnaikain-y-rokyonan-ya
cassowaryGIV-thego, move-3SG-seaward3SG-walklook.for-3SG-pondtheafter.thatsit-3SG-atpondGIV-the
ndet-detv-pron-DIRpron-vv-pron-ndetadvv-pron-prepndet-det
The cassowary went seaward, walked (and) searched for a pond, (and) after that he sat inside the pond.
Kasuari itu pergi ke laut mencari sebuah kolam setelah itu dia duduk di dlam kolam itu.
 

dori.
do-ri
inside-3SG.POSS
n-det
 

T07.046
Manswaranyakyainfyoromnggunramnaidoresmaimbranbeyenandir
manswaran-yakain-y-fyoromnggunramnaid-oresmai-mbranbeyenandir
cassowaryGIV-thesit-3SG-longlittleafter.that3SG-stand.upand3SG-walktosandbeside
ndet-detv-pron-adjadjadvpron-vconjpron-vprepnprep
The cassowary sat a bit longer, then, he stood up and walked to the dry sand landward.
Kasuari itu duduk sedikit lama kemudian berdiri dan berjalan ke pantai yang ( kering di darat).
 

besyoriwande.
be-syoriwa-nde
who/which-drythat.over.there-landward
Rel-vDEM-DIR
 

T07.047
Ryanderomobesyoryakyikrbakenbyedyamainkasunmawa
rande-y-romobe-syoryakikr-y-bakenbe+y-d-yamainkasunmawa
move.landward-3SG-atplacewho/which-drytheshake-3SG-bodyPOSS 3SG-3SG-theandfishlittlesmall
v-pron-prepnRel-vdetv-pron-nv pron-pron-detconjnadjadj
He went landward to the dry area, shook his body, and various little fish that were (trapped) on his feathers fell on to the sand.
Dia pergi ke tempat yang kering, mengguncang tubuhnnya dan ikan-ikan kecil yang berada di bulu-bulunya jatuh di atas pasir.
 

beroburbyesyasisapiroyenyabori.
be-roburbe+y-s-yasi-sapiroyenyabo-ri
who/which-atfurPOSS 3SG-3PL.AN-the3PL.AN-fallatsandthetop-3SG.POSS
Rel-prepnv pron-pron-detPron-vprepndetn-det
 

T07.048
Fyorobabinkabormnggunubepyumyadoreskirroaiburmawa
fyorobabinkabormnggunube-pyumyad-oreskirroai-burmawa
longnotwomanadolescentlittleUwho/which-goodthe3SG-stand.upout.ofatwood-fursmall
adjadvnadjadjFILLRel-vdetpron-vprepprepn-nadj
 

beroyenandirsyarakyainisraiinmawaansyaroma
be-royenandirs-yarakain-y-i-sraiinmawaan-s-yaroma
who/which-atsandbeside3PL.AN-themoving.theresit-3SG-3SG-collectfishsmallGIV-3PL.AN-theatand
Rel-prepnpreppron-detDIRv-pron-pron-vnadjdet-pron-detprepconj
Not long after, one young woman stood by the little plants (which lie along) the beach, (then) she sat (and) collected the various little fish and put them in the basket/bag, after that she climbed up to sit at the cassowary's back and the two entered the bush.
Tidak beberapa lama seorang gadis cantik keluar dari semak-semman di pinggir pantai dan mengumpulkan ikan-ikan kecil dalam keranjang setelah itu naik dan duduk di atas punggung kasuari itu dan keduanya masuk ke dalam hutan.
 

isersiroinawenyaramnaidekraryaskyainromanswaranya
i-sersiroinawenyaramnaid-ekra-r-yaskain-y-romanswaran-ya
3SG-fill3PL.ANatbaskettheafter.that3SG-climbgo, move-towards-abovesit-3SG-atcassowaryGIV-the
pron-vPronprepndetadvpron-vv-DIR-DIRv-pron-prepndet-det
 

dokorimasusunkirbesupyadori.
dokorimasu-sunkirbesupyado-ri
back.part.of.the.bodytheand3DU-enterout.oftolandtheinside-3SG.POSS
ndetconjpron-vprepprepndetn-det
 

T07.049
Romawasnonkaboranyasneriryoinkaborbepyummanswarya
romawasnonkaboran-yasne-riro-y-inkaborbe-pyummanswarya
boymanadolescentGIV-thestomach-3SG.POSSat-3SG-girladolescentwho/which-goodcassowarythe
nnadjdet-detn-detprep-pron-nadjRel-vndet
 

byanyamuraiburpdefbemnuraisanwosbesnonbebor
be+an-y--yamurai-burpdefbemnurai-sanwosbesnonbe-bor
POSS GIV-3SG--theso3SG-leavestraighttovillagego, move3SG-throwwordtomanwho/which-many
v det-pron--detadvpron-vadvprepnvpron-vnprepnRel-adv
The young man's heart was on the cassowary's beautiful young woman so he went straight to the village, and gave a message to many men who lived in the village so that the next day they all went out to surround and catch the cassowary with his very beautiful young girl that he had seen.
Anak laki-laki itu mengingini anak perempuan cantik dari kasuari itu oleh karena itu dia terus pulang ke kampung dan memberitahu para laki-laki di desa itu agar keesokan harinya mereka semua pergi untuk menangkap kasuari dan anak perempuan cantik yang telah dilihatnya.
 

beromnuyadori,imfameseryasisasyarkamfassai
be-romnuyado-riimfameseryasi-sasyarkamfas-sai
who/which-atvillagetheinside-3SG.POSSso.thatnext.morningthe3PL.AN-come.outallto3PL.AN-surround
Rel-prepndetn-detadvadvdetPron-vnpreppron-v
 

warekmasformanswaryakukeruinaiinkabormnggunubepyumkaku
warekmas-formanswaryakukeruinaiinkabormnggunube-pyumkaku
coverand3PL.AN-catchcassowarythewithUdaughterfishadolescentlittleUwho/which-goodvery
vconjpron-vndetconjFILLnnadjadjFILLRel-vadv
 

myamani.
mam-y-an-i
see-3SG-GIV-the
v-pron-det-det
 

T07.050
MeseranyafyasesnonbeborberomnuSopeni
meseran-yaf-yasesnonbe-borbe-romnuSopeni
next.morningGIV-themoving.away-aboveEmanwho/which-manywho/which-atvillagename.of.a.placethe
advdet-detMotion.marker-DIRFILLnRel-advRel-prepnndet
From dawn onwards many men who lived in Sopen village went out to search for the cassowary and the young woman in the forest.
Keesokan hari harinya para laki-laki yang tinggal di kampung Sopen pergi untuk mencari kasuari dan gadis cantik itu ke dalam hutan.
 

syasisasyarfassewarmanswaryamainaibinkabormnggunanya
s-yasi-sasyarfas-sewarmanswaryamainaibinkabormnggunan-ya
3PL.AN-the3PL.AN-come.outto3PL.AN-look.forcassowarytheanddaughterwomanadolescentlittleGIV-the
pron-detPron-vpreppron-vndetconjnnadjadjdet-det
 

rosupyadori.
rosupyado-ri
atlandtheinside-3SG.POSS
prepndetn-det
 

T07.051
Sekayambossaiwarekimfamaonosipokfasforsuba.
s-ekayambos-saiwarekimfamaonosi-pokfas-forsuba
3PL.AN-Egatherandpossess-surroundcoverhoweversome3PL.AN-be.able.toto3PL.AN-catch3DUnot
pron-FILLvconjv-vvconjpronPron-vpreppron-vpronadv
They gathered and surrounded (the cassowary and the girl) but they could not catch them.
Mereka berkumpul dan mengelilingi (kasuari dan gadis itu) tetapi tidak sanggup menangkap mereka.
 

T07.052
Rariryabosesewarkersnarmananwiryaromawasnonkabor
ra-riryabos-esewarkersnarmananwiryaromawasnonkabor
go, move-such.as.thatand3PL.AN-Elook.forcontinuouslybecausechieftheboymanadolescent
v-advconjpron-FILLvadvconjndetnnadj
 

byedyaikofenkwarbodobeosofyormanswaryamainaibin
be+y-d-yai-kofenkwarbod-ob-eosofyormanswaryamainaibin
POSS 3SG-3SG-the3SG-sayalreadyand3SG-say-Eonetimecassowarytheanddaughterwoman
v pron-pron-detpron-vadvconjpron-v-FILLnumnndetconjnn
Just like that and they continuously chased (them) because the son of the village chief had already told them and said that if one could catch the cassowary and the beautiful young girl for him to marry, he would have his sister (the youngest daughter of the village chief).
Begitu seterusnya mereka mencari karena anak kepala kampung itu telah berjanji bahwa bila seseorang dapat menangkap kasuari dan gadis cantik untuk dikawininya maka dia akan mendapatkan sudara perempuannya (anak perempuan bungsu dari kepala kampung).
 

kabormnggunbepyumyafabyukiidonarinyasrarmnggun
kabormnggunbe-pyumyafabuk-y-iidonarina-y-srarmnggun
adolescentlittlewho/which-goodthetomarry-3SG-3SGifwillhave-3SG-sibling.of.opposite.sexlittle
adjadjRel-vdetprepv-pron-pronconjAuxv-pron-nadj
 

byedi(erobaidomananwiryainaikasunbarsabyedi).
be+y-die-roba-idomananwiryainaikasunbarsabe+y-di
POSS 3SG-theE-not-ifchiefthedaughterlittlelastPOSS 3SG-the
v pron-detFILL-adv-conjndetnadjDETv pron-det
 

T07.053
Mananarmak'rdiryowerusasewarinemuraimarisendaksewarpyan.
Mananarmak'rdirower-y-usasewarinemurai-marisend-ak-sewarpyan
Manarmakerilisten-3SG-Usearchthisso3SG-be.happy3SG-also-look.formake.easy
nv-pron-FILLndemadvpron-vpron-adv-vv
Manarmakrdi heard about this search, thus, he wanted to help look for (the girl).
Manarmakeri mendengar tetntang pencarian ini oleh karena itu dia senang untuk ikut mencarikannya.
 

T07.054onlyo
Famakawasaberomnuyasikofenibosobe:
famakawasabe-romnuyasi-kofenibos-ob-e
butpeoplewho/which-atvillagethe3PL.AN-say3SGand3PL.AN-say-E
conjnRel-prepndetPron-vpronconjpron-v-FILL
 

"Siwaramasnonbepdukebesambrabyadererbape
s-iwa-ramasnonbe-pduk-ebe-sambrabyadererbape
3PL.AN-that.over.there-moving.therefocus.markermanwho/which-well-Ewho/which-be.strongtheonlybut
pron-DEM-DIRFOCnRel-adv-FILLRel-vdetadvconj
However, the village people told him and said, "Those over there were only the handsome and the strong men, but (whatever) they did, they were not able (to catch the girl) and now you, the person who is old and weak, will you be the one that catches the cassowary?"
Akan tetapi penduduk di desa itu mengata-ngatakannya dan berkata, "Mereka yang pergi adalah laki-laki yang bagus-bagus dan kuat-kuat tetapi mereka akhirnya tidak sanggup baru engkau orang tua yang tidak berharga engkaukah yang nanti bisa menangkap kasuari itu?"
 

sefamasipokba,insaperobaruebemansarboekriwk
s-e-famasi-pokbainsaperobaruebemansarboe-kriwk
3PL.AN-E-give.sth.a.try3PL.AN-be.able.tonotthen, after.thatpersonUwhoold.manandwho/which-be.valuable
pron-FILL-vpron-vadvadvnFILLRELnconjRel-v
 

baauyaausonabeforumanswariwaraauya?"
baauyaau-sonabe-forumanswariwa-raauya
not2SGthe2SG-bewillwho/which-catchUcassowarythat.over.there-moving.there2SGthe
advprondetpron-vAuxRel-vFILLnDEM-DIRprondet
 

T07.055
MansarMananarmak'rdiryowermondawossannaboimbranuserusnonbebena
mansarMananarmak'rdirower-y-mondawoss-an-naboi-mbranuserusnonbebena
old.manManarmakerilisten-3SG-justword3PL.AN-GIV-3PL.INAN.detand3SG-walkfollowUmanwhowill
nnv-pron-advnpron-det-detconjpron-vvFILLnRelAux
 

besunbesupyadorisi,maMansarMananarmak'rdiimaimbran
be-sunbesupyado-risimamansarMananarmak'rdii-mai-mbran
who/which-entertolandtheinside-3SG.POSS3PL.AN.detandold.manManarmakeri3SG-focus.marker3SG-walk
Rel-vprepndetn-detdetconjnnpron-FOCpron-v
The old Mananarmakrdi just listened to their words and followed the men who went to the forest and the old Mananarmakrdi, however, walked to that mangrove side and sat hiding in the banyan tree branch.
Manarmakeri hanya mendengarkan kata-kata mereka tetapi dia berjalan mengikuti para pria yang hendak masuk ke dalam hutan, dan Manarmakeri pergi ke pohon bakau dan bersembunyi di dahan pohon ketapang.
 

bekorandiryamakyainyofekrokrisknamyafuari.
bekorandiryamakain-y-y-ofekrokrisknamyafuari
tomangrovebesidetheandsit-3SG-Y-hideatbanyan.treetreethetrunkthe
prepnprepdetconjv-pron-Fill-vprepnndetndet
 

T07.056
Fyorobaryowermbrusbebayaryokrosupyadori.
fyorobarower-y-mbrusbe-bayarok-y-rosupyado-ri
longnotlisten-3SG-noisewho/which-bigthesound-3SG-atlandtheinside-3SG.POSS
adjadvv-pron-nRel-vdetv-pron-prepndetn-det
Not long after, he heard a loud noise coming from inside the forest.
Tidak beberapa lama dia mendengar bunyi suara yang keras dari dalam hutan.
 

T07.057
Snonansyassaiwarekmanswaranyasukwarfama,manswaranyaifrar
snonan-s-yas-saiwarekmanswaran-yasukwarfamamanswaran-yai-frar
manGIV-3PL.AN-the3PL.AN-surroundcovercassowaryGIV-the3DUalreadybutcassowaryGIV-the3SG-run
ndet-pron-detpron-vvndet-detpronadvconjndet-detpron-v
 

kiruaiwarekannamaifrarrakorandiriwara,maifrar
kiruaiwarekan-namai-frarrakorandiriwa-ramai-frar
out.ofUwoodcoverGIV-3PL.INAN.detand3SG-rununtilmangrovebesidethat.over.there-moving.thereand3SG-run
prepFILLnvdet-detconjpron-vprepnprepDEM-DIRconjpron-v
The men had already surrounded the cassowary but the cassowary ran through the blockade and ran towards the mangrove side over there and mistakenly ran towards the place (where) Manarmakeri was hiding, thus, Manarmakeri stood quickly and used his stick to hook the cassowary's legs until he fell down, there Manarmakeri caught the young girl.
Para lelaki telah mengepung kasuari dan anak gadisnya, tetapi kasuari itu berhasil lolos dari kepungan dan dan berlari ke arah pohon-pohon bakau dan salah jalan ke tempat Manarmakeri bersembunyi, oleh karen aitu Manarmakeri berdiri dengan cepat dan memakai tongkatnya untuk mengait kedua kaki kasuari itu hingga ia jatuh, ketika itu Manarmakeri menangkap gadis cantik itu.
 

sasarramobMananarmak'rdidofroi,muraMananarmak'rdidoresfasaurabyuk
sasarramobMananarmak'rdid-ofroimuraMananarmak'rdid-oresfasaurabuk-y-
mistaketowardsplaceManarmakeri3SG-hideatthesoManarmakeri3SG-stand.upquickthengive-3SG-
vprepnnpron-vprepdetadvnpron-vadjadvv-pron-
 

ainkyonbyedyasyawermanswaranyaweminbyesuiisofisapi,ro
ainkyonbe+y-d-yasawer-y-manswaran-yaweminbe+y-su-iisofi-sapiro
stickPOSS 3SG-3SG-thehook-3SG-cassowaryGIV-thelegPOSS 3SG-3DU-theuntil3SG-fallat
nv pron-pron-detv-pron-ndet-detnv pron-pron-detconjpron-vprep
 

diyaMananarmak'rdifyorinaibinkabormnggunani.
di-yaMananarmak'rdifyorinaibinkabormnggunan-i
the.place-thatManarmakeri3SG.catchdaughterwomanadolescentlittleGIV-the
DET-demnvnnadjadjdet-det
 

T07.058
MuramanswaranyadunkawasabyesyabosiburbesupYapen,
muramanswaran-yad-unkawasabe+y-s-yabosi-burbesupYapen
socassowaryGIV-the3SG-takepeoplePOSS 3SG-3PL.AN-theand3PL.AN-leavetolandname.of.a.place
advndet-detpron-vnv pron-pron-detconjpron-vprepnn
The cassowary, then, took his people and went to Yapen island, that is why today there are no cassowaries in Biak.
 

befnaibaboinemanswaronosakrosupBiakiba.
be-fnaibaboinemanswaronos-ak-rosupBiak-iba
who/which-causenewthiscassowarysome3PL.AN-also-atlandname.of.a.place-thenot
Rel-vadjdemnpronpron-adv-prepnn-detadv
Kasuari itu membawa orang-orangnya dan mereka pulang ke pulau Yapen, itu yang menyebabkan sekarang ini tidak ada burung kasuari di pulau Biak.
 

T07.059
MansarMananarmak'rdidunuinaibinkabormnggunumanswaryabyanima
mansarMananarmak'rdid-unuinaibinkabormnggunumanswaryabe+an-y--ima
old.manManarmakeri3SG-takeUdaughterwomanadolescentlittleUcassowarythePOSS GIV-3SG--theand
nnpron-vFILLnnadjadjFILLndetv det-pron--detconj
The old Manarmakeri took the cassowary's young girl and handed her over to the village chief's son to marry her.
Manarmakeri membawa anak perempuan canrik dari kasuari itu dan menyerahkanya kepada anak laki-laki dari kepala kampung untuk dikawini.
 

ryirifaromananwiryaromawasnonkaborbyanya,fabyuki.
rir-y-ifaromananwiryaromawasnonkaborbe+an-y--yafabuk-y-i
hand.over-3SG-3SGforchieftheboymanadolescentPOSS GIV-3SG--thetomarry-3SG-3SG
v-pron-pronprepndetnnadjv det-pron--detprepv-pron-pron
 

T07.060
RobemnisbafaroMananarmak'rdiisoinemananwiryaromawasnonkabor
robe-mnisbafaroMananarmak'rdii-s-o-inemananwiryaromawasnonkabor
thingwhich-be.suitablenotforManarmakeri3SG-be-O-thischieftheboymanadolescent
nRel-vadvprepnpron-v-Fill-demndetnnadj
 

byanibyerawosikofenkwaranyaba,boirandipribyukbeMansar
be+an-y--ibe+yrawosi-kofenkwaran-yababoirandipribuk-y-bemansar
POSS GIV-3SG--thedo 3SGasword3SG-sayalreadyGIV-thenotbutpigthegive-3SG-toold.man
v det-pron--detv pronprepnpron-vadvdet-detadvConjnDETv-pron-prepn
The thing which was wrong for Manarmakeri was this; the village chief's son did not do (things) according to the words he had promised but it was the pig that he gave to the old Manarmakeri. Thus, Manarmakeri gave the pig for his clan and his people to kill it (and) cook it so they all could eat it.
Hal yang tidak beres untuk Manawmakeri adalah bahwa anak laki-laki dari kepala kampung itu tidak menepati janjinya tetapi babi yang diberikan kepada Manarmakeri, oleh karena itu Manarmakeri memberikan babi itu untuk orang-orangnya (marganya) bunuh dan akan makan bersama-sama.
 

Mananarmak'rdimuraMananarmak'rdibyerandipanyafakeretmakawasabyesyasmun
Mananarmak'rdimuraMananarmak'rdibe+yrandipan-yafakeretmakawasabe+y-s-yas-mun
ManarmakerisoManarmakerigive 3SGpigGIV-thetoclanandpeoplePOSS 3SG-3PL.AN-the3PL.AN-kill
nadvnv pronndet-detprepnconjnv pron-pron-detpron-v
 

imasikuniinsamaskankame.
imasi-kuniinsamask-ankame
3SGand3PL.AN-cook, roast3SGso.that3PCL-eatallE
pronconjpron-vpronconjpron-vnFILL
 

T07.061
MansarMananarmak'rdikawasabyansyasrasunuaimune,robeanmabakdi
mansarMananarmak'rdikawasabe+an-y--s-yas-rasunuaimunerobeanmabakdi
old.manManarmakeripeoplePOSS GIV-3SG--3PL.AN-the3PL.AN-goenterUfire.woodEfoodandpumpkin
nnnv det-pron--pron-detpron-vvFILLnFILLnconjn
The old Manarmakeri's people went to take firewood, food, and pumpkin leaves from his garden.
Orang-orang Manarmakeri itu pergi mengumpulkan kayu bakar, makanan dan daun-daun labu di kebunnya.
 

ramroyafbyani.
ramroyafbe+an-y--i
leafatgardenPOSS GIV-3SG--the
nprepnv det-pron--det
 

T07.062
Smunrandipanimasbarapenikukerurobeyanmaweibeborsun
s-munrandipan-imas-barapenikukerurobean-y-maweibe-borsun
3PL.AN-killpigGIV-theand3PL.AN-roast3SGwithUfood-Y-andvegetableswho-many3PL.AN.take
pron-vndet-detconjpron-vpronconjFILLn-Fill-conjnRel-advv
They killed the pig and roasted it with food and vegetables which they had taken from the old Manarmakeri's garden.
Mereka membunuh babi dan memanggangnya bersama-sama dengan makanan dan sayuran yang telah mereka ambil dari kebun Manarmakeri.
 

kwarromansarMananarmak'rdiyafbyani.
kwarromansarMananarmak'rdiyafbe+an-y--i
alreadyatold.manManarmakerigardenPOSS GIV-3SG--the
advprepnnnv det-pron--det
 

T07.063
Apenanyamyasidokawasaansyasanpresurobeyan,
apenan-yamas-y-idokawasaan-s-yasanpresurobean-y-
roastGIV-thebe.cooked-3SG-whenpeopleGIV-3PL.AN-the3PL.AN.eateverything.(nothing.left)Ufood-Y-
ndet-detv-pron-advndet-pron-detvadvFILLn-Fill-
When the roasted food was cooked, the people ate all of the food, vegetables, and pig meat until they (all) were gone from the old Manarmakeri.
 

weimarandipkersyafasibroburuMansarMananarmak'rdi.
weimarandipkers-yafasi-broburumansarMananarmak'rdi
vegetablesandpiglittle.piece3PL.AN-theto3PL.AN-emptyleaveUold.manManarmakeri
nconjnnpron-detpreppron-vvFILLnn
Ketika panggangan telah masak orang-orangnya makan semua makanan, sayuran dan daging babi sampai habis dari (tidak ada yang tersisa untuk) Manarmakeri.
 

T07.064
RodiyaMansarMananarmak'rdiimsorkawasabyansimaryir
rodi-yamansarMananarmak'rdii-msorkawasabe+an-y--s-imarir-y-
atthe.place-thatold.manManarmakeri3SG-be.angrypeoplebe GIV-3SG--3PL.AN-theandrelease-3SG-
prepDET-demnnpron-vnv det-pron--pron-detconjv-pron-
At that time the old Manarmakeri got angry with his people and left (them), he left Sopen, the village that he loved but his people did not love him.
 

iburmnuSopenmnuiswar,famakawasabyesyasesyowiiba.
i-burmnuSopenmnui-swarfamakawasabe+y-s-yas-esyowiiba
3SG-leavevillagename.of.a.placevillage3SG-lovebutpeoplePOSS 3SG-3PL.AN-the3PL.AN-Erespect3SGnot
pron-vnnnpron-vconjnv pron-pron-detpron-FILLvpronadv
Pada saat itu Manarmakeri marah kepada orang-orangnya dan dia pergi meninggalkan kampung Sopen, kampung yang sangat dirindukannya tetapi oran-orangnya tidak menghargai dia.
 

T07.065
MansarMananarmak'rdimarandanbyedierobaidoMananarmak'rdibarburbyedi.
mansarMananarmak'rdimarandanbe+y-die-roba-idoMananarmak'rdibarburbe+y-di
old.manManarmakeritripPOSS 3SG-theE-not-ifManarmakerideparturePOSS 3SG-the
nnnv pron-detFILL-adv-conjnnv pron-det
Manarmakeri's trip or Manarmakeri's departure.
Perjalanan Manarmakeri atau keberangkatan Manarmakeri.
 

T07.066
MansarMananarmak'rdiiswarkakumnubyedi,Sopen,mnuibaro,mabosaneraro
mansarMananarmak'rdii-swarkakumnube+y-diSopenmnui-baromabosaneraro
old.manManarmakeri3SG-loveveryvillagePOSS 3SG-thename.of.a.placevillage3SG-bigatandhillheart
nnpron-vadvnv pron-detnnpron-vprepconjnn
 

byedimobdamomromamobi-wanrandipyafaikofenuwosu
be+y-dimobd-amomromamobi-wanrandipyafai-kofenuwosu
POSS 3SG-theplace3SG-clear.a.gardenatandplace3SG-stabpigtheto3SG-sayUwordU
v pron-detnpron-vprepconjnpron-vndetpreppron-vFILLnFILL
The old Manarmakeri so loved his village, Sopen, the village (where) he grew up, and his favourite hill, the place where he made a garden and stabbed the pig and it said the words, "I am finished", therefore he himself named the the hill as Yamnaibori ("The hill where I was finished").
Manarmakeri sangat mencintai kampungnya, Sopen, kampung dimana dia dibesarkan dan gunung kesayangannya, tempat dia berkebun dan menikam seekor babi yang mengatakan, "Saya berhenti", oleh karena itu dia sendiri menamakan bukit itu Yamnaibori (Bukit tempat saya berhenti).
 

"Yamnai"muramanggundidoruboanyabeYamnaibori.
ya-mnaimuramanggun-did-oruboan-yabeya-mnai-bo-ri
1SG-finishsoself-the3SG-callUhillGIV-theas1SG-finish-hill-3SG.POSS
Pron-vadvn-detpron-vFILLndet-detprepPron-v-n-det
 

T07.067
Iswarukawasabyesikakofamaarmakerbyesyasifnaifa
i-swarukawasabe+y-s-ikakofamaarmakerbe+y-s-yasi-fnaifa
3SG-loveUpeoplePOSS 3SG-3PL.AN-thealsobutscabiesPOSS 3SG-3PL.AN-the3PL.AN-causeto
pron-vFILLnv pron-pron-detadvconjnv pron-pron-detpron-vprep
He loved his people too, however, his scabies had caused his own people to abuse him and not respect him.
Dia sangat mengasihi rakyatnya tetapi kudis-kudisnya menyebabkan orang-orangnya mengata-ngatainya dan tidak menghormatinya.
 

manggundikawasabyenasikofenimasesyowiiba.
manggun-dikawasabe+ynasi-kofenimas-esyowiiba
self-thepeoplePOSS 3SG3PL.INAN.det3PL.AN-say3SGand3PL.AN-Erespect3SGnot
n-detnv prondetpron-vpronconjpron-FILLvpronadv
 

T07.068
Kawasabyesyasakfawisaswarba,snarusanrokakerbebor
kawasabe+y-s-yas-ak-fawisaswarbasnarusanrokakerbe-bor
peoplePOSS 3SG-3PL.AN-the3PL.AN-also-knowlovenotbecauseU3PL.AN.eatplantswhich-many
nv pron-pron-detpron-adv-vnadvconjFILLvnRel-adv
His people also did not know (how to) love, because they ate all of his plants and his pig.
Orang-orangnya tidak tahu mengasihi karena mereka makan semua tanaman-tanaman dan babinya.
 

byenamarandipbyedi.
be+ynamarandipbe+y-di
POSS 3SG3PL.INAN.detandpigPOSS 3SG-the
v prondetconjnv pron-det
 

T07.069
MansarMananarmak'rdinyaroinobesebakwar,roibedaweryaisoainkyon
mansarMananarmak'rdina-y-roinobesebakwarroibe-daweryaisoainkyon
old.manManarmakerihave-3SG-thingsomeelsenotalreadythingwhich-be.left.alonethe3SG.bestick
nnv-pron-nDEFadvadvadvnRel-vdetvn
Manarmakeri sudah tidak punya apa-apa, hal yang tersisa adalah tongkat dan perahu kabasya, hanya kedua benda itu saja.
 

byedyamawaikabasyamnggunuyasbedawerkwaryasuiryakwar.
be+y-d-yamawaikabasyamnggunuyasbe-dawerkwaryasu-iryakwar
POSS 3SG-3SG-theandcanoename.of.canoelittleUabovewhich-be.left.alonealreadythe3DU-bealready
v pron-pron-detconjnnadjFILLDIRRel-vadvdetpron-vadv
The old Manarmakeri did not have anything left, the remaining things were his stick and his kabasya canoe, (they) were the only two (remaining things).
 

T07.070
RofyoruryaryaskyainromanggundiroYamnaiborimaswaruser
rofyorura-y-r-yaskain-y-romanggun-diroYamnaiborimaswaruser
attimeUgo-3SG-towards-abovesit-3SG-atself-theatname.of.a.placeandthought
prepnFILLv-pron-DIR-DIRv-pron-prepn-detprepnconjn
 

byenanawayankambekorerimyamkwaranya,iburfasaubabo
be+ynana-wayankambekorerimam-y-kwaran-yai-burfasaubabo
POSS 3SG3PL.INAN.det3PL.INAN-wanderalltoheavensee-3SG-alreadyGIV-the3SG-leavequicknotand
v prondetpron-vnprepnv-pron-advdet-detpron-vadjadvconj
When he sat by himself at Yamnaibori and all of his thoughts were wandering to the heaven he had seen, he did not go to his people (who) had eaten all of the roast food (and left nothing) for him, he avoided talking about the food and the pig that he did not eat, however, he just pushed his kabasya canoe.
Ketika dia naik ke bukit Yamnaibori dan pikirannya melayang ke sorga yang telah dilihatnya, dia tidak pulang cepat dan orang-orangnya makan seluruh makanan yang dipanggang darinya, dia tidak mau berbicara tentang makanan dan babi yang dimakannya tetapi hanya mendorong perahu kabasyanya.
 

kawasabyesyasanuapenyabesiperburi,imewerdawoskukeru
kawasabe+y-s-yasanuapenyabe-siperburii-mewerd-awoskukeru
peoplePOSS 3SG-3PL.AN-the3PL.AN.eatUroastthewhich-wholeleave3SG3SG-refuse3SG-speakwithU
nv pron-pron-detvFILLndetRel-adjvpronpron-vpron-vconjFILL
 

robeyanmarandipudakanbanaboiisumondawaikabasya
robean-y-marandipud-ak-anbanaboii-sumondawaikabasya
food-Y-andpigU3SG-also-eatnot3PL.INAN.detbut3SG-pushjustcanoename.of.canoe
n-Fill-conjnFILLpron-adv-vadvdetConjpron-vadvnn
 

byani.
be+an-y--i
POSS GIV-3SG--the
v det-pron--det
 

T07.071
Dunmondakabores,kanaremmaainkyonbyedibobyoresisyeandir
d-unmondakaboreskanaremmaainkyonbe+y-dibobores-y-isyeandir
3SG-takejustpaddlewater.jugandstickPOSS 3SG-theandrow.a.canoe-3SG-alongbeside
pron-vadvnnconjnv pron-detconjv-pron-advprep
He only took a paddle, a water jug and his stick and rowed along the sea-side to the east (where the sun rises).
Dia hanya membawa dayung, penimba air, dan tongkatnya dan mendayung di sepanjang pantai ke arah timur (matahari terbit).
 

iwarabemunuorideke.
iwa-rabemunuorideke
that.over.there-move.towards.theretopartUsun.riseE
DEM-vprepnFILLnFILL
 

T07.072
RofyoryawambrawyaisomurasorenyaimarmerbokenisofuMansarMananarmak'rdikyara
rofyoryawambrawyaisomurasorenyai-marmerbokenisofumansarMananarmak'rdikara-y-
attimethewest.windthe3SG.followsoseathe3SG-be.wavya.bituntilUold.manManarmakerithink-3SG-
prepndetndetvadvndetpron-vnconjFILLnnv-pron-
 

fabyorespdefbabobyeryarromnuMaundori.
fabores-y-pdefbabobe+yryarromnuMaundori
torow.a.canoe-3SG-continuenotbutdo 3SGgo.aroundatvillagename.of.a.place
prepv-pron-vadvconjv pronvprepnn
At the time the west wind was blowing so the sea was a bit wavy, therefore, the old Manarmakeri thought that he should not continue rowing but he should be at anchor in Maundori village.
Pada waktu itu angin barat bertiup oleh karena itu laut sedikit bergelombang sehingga Manarmakeri berpikir untuk tidak terus berdayung tetapi berlabuh di kampung Maundori.
 

T07.073
Rofyoryabosenyasyorakyurramenimasauoba.
rofyoryabosenyaso-y-rakur-y-ramenimasauoba
attimethebeachthestick.out-3SG-untilreach-3SG-deep.blue.seawatertheandharbourOnot
prepndetndetv-pron-prepv-pron-ndetconjnFilladv
At the time the tide went down to reach the deep blue-seawater and there was not any harbour.
Pada saat itu air laut surut sampai mencapai karang-karang di tepi laut biru dan tidak ada tempat untuk berlabuh.
 

T07.074
MansarMananarmak'rdibyukuainkyonbyanyaisribukubosenanyafamobya
mansarMananarmak'rdibuk-y-uainkyonbe+an-y--yai-sribukubosenan-yafamobya
old.manManarmakerigive-3SG-UstickPOSS GIV-3SG--the3SG-opencutUbeachGIV-thetoplacethe
nnv-pron-FILLnv det-pron--detpron-vvFILLndet-detprepndet
The old Manarmakeri used his stick to open the beach to became a harbour and rowed (his canoe) landward.
Manarmakeri menggunakan tongkatnya untuk menggores batu karang dan tempat itu menjadi terusan/pelabuhan untuk dia mendayung ke darat.
 

byesaumabyoresmundero.
be+sau-y-mabores-y-mu-ndero
POSS harbour-3SG-androw.a.canoe-3SG-towards-landwardat
v n-pron-conjv-pron-prep-DIRprep
 

T07.075
Robosenyabanderibyukuainkyonyaifrurrwarenerobaidowiryafa
robosenyabar-nderibuk-y-uainkyonyai-frurrwarene-roba-idowiryafa
atbeachthepart-landwardthegive-3SG-Ustickthe3SG-dobayE-not-ifbaytheto
prepndetn-DIRDETv-pron-FILLndetpron-vnFILL-adv-conjndetprep
On the beach he used his stick to make a bay for him to be at anchor.
Di pantai itu dia memakai tongkatnya untuk membuat sebuah terusan/teluk untuk berlabuh.
 

ipyarro.
i-pyarro
3SG-floatat
pron-vprep
 

T07.076
SnarrofafisuyaMansarMananarmak'rdiimbrowemawarnonapyanbamura
snarrofafisuyamansarMananarmak'rdii-mbrow-emawarnona-pyanbamura
becauseattimetheold.manManarmakeri3SG-be.thirsty-Eandwatersome3PL.INAN-make.easynotso
conjprepndetnnpron-v-FILLconjnDEFpron-vadvadv
 

byukainkyonbyaniifruruwaryafaisasyarrokaruiberoyen
buk-y-ainkyonbe+an-y--ii-fruruwaryafai-sasyarrokaruibe-royen
give-3SG-stickPOSS GIV-3SG--the3SG-doUwatertheto3SG-come.outatrockwhich-atsand
v-pron-nv det-pron--detpron-vFILLndetpreppron-vprepnRel-prepn
Because at that time the old Manarmakeri was thirsty and there was not any water available, therefore, he used his stick to make water to come out from the rock which was located at the side of the sandy beach.
Karena pada saat itu Manarmakeri haus dan tidak ada air yang tersedia maka dia menggunakan tongkatnya untuk membuat air keluar dari baru karang yang berada di pinggir pantai.
 

andirna.
andirna
beside3PL.INAN.det
prepdet
 

T07.077
WaranyabyeduberfakawasabebormnuMaundorisnabewarema
waran-yabe+y-duberfakawasabe-bormnuMaundorisnabewarema
waterGIV-thebe 3SG-springtopeoplewho-manyvillagename.of.a.place3PL.AN.haveaswaterEand
ndet-detv pron-nprepnRel-advnnvprepnFILLconj
The water became a spring and many people of Maundori village use it as (drinking) water, and they still call it Manarmakeri water.
 

isyasorkakeribe"warMananarmak'rdi".
isyas-orkakeribewarMananarmak'rdi
3SG.be3PL.AN-callstill3SGaswaterManarmakeri
vpron-vadvpronprepnn
Air itu menjadi mata air untuk masyarakat di kampung Maundori dan mereka memakainya sebagai air minum, air itu masih ada dan mereka menyebut mata air itu sebagai "Air Manarmakeri."
 

T07.078
MarandanberabeMokmerimaMeokbundi(erobaidoMeosWundi)
marandanbe-rabeMokmer-imaMeokbundie-roba-idomeosWundi
tripwhich-gotoname.of.a.place-theandwundi.islandE-not-ifislandname.of.a.place
nRel-vprepn-detconjnFILL-adv-conjnn
The trip to Mokmer and Wundi island.
Perjalanan ke Mokmer dan pulau Wundi.
 

T07.079
RofyorwamyaryireMansarMananarmak'rdidekrowaikabasyamnggun
rofyorwamyarir-y-emansarMananarmak'rdid-ekrowaikabasyamnggun
attimewindtherelease-3SG-Eold.manManarmakeri3SG-climbatcanoename.of.canoelittle
prepnndetv-pron-FILLnnpron-vprepnnadj
When the wind blew, the old Manarmakeri got into his small kabasya canoe and rowed along the sea-side towards Samber.
Ketika angin bertiup Manarmakeri naik perahu kabasyanya dan berdayung ke arah Samber.
 

byanimaisyeandiriwarabeSamberi.
byan-imaisyeandiriwa-rabeSamber-i
POSS-3SG-GIV-theand3SG.move.alongbesidethat.over.there-move.towards.theretoname.of.a.place-the
v-detconjvprepDEM-vprepn-det
 

T07.080
FyanambeSamberiidoMansarMananarmak'rdidaronfamyuninmamenbeba
fanam-y-beSamber-iidomansarMananarmak'rdid-aronfamun-y-inmamenbe-ba
near-3SG-toname.of.a.place-thewhenold.manManarmakeri3SG-swimtokill-3SG-snapperwhich-big
adj-pron-prepn-detadvnnpron-vprepv-pron-nRel-v
When he was near Samber, the old Manarmakeri swam to catch a big snapper with his magic stick.
Ketika dia mendekati Samber, Manarmakeri menyelam dan menangkap ikan Insamen besar dengan tongkat wasiatnya.
 

yakukeruainkyonbenikbyani.
yakukeruainkyonbe-nikbe+any-i
thewithUstickwhich-have.magic.powerPOSS GIV3SG-the
detconjFILLnRel-vv detpron-det
 

T07.081
Ibyaunuinmamenanyarowaikabasyaimnggunanimabyoresberum
i-byaunuinmamenan-yarowaikabasya-imnggunan-imabores-y-berum
3SG-takeUsnapperGIV-theatcanoename.of.canoe-thelittleGIV-theandrow.a.canoe-3SG-tohouse
pron-vFILLndet-detprepnn-detadjdet-detconjv-pron-prepn
He took the snapper in the small kabasya canoe and rowed to his friend's house in Samber village.
Dia membawa ikan Insamen itu dengan perahu Kabasyanya dan berdayung ke rumah temannya di kampung Samber.
 

manibobbyediromnuSamberi.
manibobbe+y-diromnuSamber-i
friendPOSS 3SG-theatvillagename.of.a.place-the
nv pron-detprepnn-det
 

T07.082
Skokuinmamenanyaramnaisikuniramyasesanpres
s-kokuinmamenan-yaramnaisi-kuniramas-y-esanpres
3PL.AN-cutUsnapperGIV-theafter.that3PL.AN-cook3SGuntilbe.cooked-3SG-E3PL.AN.eateverything.(nothing.left)
pron-vFILLndet-detadvpron-vpronprepv-pron-FILLvadv
They cut the snapper then cooked it until it was cooked (then) ate all of it but the landlady did not have any part of it.
Mereka memotong ikan Insamen itu lalu memasaknya dan makan sampai habis tetapi ibu pemilik rumah itu tidak mendapatkan bagiannya.
 

ibobinbenarumyadakankeroba.
ibobinbe-narumyad-ak-ankeroba
3SGbutwomanwho-havehousethe3SG-also-eatlittle.pieceOnot
pronconjnRel-vndetpron-adv-vnFilladv
 

T07.083
RofyorMansarMananarmak'rdiifawibinyadakaninmamenkerobamura
rofyormansarMananarmak'rdii-fawibinyad-ak-aninmamenkerobamura
attimeold.manManarmakeri3SG-knowwomanthat3SG-also-GIVsnapperlittle.pieceOnotso
prepnnnpron-vndempron-adv-detnnFilladvadv
 

imaiboiburmnuSamberi,byoresbemnuMokmeri.
i-maiboi-burmnuSamber-ibores-y-bemnuMokmer-i
3SG-be.ashamed.ofand3SG-leavevillagename.of.a.place-therow.a.canoe-3SG-tovillagename.of.a.place-the
pron-vconjpron-vnn-detv-pron-prepnn-det
When the old Manarmakeri knew (that) the woman did not eat any part of the fish, he felt ashamed and left Samber village, he rowed to Mokmer village.
Ketika Manarmakeri mengetahui bahwa ibu itu tidak makan ikan Insamen itu maka malulah ia dan pergi meninggalkan kampung samber dan berdayung ke kampung Mokmer.
 

T07.084
RomnuSoridobandariMansarMananarmak'rdibyukuainkyonbenik
romnuSoridobarndarimansarMananarmak'rdibuk-y-uainkyonbe-nik
atvillagename.of.a.placepartseawardtheold.manManarmakerigive-3SG-Ustickwhich-have.magic.power
prepnnnDIRDETnnv-pron-FILLnRel-v
 

byanyamyuninbebayawerfadunboibursnarnapirman
be+an-y--yamun-y-inbe-bayawerfad-unboi-bursnarnapirman
POSS GIV-3SG--thekill-3SG-fishwhich-bigthatagainto3SG-takeand3SG-leavebecausecousin
v det-pron--detv-pron-nRel-vdemadvpreppron-vconjpron-vconjn
Seaward of Sorido village, the old Manarmakeri used his magic stick to catch a big fish again, took (it) and left because his cousin, Padawankan, was in Mokmer.
Di laut kampung Sorido Manarmakeri menggunakan tongkat wasiatnya untuk menangkap seekor ikan besar lagi dan membawanya ke saudara sepupunya, Padawankan, di Mokmer.
 

byediPadawankanroMokmeri.
be+y-diPadawankanroMokmer-i
POSS 3SG-thename.of.a.personatname.of.a.place-the
v pron-detnprepn-det
 

T07.085
RomnuMokmeriMansarMananarmak'rdiiryabsnarisrowmafyafyarusu
romnuMokmer-imansarMananarmak'rdii-ryabsnari-srowmafafyar-y-usu
atvillagename.of.a.place-theold.manManarmakeri3SG-be.happybecause3SG-meetandtell.a.story-3SG-withU
prepnn-detnnpron-vconjpron-vconjv-pron-prepFILL
 

napirmanbyediPadawankan,fyorokwarsusrowsuba.
napirmanbe+y-diPadawankanfyorokwarsu-srowsuba
cousinPOSS 3SG-thename.of.a.personlongalready3DU-meet3DUnot
nv pron-detnadjadvpron-vpronadv
In Mokmer village, the old Manarmakeri was delighted because he met and talked to his cousin Padawankan, the two had not met each other for a long time.
Di kampung Mokmer Manarmakeri sangat senang karena bertemu dan bercaka-cakap dengan saudara sepupunya, Padawankan, karena telah lama keduanya tidak pernah bertemu.
 

T07.086
RofyoranyaPadawankanswarryanderyabarrosupboiburbaime,
rofyoran-yaPadawankanswarrande-y-ra-y-barrosupboi-burbaime
attimeGIV-thename.of.a.personlovemove.landward-3SG-move-3SG-partatlandand3SG-leavenot.yetE
prepndet-detnvv-pron-v-pron-nprepnconjpron-vadvFILL
 

rodiyasikuninMansarMananarmak'rdimyunroSoridoanyafasan
rodi-yasi-kuninmansarMananarmak'rdimun-y-roSoridoan-yafas-an
atthe.place-that3PL.AN-cookfishold.manManarmakerikill-3SG-atname.of.a.placeGIV-theto3PL.AN-eat
prepDET-dempron-vnnnv-pron-prepndet-detpreppron-v
At that time, Padawankan's wife went to the forest and had not returned yet, at that time they cooked the fish that the old Manarmakeri caught in Sorido and ate all of it but Padawankan's wife did not have any part of it.
Pada saat itu istri Padawankan sedang pergi ke kebun dan belum kembali ke rumah, ketika tiu mereka memasak ikan yang Manarmakeri tangkap di Sorido dan makan sampai habis tetapi istri Padawankan tidak mendapatkan bagiannya.
 

presiboPadawankanswarudaknakeroba.
presiboPadawankanswarud-ak-nakeroba
everything.(nothing.left)3SGandname.of.a.personloveU3SG-also-havelittle.pieceOnot
advpronconjnvFILLpron-adv-vnFilladv
 

T07.087
RomunmandirayaPadawankanswaruiburkersupmamyamfaroinkorsya
romunmandirayaPadawankanswarui-burkersupmamam-y-faroin+kors-ya
atpartafternoonthename.of.a.personloveU3SG-leavefromforestandsee-3SG-forfish bone3PL.AN-the
prepnadvdetnvFILLpron-vprepnconjv-pron-prepn npron-det
 

muraifukenkerbyesimasobeinsyasibro,mura
murai-fukenkerbe+y-simas-ob-eins-yasi-bromura
so3SG-asklittle.piecePOSS 3SG-3PL.AN.detand3PL.AN-say-Efish3PL.AN-the3PL.AN-emptyso
advpron-vnv pron-detconjpron-v-FILLnpron-detpron-vadv
Late that afternoon, Padawankan's wife came home from the forest and saw the fish bones, therefore, she asked for her part but they said the fish were gone. Thus, she was angry and complained (Lit: spoke a lot).
Pada sore hari isteri Padawankan pulang dari kebun dan melihat tulang-tulang ikan oleh karena itu dia menanyakan bagiannya tetapi mereka katakan bahwa ikan sudah habis, maka dia marah dan mengeluh.
 

imsorbodawosnabore.
i-msorbod-awosna-bore
3SG-be.angryand3SG-speakhave-manyE
pron-vconjpron-vv-advFILL
 

T07.088
MansarMananarmak'rdiryowerPadawankanswarudawosmuraimaiwerbo
mansarMananarmak'rdirower-y-Padawankanswarud-awosmurai-maiwerbo
old.manManarmakerilisten-3SG-name.of.a.personloveU3SG-speakso3SG-be.ashamed.ofagainand
nnv-pron-nvFILLpron-vadvpron-vadvconj
The old Manarmakeri heard Padawankan's wife complaining, therefore, he felt ashamed again and requested to leave.
Manarmakeri mendengar pembicaraan isteri Padawankan oleh karena itu dia meminta untuk pergi.
 

dorfaibeibur.
d-orfai-bei-bur
3SG-callto3SG-want3SG-leave
pron-vpreppron-vpron-v
 

T07.089
RofyoruiburbaimenapirmanbyediPadawankanbyukusrai
rofyorui-burbaimenapirmanbe+y-diPadawankanbuk-y-usrai
attimeU3SG-leavenot.yetEcousinPOSS 3SG-thename.of.a.persongive-3SG-Ucoconut
prepnFILLpron-vadvFILLnv pron-detnv-pron-FILLn
Before he left, his cousin, Padawankan, gave (him) two ripe coconuts and one of them had sprouted.
Sebelum dia berangkat sepupunya, Padawankan, memberi dua kelapa tua dan satu buah sudah bertunas.
 

emasbonrisurumaosermabyesurkwar.
e-masbonrisurumaosermabe+surykwar
who/which-ripefruitnum.linktwoandonefocus.markerbe grow3SGalready
Rel-vnadvnumeralconjNumFOCv vpronadv
 

T07.090
MansarMananarmak'rdibyoresiburmnuMokmerimaiburyobuMeokbundi
mansarMananarmak'rdibores-y-i-burmnuMokmer-imai-buryobuMeokbundi
old.manManarmakerirow.a.canoe-3SG-3SG-leavevillagename.of.a.place-theand3SG-leavetoUwundi.island
nnv-pron-pron-vnn-detconjpron-vprepFILLn
The old Manarmakeri left Mokmer village and went to Wundi island, the place that he believed he would find heaven one day.
 

mobikyarnaismaiKorerirorasoso.
mobi-kyarnai-smaikorerirorasoso
place3SG-believewill3SG-findheavenatdayone
npron-vAuxpron-vnprepnnum
Manarmakeri mendayung meninggalkan kampung Mokmer dan pergi ke Meokbundi tempat dimana dia percaya akan menemukan sorga suatu hari.
 

T07.091
Mananarmak'rdiifyaferkukerupayamyumroMeokbundimakawasaberomyosyase
Mananarmak'rdii-fyaferkukerupayamyumroMeokbundimakawasabe-romyosyas-be
Manarmakeri3SG-arrivewithUgoodnessatwundi.islandandpeoplewhich-atislandthe3PL.AN-be
npron-vconjFILLnprepnconjnRel-prepndetpron-v
Manarmakeri arrived safely in Wundi island and the people who were on the island welcomed him and did not reject him.
Manarmakeri tiba dengan selamat di pulau Meokbundi dan masyarakat di pulau itu memperlakukannya dengan baik dan tidak mengusir dia.
 

ababenibosiyauiba.
ababenibosi-yauiba
careful3SGand3PL.AN-chase3SGnot
advpronconjpron-vpronadv
 

T07.092
RoMeokbundiMansarMananarmak'rdiimarisenkakuibeisufswansraimuradoru
roMeokbundimansarMananarmak'rdii-marisenkakui-bei-sufswansraimurad-oru
atwundi.islandold.manManarmakeri3SG-be.happyvery3SG-want3SG-sliceseacoconutso3SG-callU
prepnnnpron-vadvpron-vpron-vnnadvpron-vFILL
 

sraiknamosorokawasaberomnuSokanifama,simewersbuksraioso
sraiknamosorokawasabe-romnuSokan-ifamasi-mewers-buksraioso
coconuttreeoneatpeoplewhich-atvillagename.of.a.place-thebut3PL.AN-refuse3PL.AN-givecoconutone
nnnumprepnRel-prepnn-detconjpron-vpron-vnnum
In Wundi, the old Manarmakeri was eager to slice a coconut beverage, therefore he requested one coconut tree from the people who lived on the island but they refused to give one to him.
Di pulau Meokbundi Manarmakeri ingin sekali menyadap nira (minuman tuak dari pohon kelapa) oleh karena itu dia meminta satu pohon kelapa dari masyarakat di pulau yang telah menolong dia, akan tetapi mereka menolak memberikan sebuah pohon kelapa untuk disadapnya.
 

faisufri.
fai-sufri
to3SG-slicethe
preppron-vDET
 

T07.093
RodiyaMansarMananarmak'rdikyersraisurbyanimaisurfasaukaku
rodi-yamansarMananarmak'rdiker-y-sraisurbe+an-y--imai-surfasaukaku
atthe.place-thatold.manManarmakerigrow-3SG-coconutgrowPOSS GIV-3SG--theand3SG-growquickvery
prepDET-demnnv-pron-nvv det-pron--detconjpron-vadjadv
 

fabyesraiknambebamaisufibeswansrai.
fabe+ysraiknambe-bamai-sufibeswansrai
tobe 3SGcoconuttreewhich-bigand3SG-slice3SGasseacoconut
prepv pronnnRel-vconjpron-vpronprepnn
At that time the old Manarmakeri planted his coconut seed and it grew very quickly to become a big coconut tree and he sliced it as coconut alcoholic drink.
Ketika itu Manarmakaeri menanam tunas kelapanya dan tunas itu bertumbuh cepat sekali dan menjadi pohon kelapa besar dan dia menyadapnya sebagai tuak (minuman saguer).
 

T07.094
RandakyarodiyaMansarMananarmak'rdiras-rasnakaemikenemmondarosafsuf
randakyarodi-yamansarMananarmak'rdiras-rasnakaemi-kenemmondarosafsuf
begintheatthe.place-thatold.manManarmakeriday-day3PL.INAN.detall3SG-livejustatslicing
vdetprepDET-demnnn-ndetnpron-vadvprepn
Beginning from that time, the old Manarmakeri all day every day lived only from slicing the coconut beverage, the job that he cared about so much.
Sejak saat itu Manarmakeri setiap hari hidup dari sadapan minuman saguer, pekerjaan yang sangat digemarinya.
 

swansrai,fararurbyenababakaku.
swansraifararurbe+yna-babakaku
seacoconutworkbe 3SG3PL.INAN-bignotvery
nnnv pronpron-vadvadv
 

T07.095
FararurberoMeokbundi(erobaidoMeosWundi).
fararurbe-roMeokbundie-roba-idomeosWundi
workwho-atwundi.islandE-not-ifislandname.of.a.place
nRel-prepnFILL-adv-conjnn
The work at Wundi island.
Pekerjaan di Pulau Wundi.
 

T07.096
RoarwoosoMananarmak'rdiiwudarramyamusraiporbyani,fama
roarwoosoMananarmak'rdii-wudarramam+yusraiporbe+an-y--ifama
atmorningoneManarmakeri3SG-walktheresee 3SGUcoconutblossomPOSS GIV-3SG--thebut
prepadvnumnpron-vadvv pronFILLnnv det-pron--detconj
 

ikandorkakusnarmyamfaam'nbesaurifyakbyansya
i-kandorkakusnarmam+yfaamenbe-saurifyakbe+an-y--s-ya
3SG-be.suprisedverybecausesee 3SGtobamboowho-plucknum.linkfourPOSS GIV-3SG--3PL.AN-the
pron-vadvconjv pronprepnRel-vadvnumv det-pron--pron-det
One morning Manarmakeri went to see his coconut blossom, however, he was very shocked because he saw (that) the four bamboos which hung (on the coconut blossom) were empty, someone must have been stealing-drinking his coconut beverage.
Pada suatu pagi Manarmakeri pergi untuk melihat pucuk kelapanya, akan tetapi dia sangat terkejut karena dia melihat empat bambunya yang tergantung di pucuk pohon kelapa kosong, seseorang pasti telah meminum curi minuman saugernya.
 

sebei,osoisyadinemkarauswansraibyansi.
s-bebeiosoisyad-inemkarauswansraibe+an-y--s-i
3PL.AN-beemptyone3SG.be3SG-drinkstealseacoconutPOSS GIV-3SG--3PL.AN-the
pron-vadjnumvpron-vvnnv det-pron--pron-det
 

T07.097
Snaruarwo-arwonakamswansyasibrokermuraMananarmak'rdi
snaruarwo-arwonakamswans-yasi-brokermuraMananarmak'rdi
becauseUmorning-morning3PL.INAN.detallsea3PL.AN-the3PL.AN-emptycontinuouslysoManarmakeri
conjFILLadv-advdetnnpron-detpron-vadvadvn
 

fyafayafbokyarafaibeisinwarekumankarauraubeyinemuswan
fafayaf-y-bokara-y-fai-bei-sinwarekuman+karauraube-y-inemuswan
get.fed.up-3SG-andthink-3SG-to3SG-want3SG-searchcoverUbird stealingwhich-Y-drinkUsea
v-pron-conjv-pron-preppron-vpron-vvFILLn nRel-Fill-vFILLn
Because every morning the beverage was always gone, therefore, Manarmakeri was fed up and thought that he should find the thief who drank his alcoholic drink so that he could arrest him.
Karena setiap pagi minuman saguernya habis terus sehingga Manarmakeri marah dan berpikir untuk mencari pencuri yang minum saguernya agar dia dapat menangkapnya.
 

sraibyansyafainsamafyori.
sraibe+an-y--s-yafainsamafor+yi
coconutPOSS GIV-3SG--3PL.AN-thetoso.thatcatch 3SGfocus.marker
nv det-pron--pron-detprepconjv pronFOC
 

T07.098
RorobrandakyaMananarmak'rdikyonisinrosraifuari.
rorobrandakyaMananarmak'rdikyoni-sinrosraifuari
atnightbegintheManarmakeripond3SG-searchatcoconuttrunkthe
prepnvdetnnpron-vprepnndet
On the first night Manarmakeri sat observing from the flower of the coconut tree.
Sejak malam pertama Manarmakeri duduk di dahan pohon kelapa itu.
 

T07.099
Bapemyamroarwoyaswansraibyansyaskarausikaker.
bapemam+yroarwoyaswansraibe+an-y--s-yas-karausikaker
butsee 3SGatmorningtheseacoconutPOSS GIV-3SG--3PL.AN-the3PL.AN-steal3PL.ANstill
conjv pronprepadvdetnnv det-pron--pron-detpron-vPronadv
But in the morning he saw (that) his coconut beverage was still stolen.
Tetapi dia melihat keesokan harinya minuman saguernya masih dicuri.
 

T07.100
RorobebesuruyaMananarmak'rdiijabekukaderenyarosraiknamyafadurifa
rorobebesuruyaMananarmak'rdii-jabekukaderenyarosraiknamyafadurifa
atnightwhotwotheManarmakeri3SG-tieUbenchtheatcoconuttreethemiddletheto
prepnRELnumeraldetnpron-vFILLndetprepnndetnDETprep
On the second night Manarmakeri tied a bench in the middle of the coconut tree (so that) he could use (it) to observe the thief.
Pada malam kedua Manarmakeri membuat tempak duduk di tengah-tengah pohon kelapa untuk mengamati pencuri itu.
 

byuksinumankaraurauya.
buk+sin-y-uman+karaurauya
give search-3SG-Ubird stealingthe
v v-pron-FILLn ndet
 

T07.101
Baperoarwoyamyamwerswansraisyasibrower.
baperoarwoyamam+ywerswansrais-yasi-brower
butatmorningthesee 3SGagainseacoconut3PL.AN-the3PL.AN-emptyagain
conjprepadvdetv pronadvnnpron-detpron-vadv
But in the morning he saw again (that) the beverage was empty again.
Tetapi pagi harinya dia melihat lagi bahwa minuman saguernya habis lagi.
 

T07.102
RorobuebekyorMananarmak'rdikyainyofekrosraikadworyarokapyafswaf
rorobuebekyorMananarmak'rdikain-y-y-ofekrosraikadworyarokapyafswaf
atnightUwhothreeManarmakerisit-3SG-Y-hideatcoconutleaftheatmidribsdistance
prepnFILLRELnumnv-pron-Fill-vprepnndetprepnn
On the third night, Manarmakeri hid at the tip of the coconut leaf between midribs of the coconut.
Pada malam ketiga Manarmakeri duduk bersembunyi di antara pelepah kelapa,
 

na.
na
3PL.INAN.det
det
 

T07.103
MesermuryasyarofyorudoreknakpefbaimeMananarmak'rdimyam
mesermu-r-yasyarofyorudorekna-kpefbaimeMananarmak'rdimam+y
next.morningtowards-towards-abovetheattimeUday.break3PL.INAN-breaknot.yetEManarmakerisee 3SG
advprep-DIR-DIRdetprepnFILLnpron-vadvFILLnv pron
The next morning before the day had fully broken, Manarmakeri saw the thief of the coconut beverage get down from the tip of the coconut leaf.
Keesokkan harinya sebelum fajar menyingsing Manarmakeri melihat pencuri minuman saguer itu turun ke bawah melalui pelepah kelapa.
 

mankaraurauswansraianyadadomurbabrosraikadwori.
man+karaurauswansraian-yad-adomu-r-babrosraikadwori
bird stealingseacoconutGIV-the3SG-descend2DU-towards-belowatcoconutleafthe
n nnndet-detpron-vpron-DIR-nprepnndet
 

T07.104
MankaraurauanyaMakmeserirobaidoSampariiri.
man+karaurauan-yamak-meseriroba-idoSampariiri
bird stealingGIV-thestar-morningfocus.markernot-ifname.of.the.morning.starbe
n ndet-detn-advFOCadv-conjnv
The thief was the morning star or Sampari (special name of the morning star in the Biak language).
Pencuri itu adalah Bintang pagi atau Sampari.
 

T07.105
RodiyaMananarmak'rdiisawarraiserepenmafyorraidworem
rodi-yaMananarmak'rdii-sawarrai-serepenmafor+yrai-dworem
atthe.place-thatManarmakeri3SG-stretchtowards3SG-fillhold.something.byandcatch 3SGuntil3SG-be.held.tightly
prepDET-demnpron-vpreppron-vadvconjv pronpreppron-v
 

kakuisofSampariispupsewarfamaipokfapyupesbur
kakuisofSamparii-spupsewarfamai-pokfapupes-y-bur
veryuntilname.of.the.morning.star3SG-struggle.to.release.so.from.a.traplook.forbut3SG-be.able.totorelease-3SG-leave
advconjnpron-vvconjpron-vprepv-pron-v
At that time Manarmakeri stretched his hands over towards (Sampari) to hold (him) until he was held very tightly; Sampari struggled to free himself but he could not release himself from Manarmakeri's arms.
Ketika itu Manarmakeri mengulurkan tangannya untuk menahan dan memeluk dengan sangat kuat hingga Sampari berjuang untuk membebaskan dirinya tetapi dia tidak sanggup melepaskan dirinya dari tangan Manarmakeri.
 

uMananarmak'rdibraminbyenaba.
uMananarmak'rdibraminbe+y-naba
UManarmakerihandPOSS 3SG-3PL.INAN.detnot
FILLnnv pron-detadv
 

T07.106
Dorekannanaiswaryasnakpefkwarrodiya
dorekan-nana-iswayas-rna-kpefkwarrodi-ya
day.breakGIV-3PL.INAN.det3PL.INAN-bethat.over.thereabove-towards3PL.INAN-breakalreadyatthe.place-that
ndet-detpron-vDEMDIR-preppron-vadvprepDET-dem
 

Sampariiborwaworkbodobe,"SyeMansare,yor
Samparii-borwaworkbod-ob-esyemansareor-y-
name.of.the.morning.star3SG-confuseterribly and 3SG-say- Eohold.manE call-3SG-to 2SG.release
npron-vadvconjpron-v-FILLExclamationnFILLv-pron-
The dawn had already come; at that time Sampari was very confused and said, "Oh old man, I beg (you) to release me because the things that will curse me have already appeared (Lit: my curse things already moved up and opened up)."
Fajar telah menyingsing; ketika itu Sampari sangat bingung dan berkata, "Oh orang tua, saya minta supaya engkau membebaskan saya karena hal-hal yang menyusahkan saya telah datang."
 

fapirayasnarrofaforayenanaiswaryasu
fapirayasnarrofaforay-be-nana-iswa+ryasu
1SGbecauseat curse1SG-POSS-3PL.INAN.det3PL.INAN- be.over.there*** above Usmell-
prepvpronconjprepvpron-v-detpron-v DIRDIRFILL
 

nasbakkwar".
nas-bakkwar
openalready
v-vadv
 

T07.107
FamaMananarmak'rdidobe:"Nayapiraubaisofbukuroyamanderker
famaMananarmak'rdid-ob-enaya-piraubaisofbukuroya-manderker
butManarmakeri3SG-say-Ewill1SG-release2SGnotuntilgiveUthing1SG-be.longing.forcontinuously
conjnpron-v-FILLAuxPron-vpronadvconjvFILLnPron-vadv
However, Manarmakeri said, "I will not release you until you give me the things that I have been longing for during these days."
 

rorassuinefaroaya."
rorassu-inefaroaya
atday3DU-thisfor1SG
prepnpron-dempreppron
Akan tetapi Manarmakeri berkata, "Saya tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberikan hal yang sangat saya inginkan dalam beberapa waktu ini."
 

T07.108
SampariifukenMananarmak'rdirosaiimarisenkakuya,bodap
Samparii-fukenMananarmak'rdiro-saii-marisenkakuyabod-ap
name.of.the.morning.star3SG-askManarmakerithing-which3SG-be.happyverytheand3SG-say
npron-vnn-Questpron-vadvdetconjpron-v
 

presuroudobekyaranaMananarmak'rdidaimarisenna,
presuroud-ob-ekara-y-naMananarmak'rdidai-marisenna
everything.(nothing.left)UthingU3SG-say-Ethink-3SG-willManarmakeriperhaps3SG-be.happy3PL.INAN.det
advFILLnFILLpron-v-FILLv-pron-Auxnadvpron-vdet
Sampari asked what Manarmakeri really liked, and he mentioned all of the many things that he thought Manarmakeri would like to have, but Manarmakeri did not respond to any of them.
Sampari menanyakan Manarmakeri apa yang disukainya dan dia menyebut banyak hal yang diperkirakan akan disukai Manarmakeri tetapi Manarmakeri tidak menjawab satupun.
 

bapeMananarmak'rdikyaremosoba.
bapeMananarmak'rdikarem-y-osoba
butManarmakerianswer-3SG-onenot
conjnv-pron-numadv
 

T07.109
MuraSampariifukenkakuwerbodobe:"Imborosaisowamarisenbo
muraSamparii-fukenkakuwerbod-ob-eimboro-saisowa-marisenbo
soname.of.the.morning.star3SG-askveryagainand3SG-say-Ethenthing-whichbe2SG-be.happyand
advnpron-vadvadvconjpron-v-FILLadvn-Questvpron-vconj
Thus Sampari did ask again and said, "So what is it that you would really like and long for? Say (it)!"
Oleh karena itu Sampari bertanya lagu dan berkata, "Jika demikian katakanlah apa yang sesungguhnya sangat Engkau sukai?"
 

manderkakuyaidowakofen."
manderkakuyaidowa-kofen
2SG.be.longing.forverythethen2SG-say
vadvdetadvpron-v
 

T07.110
Mananarmak'rdiikofenmyarenbodobe:"Royamarisenfayobebukbeayayaisoine,korerisyeben."
Manarmakeri told (him) carefully and said, "The thing that I would like you to give me is this, the heaven is open."
Dengan berhati-hati Manarmakeri menjawab, "Hal yang saya ingin engkau berikan adalah, Sorga terbuka."
 

T07.111
Sampariikofenbodobe:"Mananarmak'rdiarorbaniyabukifaro
Samparii-kofenbod-ob-eMananarmak'rdiarorbe+an-iya-bukifaro
name.of.the.morning.star3SG-sayand3SG-say-EManarmakerirequest2SG.POSS ***-the1SG-give3SGfor
npron-vconjpron-v-FILLnnv det-detPron-vpronprep
Sampari told (him) and said, "Manarmakeri, your request, I already gave it to you this morning before the sun rises."
Sampari memberitahu Sampari, katanya, "Manarmakeri permintaanmu telah saya kabulkan pada pagi ini sebelum matahari bersinar.
 

aukwarroarwoinerofyororyadompisbaime."
aukwarroarwoinerofyororyad-ompisbaime
2SGalreadyatmorningthisattimecallthe3SG-risenot.yetE
pronadvprepadvdemprepnvdetpron-vadvFILL
 

T07.112
"Nwakorerisyebenikwarfaisyaryorwori,famanariinsamawafawi
na-w-koreriseben-y-ikwarfaisyaro-y-ro-w--rifamanariinsamawa-fawi
have-2SG-heavenopen-3SG-thealreadyto3SG.beat-3SG-at-2SG--3SG.POSSbutwillso.that2SG-know
v-pron-nv-pron-detadvprepvprep-pron-prep-pron--detconjAuxconjpron-v
 

babenaknikkorerisyebenyabyedya,meseriyamamam
babenaknikkoreriseben-y-yabe+y-d-yameseri-ya-mamam
matters.having.to.do.withmiracleheavenopen-3SG-thePOSS 3SG-3SG-thenext.day3SG-that-moving.here2SG.see
nnnv-pron-detv pron-pron-detadvpron-DEM-vv
"You already possessed the heaven's opening and it is within you, however, in order (for) you to know the magic things about the heaven's opening, in the future when you see Insoraki, the (daughter) of Rumbarak, the big head of the village, who swims in the river with the (other) girls in the beach near the Mars tree, you (should) move carefully to pick some of the Mars fruit (and) throw (the fruit) seaward to them."
Engkau telah memiliki sorga dan sorga itu ada padamu akan tetapi supaya engkau mengetahui kejaiban sorgawi, besok ke depan kalau engkau melihat anak perempuan dari Rumbarak,Kepala kampung besar, mandi dengan gadis-gasis lainnya di pantai dekat dengan pohon bitanggur maka pergilah dan petik beberapa buah Marsh untuk dilempar ke lau ke arah mereka.
 

faInsorakimananwirbebaRumbarakuinaibyediimasasikukruinai
faInsorakimananwirbe-baRumbarakuinaibe+y-dii-masasikukruinai
toname.of.a.personchiefwho-bigname.of.a.clanUdaughterPOSS 3SG-the3SG-have.a.bathwithUdaughter
prepnnRel-vnFILLnv pron-detpron-vconjFILLn
 

syaroyendisarefanamumarsknamyaidofakurapaukumars
s-yaroyendisarefanamumarsknamyaidofakurapaukumars
3PL.AN-theatbeachnearUname.of.a.fruittreethewhen2SG.move.carefulythere2SG.peelUname.of.a.fruit
pron-detprepnadjFILLnndetadvvadvvFILLn
 

bonnofaswomundayobsi."
bonnofaso-w-mu-ndayobsi
fruitsometobe-2SG-towards-seawardto3PL.AN
nDEFprepv-pron-prep-DIRprepPron
 

T07.113
"NarimamrosaibekuruInsorakirorasbarpurnayama,
narimamro-saibe-kuruInsorakirorasbar-purna-ya-ma
will2SG.seething-whichwhich-reachUname.of.a.personatdaypart-behind3PL.INAN-that-moving.here
Auxvn-QuestRel-vFILLnprepnn-preppron-DEM-v
"You will see that what happens to Insoraki in the future is the strength of the heaven's opening that you have received from me."
 

iryasamambrabkorerisyebenwaksmaikwarroaya."
iryasamambrabkoreriseben-y-wa-k-smaikwarroaya
3SG.bestrengthheavenopen-3SG-2SG-also-findalreadyat1SG
vnnv-pron-pron-adv-vadvpreppron
Engkau akan melihat apa yang terjadi pada Insoraki pada wakt-waktu yang akan datang adalah kekuatan dari sorga yang telah engkau peroleh dari saya.
 

T07.114
"Yorfapirayabasonaimeseryadekkwar,askinaborbeau."
yorfapirayabasonaimeseryad-ekkwaraskina-borbeau
1SGcallto2SG.release1SGbecauselightmorningthe3SG-climbalreadygrace3PL.INAN-manyto2SG
pronvprepvpronconjnadvdetpron-vadvnpron-advpreppron
"I beg (you) to release me because the morning light already arose, thank you very much."
Saya minta supaya engkau melepaskan saya karena matahari pagi telah naik, terima kasih banyak.
 

T07.115
Mananarmak'rdiinsapepyirSamparifaiburkabersnaruismairo
Mananarmak'rdiinsapepir-y-Samparifai-burkabersnarui-smairo
Manarmakerithen, after.thatrelease-3SG-name.of.the.morning.starto3SG-leavereturnbecauseU3SG-findthing
nadvv-pron-npreppron-vvconjFILLpron-vn
Then, Manarmakeri released Sampari to leave because he has got the thing he longed for.
Kemudian Manarmakeri melepaskan Sampari untuk berangkat karena dia telan mendapatkan apa yang dirindukannya.
 

myanderkeranyakwar.
mander-y-keran-yakwar
be.longing.for-3SG-continuouslyGIV-thealready
v-pron-advdet-detadv
 

T07.116
RasribesoskawaseMananarmak'rdimyamrandainaisya
rasribesosk-awaseMananarmak'rdimam+yra-ndainais-ya
daynum.linkseveral3PCL-passEManarmakerisee 3SGtowards-seawarddaughter3PL.AN-the
nadvDEFpron-vFILLnv pronprep-DIRnpron-det
 

simasasiroyendisareyarofanammarsknambesobmundai.
si-masasiroyendisareyarofanammarsknambe-sobmu-ndai
3PL.AN-have.a.bathatbeachtheatnearname.of.a.fruittreewhich-declinetowards-seawardthe
pron-vprepndetprepadjnnRel-vprep-DIRdet
Several days passed, Manarmakeri looked seaward and saw that the girls were swimming in the beach near the Mars tree which declined (pointing) seaward.
Beberapa hari berlalu Manarmakeri melihat ke laut beberapa anak gadis sedang mandi di pantai dekat dahan-dahan pohon bitanggur yang condong ke laut.
 

T07.117
Mananarmak'rdifyakuradofromarsbakenyabarpurya,mamyamfarfir
Mananarmak'rdifaku-y-rad-ofromarsbakenyabar-puryamamam+yfarfir
Manarmakerimove.carefuly-3SG-there3SG-hideatname.of.a.fruitbodythepart-behindtheandsee 3SGcarefully
nv-pron-advpron-vprepnndetn-prepdetconjv pronadv
 

kakuinaibemampdukkakuisoineInsorakisikafkofnker
kakuinaibe-mampdukkakui-s-o-ineInsorakisi-kafkofnker
verydaughterwho-seebe.beautifulvery3SG-be-O-thisname.of.a.person3PL.AN-mention.repeatedly.continuously
advnRel-vvadvpron-v-Fill-demnpron-vadv
Manarmakeri moved quietly to hide at the back of the Mars tree trunk, and very carefully looked at a very beautiful girl; she was Insoraki (who) was very famous in the village.
Manarmakeri berjalan diam-diam dan bersembunyi di belakang pohon bitanggur dan dengan hati-hati melihat gadis yang sangat cantik yaitu Insoraki yang sangat terkenal di kampung..
 

romnuyadoriani.
romnuyado-rian-i
atvillagetheinside-3SG.POSSGIV-the
prepndetn-detdet-det
 

T07.118
Mananarmak'rdipyaukmarsbonannaramnaiikofenwosnaramnai
Mananarmak'rdipauk-y-marsbonan-naramnaii-kofenwosnaramnai
Manarmakeripeel-3SG-name.of.a.fruitfruitGIV-3PL.INAN.detafter.that3SG-sayword3PL.INAN.detafter.that
nv-pron-nndet-detadvpron-vndetadv
Mananarmakeri peeled Mars fruits, after that he said a few words, then, threw them seaward to the water.
Manarmakeri memetik buah-buah bitanggur kemudian mengucapkan mantra dan melemparkannya ke air laut.
 

syonabemaseniwanda.
so-y-nabemaseniwa-nda
throw-3SG-3PL.INANtosea.waterthat.over.there-seaward
v-pron-pronprepnDEM-DIR
 

T07.119
Marsbonannanararyorsomasenyaraiyaryandumikobro
marsbonan-nana-raryorsomasenyaraiyara+ndum-y-i-kobro
name.of.a.fruitfruitGIV-3PL.INAN.det3PL.INAN-driftfollowsea.watertheuntilonemove inward-3SG-3SG-hitat
nndet-detpron-vvndetprepDETv DIR-pron-pron-vprep
The Mars fruit drifted in the seawater until one (of them) moved inward (and) hit Insoraki's breasts.
 

Insorakisusbyesi.
Insorakisusbe+y-s-i
name.of.a.personbreastPOSS 3SG-3PL.AN-the
nnv pron-pron-det
 

T07.120
Insorakiikandorbodufumarsbonanyasyoiburbe
Insorakii-kandorbod-ufumarsbonan-yaso-y-iburbe
name.of.a.person3SG-be.suprisedand3SG-holdUname.of.a.fruitfruitGIV-thethrow-3SG-3SGleaveto
npron-vconjpron-vFILLnndet-detv-pron-pronvprep
Insoraki was surprised and took the fruit, (and) threw it away.
 

bandi.
barndi
partoutward
nDIR
Buah-buah bitanggur itu hanyut ke air laut hingga satu buah masuk ke dalam dan menyentuh payudara Insoraki. Insoraki terkejut dan memegang buah bitanggur itu dan melemparnya ke luar.
 

T07.121
FyorobaidoebesuruyaryandumikobwerroInsorakisus
fyorobaidoebesuruyara+ndum-y-i-kobwerroInsorakisus
longnotthenwhotwothemove inward-3SG-3SG-hitagainatname.of.a.personbreast
adjadvadvRELnumeraldetv DIR-pron-pron-vadvprepnn
Not long after, the second one moved inward (and) hit Insoraki's breasts again.
Tidak beberapa lama, buah yang kedua masuk ke dalam dan menyentuh payudara Insoraki lagi.
 

byansi.
be+an-y--s-i
POSS GIV-3SG--3PL.AN-the
v det-pron--pron-det
 

T07.122
Dufmarsbonanyamasyoibinkwankakubebondi.
d-ufmarsbonan-yamaso-y-ibin-kwankakubebondi
3SG-holdname.of.a.fruitfruitGIV-theandthrow-3SG-3SGwoman-longverytotopoutward
pron-vnndet-detconjv-pron-pronn-adjadvprepnDIR
She held the Mars fruit and threw (it) very far away.
Dia memegang buah itu dan menlemparkannya sangat jauh ke luar.
 

T07.123
BapemarsbonebekyoryaryandumikobkakuwerroInsorakisus
bapemarsbonebekyoryara+ndum-y-i-kobkakuwerroInsorakisus
butname.of.a.fruitfruitwhothreethemove inward-3SG-3SG-hitveryagainatname.of.a.personbreast
conjnnRELnumdetv DIR-pron-pron-vadvadvprepnn
However, the third Mars fruit moved inward (and) really hit Insoraki's breast again.
Tetapi buah bitanggur yang ketiga masuk dan menyentuh payudara Insoraki lagi.
 

byesi.
be+y-s-i
POSS 3SG-3PL.AN-the
v pron-pron-det
 

T07.124
Insorakiiburrarorumsusbyesyasimakermuraisnausi
Insorakii-burrarorumsusbe+y-s-yasi-makermurai-snausi
name.of.a.person3SG-leavegoathousebreastPOSS 3SG-3PL.AN-the3PL.AN-become.itchyso3SG-scratch3PL.AN
npron-vvprepnnv pron-pron-detpron-vadvpron-vPron
Insoraki went home, her breasts were itchy, so she scratched them until not (very) long after she found herself pregnant.
 

rafyorobabyabirbinggundiimobesba.
rafyorobababir-y-bin+nggun-diba
untillongnotrecognize-3SG-woman small-thenot
prepadjadvv-pron-n adj-detadv
Ketika insoraki pulang ke rumah payudaranya gatal-gatal oleh karena itu ia menggaruknya sampai tidak beberapa kemudian ia mendapati dirinya sedang hamil.
 

T07.125
Insorakisinanbyesyasikandorurobefnaifainai
Insorakisinanbe+y-s-yasi-kandorurobe-fnaifainai
name.of.a.personparentPOSS 3SG-3PL.AN-the3PL.AN-be.suprisedUthingwhich-causetodaughter
nnv pron-pron-detpron-vFILLnRel-vprepn
 

skobedyaimobesbai,skofukensewarrokawasaberoMeokbundimansei
skobe-d-yabaiskofukensewarrokawasabe-roMeokbundimansei
3PCLPOSS-3SG-thenotfocus.marker3PCLasklook.foratpeoplewho-atwundi.islandwho
pronv-pron-detadvFOCpronvvprepnRel-prepnQuest
Insoraki's parents were shocked at the thing that had caused their daughter to be pregnant, they questioned the people around Wundi island who (might) know the real cause of (it), but no one knew.
Orang tua Insoraki terkejut dengan apa yang telah terjadi pada anak gadis mereka, mereka menanyakan orang-orang di pulau Wundi kira-kira siapa yang mengetahui penyebabnya yang sesungguhnya, tetapi tidak seorangpun mengetahuinya.
 

befawirobefnaikakuyafamaosoifawiba.
be-fawirobe-fnaikakuyafamaosoi-fawiba
who-knowthingwhich-causeverythebutone3SG-knownot
Rel-vnRel-vadvdetconjnumpron-vadv
 

T07.126
Insorakibinggundiifawibakako.
Insorakibin+nggun-dii-fawibakako
name.of.a.personwoman small-the3SG-knownotalso
nn adj-detpron-vadvadv
Insoraki herself also did not know.
Insoraki sendiri tidak mengetahuinya.
 

T07.127
Fyorobapaikbyenanamnismanyaromawayamaromawasnon
fyorobapaikbe+y-nana-mnismana-y-romawayamaromawasnon
longnotmonthPOSS 3SG-3PL.INAN.det3PL.INAN-be.suitableandhave-3SG-boytheandboyman
adjadvadvv pron-detpron-vconjv-pron-ndetconjnn
After a while, her time was right and she had a baby; and it was a boy, and they named him Manarbew.
 

rirya,boskonirikukersnonsnonManarbew.
riiryaboskonirikukrsnonsnonManarbew
the3SG.beand3PCLname3SGwithnamename.of.a.person
DETvconjpronvpronconjnn
Tidak beberapa lama waktunya untuk melahirkan seorang anak telah tiba dan dia mekahirkan seorang anak dan anak itu adaalah seorang anak laki-laki, dan mereka menamainya dengan nama Manarbew.
 

T07.128
Manarbewisurfasaumaibapdukkakurafyafirmaifawidawose,ro
Manarbewi-surfasaumai-bapdukkakuramai-fawid-awosero
name.of.a.person3SG-growquickand3SG-bigwellveryuntiland3SG-know3SG-speakEthing
npron-vadjconjpron-vadvadvprepconjpron-vpron-vFILLn
 

diyaras-rasifukenkerusnariInsorakibodobe:"Wawi
di-yaras-rasi-fukenkerusna+riInsorakibod-ob-ewawi
the.place-thatday-day3SG-askcontinuouslyUmother 3SG.POSSname.of.a.personand3SG-say-Emother
DET-demn-npron-vadvFILLn detnconjpron-v-FILLn
Manarbew grew quickly and became (a) very big handsome (boy); he understood well and could speak, from that time every day he always asked his mother Insoraki and said, "Mum, where is daddy?"
Manarbew bertumbuh cepat sekali dan besar dan tampan sekali dan mulai mengerti dan dapat berbicara, sejak itu dia terus-menerus menanyakan ibunya setiap hari, katanya, "Ibu, ayah ada di mana?"
 

yaiiso,wawiyaiiso?"
yaiisowawiyaiiso
father3SG.bemotherfather3SG.be
nvnnv
 

T07.129
Insorakisinanbyesyasfafayafmurarasoserskankainkakarafa
Insorakisinanbe+y-s-yas-fafayafmurarasosers-kankainkakarafa
name.of.a.personparentPOSS 3SG-3PL.AN-the3PL.AN-get.fed.upsodayone3PL.AN-have.a.meetinghave.opinionto
nnv pron-pron-detpron-vadvnNumpron-nvprep
 

snawosfasifrurworbebaosomaroworanissewaruManarbew
snawosfasi-frurworbe-baosomaroworan-is-sewaruManarbew
3PL.AN.havewordto3PL.AN-dofeastwhich-bigoneandatfeastGIV-the3PL.AN-look.forUname.of.a.person
vnpreppron-vnRel-vnumconjprepndet-detpron-vFILLn
Insoraki's parents was fed up (with his questions), thus, one day they had a meeting to decide (that) they would hold a big feast and in that feast they would search for Manarbew's father.
Orang tua Insoraki bosan oleh karena itu mereka mengadakan pertemuan untuk memrencanakan sebuah pesta (perayaan tari) dan pada pesta itu mereka akan mencari ayah Manarbew.
 

kmabyedi.
kmabe+y-di
fatherPOSS 3SG-the
nv pron-det
 

T07.130
Rasanyaryamaworanyaimbranbokawasaberomnunakame
rasan-yara-y-maworan-yai-mbranbokawasabe-romnunakame
dayGIV-themove-3SG-towards.herefeastGIV-the3SG-walkandpeoplewho-atvillage3PL.INANallE
ndet-detv-pron-DIRndet-detpron-vconjnRel-prepnpronnFILL
The day arrived, the feast started and the people who (came) from all the villages gathered to take part in the feast.
Hari itu tiba dan pesta itu telah dimulai dan semua orang yang di desa berkumpul untuk mengambil bagian.
 

sfanjurfasaksowori.
s-fanjurfas-ak-sowori
3PL.AN-gatherto3PL.AN-also-followfeastthe
pron-vpreppron-adv-vndet
 

T07.131
InsorakimaromawabyediManarbewsukainrobarponkakufasumamu
Insorakimaromawabe+y-diManarbewsu-kainrobar-ponkakufasu-mamu
name.of.a.personandboyPOSS 3SG-thename.of.a.person3DU-sitatpart-frontveryto3DU-seeU
nconjnv pron-detnpron-vprepn-nadvpreppron-vFILL
 

snonbewormabekinsirebmainsamaManarbewmyambabirukma
snonbe-wormabe-kinsirebmainsamaManarbewmam+ybabirukma
manwho-singandwho-hittraditional.drumandso.thatname.of.a.personsee 3SGrecognizeUfather
nRel-vconjRel-vnconjconjnv pronvFILLn
Insoraki and her son Manarbew sat at the very front in order to see the men who sang traditional songs and hit traditional drums; and thus, Manarbew (would) recognise his father.
Insoraki dan anaknya Manarbew duduk di bagian paling depan sgar dapat melihat laki-laki yang menyanyi wor dan memukul tifa agar Manarbew dapat mengenali ayahnya.
 

byedi.
be+y-di
POSS 3SG-the
v pron-det
 

T07.132
Randakyabembranbeponkakusisoineromawasnonkaborubabosya,
randakyabe-mbranbe-ponkakusi-s-o-ineromawasnonkaborubabos-ya
beginthewho-walkwho-frontvery3PL.AN-be-O-thisboymanadolescentUnew3PL.AN-the
vdetRel-vRel-nadvpron-v-Fill-demnnadjFILLadjpron-det
At the beginning, the first (group) to walk were the young men, but Manarbew did not see his father.
Yang berjalan pertama adalah barisan anak-anak muda, tetapi Manarbew tidak melihat ayahnya.
 

famaManarbewmyamfarokmariba.
famaManarbewmam+yfarokma-riba
butname.of.a.personsee 3SGforfather-3SG.POSSnot
conjnv pronprepn-detadv
 

T07.133
MaranebesuruyaidosnonfadusyafamaManarbewmyambabiru
maranebesuruyaidosnonfadus-yafamaManarbewmam+ybabiru
walkingwhotwothefocus.markermanmiddle3PL.AN-thebutname.of.a.personsee 3SGrecognizeU
nRELnumeraldetFOCnnpron-detconjnv pronvFILL
The second row was the middle-aged men, however, Manarbew did not see his father yet.
Barisan yang kedua adalah orang tua setengah baya, tetapi Manarbew belum melihat ayahnya.
 

kmaribaim.
kma-ribaim
father-3SG.POSSnot.yet
n-detadv
 

T07.134
RaimnaiidomaranmansarmnggunsyasakmbranwerfamaManarbewbye
rai-mnaiidomaranmansarmngguns-yas-ak-mbranwerfamaManarbewbe+y
until3SG-finishwhenwalkingold.manlittle3PL.AN-the3PL.AN-also-walkagainbutname.of.a.persondo 3SG
preppron-vadvnnadjpron-detpron-adv-vadvconjnv pron
After that, the row of old men walked as well, however, Manarbew did not move at all.
Setelah itu barisan orang-orang tua-tua lagi berjalan tetapi Manarbew tidak bergerak sama sekali.
 

ramobobakaem.
ramobobakaem
moveplaceOnotall
vnFilladvn
 

T07.135
Muramaranepupskakuyaidomunmansarkrafkakusi,maMananarmak'rdii
muramaranbe-pupskakuyaidomunmansarkrafkakusimaMananarmak'rdii
sowalkingwho-endverythefocus.markerpartold.manfullyvery3PL.AN.detandManarmakerifocus.marker
advnRel-nadvdetFOCnnadvadvdetconjnFOC
 

bepurkaku,dufainkyonmaairamnafabyukbaburuwarkuran
be-purkakud-ufainkyonmaai-ramnafabuk+babur-y-uwarkuran
who-behindvery3SG-holdstickandwood-leaf3PL.INAN.dettogive chase-3SG-UcoverUflies
Rel-prepadvpron-vnconjn-ndetprepv n-pron-FILLvFILLn
Then, the very last group was the very old people, and Manarmakeri was the very last one carrying a stick and (some) leaves to guard (himself from) the flies.
Kemudian barisan yang sangat terakhir yaitu orang-orang yang sangat tua sekali, dan Manarmakeri adalah yang berjalan paling belakang, dia memegang tongkat dan daun-daun untuk mengusir lalat.
 

sya.
s-ya
3PL.AN-the
pron-det
 

T07.136
RofyorumansaransyasimbranroInsorakimaManarbewbarpon
rofyorumansaran-s-yasi-mbranroInsorakimaManarbewbar-pon
attimeUold.manGIV-3PL.AN-the3PL.AN-walkatname.of.a.personandname.of.a.personpart-front
prepnFILLndet-pron-detpron-vprepnconjnn-n
Ketika orang-orang tua itu berjalan di depan Insoraki dan Manarbew, Manarbew menunjuk Manarmakeri dan berkata, "Ibu, itu ayah, ibu, itu ayah."
 

subediManarbewkyurmurabeMananarmak'rdibodobe:"Wawi,yaiiso
su-be-diManarbewkur-y-murabeMananarmak'rdibod-ob-ewawiyaiiso
3DU-POSS-thename.of.a.personpoint-3SG-sotoManarmakeriand3SG-say-Emotherfather3SG.be
pron-v-detnv-pron-advprepnconjpron-v-FILLnnv
When the old men walked in front of Insoraki and Manarbew, Manarbew pointed towards Manarmakeri and said, "Mum, dad is there, mum, dad is there."
 

iwu,wawi,yaiisoiwu."
iwawawiyaiisoiwa
that.over.theremotherfather3SG.bethat.over.there
DEMnnvDEM
 

T07.137
Manarbewikofenboispupfaiberyafyorkmari,
Manarbewi-kofenboi-spupfai-bera-y-for+ykma-ri
name.of.a.person3SG-sayand3SG-struggle.to.release.so.from.a.trapto3SG-wantgo-3SG-catch 3SGfather-3SG.POSS
npron-vconjpron-vpreppron-vv-pron-v pronn-det
 

famasnariInsorakiiserepenisnardainkakuMananarmak'rdi.
famasna+riInsorakii-serepenisnard-ainkakuMananarmak'rdi
butmother 3SG.POSSname.of.a.person3SG-fillhold.something.by3SGbecause3SG-feel.disgustedveryManarmakeri
conjn detnpron-vadvpronconjpron-vadvn
Manarbew told (his mother) and he was struggling to get loose to go (and) get his father, however, his mother held him tightly because she was very disgusted (seeing) Manarmakeri.
Manarbew mengatakan demikian dan meronta-ronta untuk pergi memeluk ayahnya, tetapi Insoraki menahannya karena dia sangat jijik terhadap Manarmakeri.
 

T07.138
Manarbewispupraosnarryirbrasima
Manarbewi-spupra-osna+ririr-y-bra+sima
name.of.a.person3SG-struggle.to.release.so.from.a.trapuntil-Omother 3SG.POSSrelease-3SG-hand 3SG.POSSand
npron-vprep-Filln detv-pron-n POSSconj
Manarbew struggled to get loose until his mother released her hands and he ran towards (his father) (and) hugged Manarmakeri.
Manarbew meronta-ronta sampai ibunya melepaskannya dan dia berlari memeluk Manarmakeri.
 

ifrarrafyorMananarmak'rdi.
i-frarrafor+yMananarmak'rdi
3SG-runtherecatch 3SGManarmakeri
pron-vadvv pronn
 

T07.139
Rodiyaworbebaanyasiburbesisye,simsorsnarMananarmak'rdi
rodi-yaworbe-baan-yasi-burbe-sisyesi-msorsnarMananarmak'rdi
atthe.place-thatfeastwhich-bigGIV-the3PL.AN-leavewho-separately3PL.AN-be.angrybecauseManarmakeri
prepDET-demnRel-vdet-detpron-vRel-advpron-vconjn
From there, every one left the big feast; they were angry because Manarmakeri married Insoraki, the very beautiful woman in the island.
Ketika itu, pesta besar itu bubar, mereka marah karena Manarmakeri mengawini Insoraki, gadis yang sangat cantik di desa itu.
 

byukuInsorakibinbepyumkakuromyosiwa.
buk-y-uInsorakibinbe-pyumkakuromyosiwa
marry-3SG-Uname.of.a.personwomanwho-goodveryatislandthat.over.there
v-pron-FILLnnRel-vadvprepnDEM
 

T07.140
Simkokrumnamasfaryanrobeborsenakamro
si-mkokrumnamas-faryanrobe-bors-e-nakamro
3PL.AN-destroyhouse3PL.INAN.detand3PL.AN-collectthingwhich-many3PL.AN-possess-3PL.INAN.detallat
pron-vndetconjpron-vnRel-advpron-v-detnprep
 

waibebasena,simerpefuwaimawanakaemsnar
waibe-bas-e-nasi-merpefuwaimawanakaemsnar
canoewhich-big3PL.AN-possess-3PL.INAN.det3PL.AN-causebreakUcanoesmall3PL.INAN.detallbecause
nRel-vpron-v-detpron-vvFILLnadjdetnconj
They destroyed houses and collected all their belongings in their big canoes, destroyed all the small canoes because they did not want Manarmakeri (and) his wife using them.
Mereka menghancurkan rumah-rumah nmereka dan mengambil barang-barang mereka, dan, memecahkan perahu-perahu kecil yang lain semua karena mereka tidak ingin Manarmakeri dan isterinya menggunakannya.
 

usimewrMananarmak'rdiswaruskoborsnari.
usi-mewerMananarmak'rdiswaruskoboresnari
U3PL.AN-refuseManarmakeriloveU3PCLrow.a.canoe3PL.INANfocus.mrkr
FILLpron-vnvFILLpronvpronFOC
 

T07.141
KawasayakaemsayunsiburbeMeokbundisiburMeokbundimasrande
kawasayakaems-ayunsi-burbeMeokbundisi-burMeokbundimas-rande
peopletheall3PL.AN-sail3PL.AN-leavetowundi.island3PL.AN-leavewundi.islandand3PL.AN-move.landward
ndetnpron-vpron-vprepnpron-vnconjpron-v
All of the people left Wundi island and went to live in Yobi.
Orang-orang itu semuanya berlayar meninggalkan pulau Wundi dan pergi tinggal di Yobi.
 

snaroYobi.
snaroYobi
3PL.AN.haveatname.of.a.place
vprepn
 

T07.142
Insoraki,ManarbewimaMananarmak'rdiskobeskakekrowai
InsorakiManarbewimaMananarmak'rdiskobesk-ak-ekrowai
name.of.a.personname.of.a.personfocus.markerandManarmakeri3PCLwant3PCL-also-boardatcanoe
nnFOCconjnpronvpron-adv-vprepn
Insoraki, Manarbew and Manarmakeri wanted to get into their boat as well, however, they refused to accept them.
Insoraki, Manarbew dan Manarmakeri juga mau ikut perahu mereka tetapi mereka ditolak.
 

senafamaskurpampumsko.
s-e-nafamas-kurpampumsko
3PL.AN-possess-3PL.INAN.detbut3PL.AN-pointpush.repeatedly3PCL
pron-v-detconjpron-vnpron
 

T07.143
Insorakisrarkasunbyedi,Saneraro,iswarskomuradadofa
Insorakisrarkasunbe+y-diSaneraroi-swarskomurad-adofa
name.of.a.personsibling.of.opposite.sexlittlePOSS 3SG-thename.of.a.person3SG-love3PCLso3SG-descendto
nnadjv pron-detnpron-vpronadvpron-vprep
Insoraki's youngest brother, Saneraro, loved them, therefore, he got down to stay with them in Wundi island.
Adik laki-laki dari Insoraki yaitu Sanerari bersimpati kepada mereka sehingga dia turun untuk tinggal bersama mereka di pulau Wundi.
 

kyainusskoroMeokbundi.
kain-y-usskoroMeokbundi
sit-3SG-with3PCLatwundi.island
v-pron-preppronprepn
 

T07.144
RomunmandirayaManarbewibisermuradorrobeanfarosnarInsoraki,
romunmandirayaManarbewi-bisermurad-orrobeanfarosna+riInsoraki
atpartafternoonthename.of.a.person3SG-be.hungryso3SG-callfoodformother 3SG.POSSname.of.a.person
prepnadvdetnpron-vadvpron-vnprepn detn
 

snarInsorakiiwanbodobe:"Rwawankmambabara
sna+riInsorakiwan+ibod-ob-era-w-an+wkma+mbabara
mother 3SG.POSSname.of.a.personorder 3SGand3SG-say-Ego-2SG-eat 2SGfather 2SG.POSSscabies
n detnv pronconjpron-v-FILLv-pron-v pronn POSSn
One afternoon, Manarbew was hungry, thus, he asked for food from his mother Insoraki; his mother, Insoraki, ordered (him) and said, "Go (and) eat your father's scabies."
Pada sore harinya, Manarbew lapar sehingga dia meminta makanan dari ibunya, Insoraki. Ibunya,Insoraki, mengatakan, "Pergilah makan kulit kaskado dari ayahmu."
 

byansiwa."
be+an-y--s-iwa
POSS GIV-3SG--3PL.AN-thethat.over.there
v det-pron--pron-detDEM
 

T07.145
ManarbewryadorrobeanrokmarMananarmak'rdimurakmarMananarmak'rdi
Manarbewra-y-d-orrobeanrokma+riMananarmak'rdimurakma+riMananarmak'rdi
name.of.a.persongo-3SG-3SG-callfoodatfather 3SG.POSSManarmakerisofather 3SG.POSSManarmakeri
nv-pron-pron-vnprepn detnadvn detn
 

iwanifasyunrandummyamrosimmamyamrobeanbebor
wan+iifasun-y-ra+ndummam+yrosimmamam+yrobeanbe-bor
order 3SG3SGtoenter-3SG-move inwardsee 3SGatbedroomandsee 3SGfoodwhich-many
v pronpronprepv-pron-v DIRv pronprepnconjv pronnRel-adv
Manarbew went (to) ask for food from his father, Manarmakeri, thus, his father, Manarmakeri, told (him) to enter (and) see inside the bedroom and he saw (that) all kinds of food were there.
Manarbew pergi meminta makanan dari ayahnya, Manarmakeri, dan Manarmakeri menyuruh dia untuk masuk ke dalam kamar dan melihat (apa yang ada di dalam kamar) dan dia melihat banyak makanan ada di di situ.
 

naisyakaem.
na-isyakaem
3PL.INAN-3SG.beall
pron-vn
 

T07.146
ManarbewikofenbadirfarosnarInsorakimaInsorakisyunrandum
Manarbewi-kofenbadirfarosna+riInsorakimaInsorakisun-y-ra+ndum
name.of.a.person3SG-sayrevealformother 3SG.POSSname.of.a.personandname.of.a.personenter-3SG-move inward
npron-vvprepn detnconjnv-pron-v DIR
Manarbew memberitahu ibunya, Isorakim dan Insoraki masuk ke dalam melihat dan terkejut tetapi dia menyimpan (hal tersebut) dalam hatinya.
 

myammaikandorboikramfaisrosneri.
mam+ymai-kandorboi-kramfaisrosne-ri
see 3SGand3SG-be.suprisedbut3SG-keepquietlyatstomach-3SG.POSS
v pronconjpron-vconjpron-vadvprepn-det
Manarbew told her mother Insoraki, and Insoraki entered (the bedroom) (and) saw (the food) and was surprised but she hid (the thing that she had seen) quietly in her heart.
 

T07.147
Ras-rasrobeannanrariryakwarboskanmonda.
ras-rasrobeannan-rariiryakwarbosk-anmonda
day-dayfood3PL.INAN.det3PL.INAN-such.thatbealreadyand3PCL-eatjust
n-nndetpron-Detvadvconjpron-vadv
Every day the food was (available) as usual and the three just ate (it).
Tiap-tiap hari makanan tersedia begitu terus dan mereka makan saja.
 

T07.148
RorasosoMananarmak'rdiryaikunmanggundirokabuiknamyaromyosyamunu
rorasosoMananarmak'rdira-y-i-kunmanggun-dirokabuiknamyaromyosyamunu
atdayoneManarmakerigo-3SG-3SG-burnself-theatiron.woodtreetheatislandthepartU
prepnnumnv-pron-pron-vn-detprepnndetprepndetnFILL
One day Manarmakeri went to burn himself at an iron tree in one part of the island which was called Kaweri.
Pada suatu hari Manarmakeri pergi membakar dirinya di pohon kayu besu yang dekat dengan bagian pulau yang bernama Kaweri.
 

benirbeKaweri.
be-nirbeKaweri
which-nameasname.of.a.place
Rel-vprepn
 

T07.149
RomunmandirayaMananarmak'rdiimbraniburberum,Manarbewmyamiroswaf
romunmandirayaMananarmak'rdii-mbrani-burberumManarbewmam+yiroswaf
atpartafternoontheManarmakeri3SG-walk3SG-leavetohousename.of.a.personsee 3SG3SGatdistance
prepnadvdetnpron-vpron-vprepnnv pronpronprepn
 

uebinkwanmaikofenyobsnarInsoraki:"Wawi,wakmam!Yaiiso
ube-binkwanmai-kofenyobsna+riInsorakiwawimam+ak-w-yaiiso
Uwhich-be.farand3SG-saytomother 3SG.POSSname.of.a.personmothersee also-2SG-father3SG.be
FILLRel-vconjpron-vprepn detnnv adv-pron-nv
In the afternoon as Manarmakeri walked home, Manarbew saw him from a distance and told his mother, Insoraki, "Mum, Look! Daddy was the one coming here."
Pada sore harinya Manarmakeri berjalan pulang ke rumah, Manarbew melihatnya dari kejauhan dan berkata kepada ibunya Insoraki, " Ibu, coba lihat ayah yang berjalan dari sana."
 

iwama."
iwa-ma
that.over.there-moving.here
DEM-v
 

T07.150
Insorakiikyarbabodobe:"Bardaiawerbakmamima
Insorakii-kyarbabod-ob-ebardaiawerbakma+mi-ma
name.of.a.person3SG-believenotand3SG-say-Eboastnotbecausefather 2SG.POSS3SG-focus.marker
npron-vadvconjpron-v-FILLvNEGconjn POSSpron-FOC
Insoraki did not believe (him) and said, "Don't boast because your father has scabies and is itchy."
Insoraki tidak percaya dan berkata, "Jangan angkuh karena ayahmu berkudis dan gatal-gatal."
 

byabarabodarmaker.
babara-y-bod-armaker
scabies-3SG-and3SG-have.scabies
n-pron-conjpron-v
 

T07.151
IburraroruminsapeInsorakiifawikakuMananarmak'rdifyadwerkif
i-burraroruminsapeInsorakii-fawikakuMananarmak'rdifadwer-y-kif
3SG-leavegoathousethen, after.thatname.of.a.person3SG-knowveryManarmakerireplace-3SG-skin
pron-vvprepnadvnpron-vadvnv-pron-n
 

bekwarbyedyakukrukifbebabomamyamberomawasnonkaborkraf
be-kwarbe+y-da-y-kukrukifbe-babomamam+yberomawasnonkaborkraf
which-oldPOSS 3SG-perhaps-3SG-withUskinwhich-newandsee 3SGasboymanadolescentfully
Rel-adjv pron-adv-pron-conjFILLnRel-adjconjv pronprepnnadjadv
After he came home, then, Insoraki knew very well (that) Manarmakeri had already changed his old skin for new skin and he looked young and very handsome.
Ketika dia tiba di rumah barulah Insoraki mengetahui denganpasti bahwa Manarmakeri telah menggantikan kulitnya yang lama dengan kulit yang baru dan dia kelihatan muda dan tampan sekali.
 

bepduke.
be-pduke
which-wellE
Rel-advFILL
 

T07.152
ManarbewikofenfarosnariInsorakibodobe:"Wawe,yaiima
Manarbewi-kofenfarosna+riInsorakibod-ob-ewawiyaii-ma
name.of.a.person3SG-sayformother 3SG.POSSname.of.a.personand3SG-say-Emotherfather3SG-focus.marker
npron-vprepn detnconjpron-v-FILLnnpron-FOC
 

inikkakufaifrurronayafakaem,ikofenmondabo
i-nikkakufai-frurrona-ya-fakaemi-kofenmondabo
3SG-have.magic.powerveryto3SG-dothing3PL.INAN-that-moving.thereall3SG-sayjustand
pron-vadvpreppron-vnpron-DEM-DIRnpron-vadvconj
Manarbew told his mother, Insoraki, and said, "Mum, daddy has a miraculous power, he made all things, he just said some words and the fruit and the food were all available."
Manarbew berkata kepada ibunya, katanya, "Ibu ayah itu sangat sakti dan bisa melakukan segalka sesuatu, dia hanya berbicara dan berbagai buah-buahan dan makanan ada semua."
 

aibonmarobeannaisyakaem.
ai-bonmarobeanna-isyakaem
wood-fruitandfood3PL.INAN-beall
n-nconjnpron-vn
 

T07.153
Komamkamkadafyadwermanggundikwarfabyabomaierofandu
ko-mamkamkadafadwer-y-manggun-dikwarfababo-y-maie-rofandu
1PL.INCL-seeallifchange-3SG-self-thealreadytonew-3SG-and3SGwho-atmiddle
pron-vnconjv-pron-n-detadvprepadj-pron-conjpronRel-prepn
We all could see (that) he has changed himself to become young and he is here among us.
Cobalah lihat dia merubah dirinya sendiri menjadi baru dan dia yang sekarang ada di tengah-tengah kita ini.
 

kobedine."
kobe-di-ne
1PL.INCLPOSS-the.place-this
pronv-DET-DEM
 

T07.154
RandakyaInsorakiikyarmanggunroManarbewikofennaba,bapefyoromura
randakyaInsorakii-kyarmanggunroManarbewi-kofennababapefyoromura
beginthename.of.a.person3SG-believelittlethingname.of.a.person3SG-say3PL.INAN.detnotbutlongso
vdetnpron-vadjnnpron-vdetadvconjadjadv
At the beginning Insoraki did not really believe in the things that Manarbew said, but (after) a long time, then, her heart believed (it).
Pada awalnya Insoraki tidak begitu percaya hal-hal yang dikatakan Manarbew, tetapi lama-kelamaan hatinya percaya.
 

sneriikyare.
sne-rii-kyare
stomach-3SG.POSS3SG-believeE
n-detpron-vFILL
 

T07.155
MurarorasyamindiInsorakiimsorswari,Mananarmak'rdi,bo
murarorasyamin-diInsorakii-msorswa-riMananarmak'rdibo
soatdaythemember.of.the.same.group-thename.of.a.person3SG-be.angryspouse-3SG.POSSManarmakeriand
advprepndetn-detnpron-vn-detnconj
 

dobe:"Rosaibefnaifawakofenbadirmanggunaurorandakyabainsama
d-ob-ero-saibe-fnaifawa-kofenbadirmanggunaurorandakyabainsama
3SG-say-Ething-whichwhich-causeto2SG-sayrevealself2SGatbeginthenotso.that
pron-v-FILLn-QuestRel-vpreppron-vvnpronprepvdetadvconj
Therefore, one day Insoraki was angry with her husband, Manarmakeri, and said , "What was the cause that you did not reveal yourself at the beginning so that my people would not have left us?"
Oleh karena itu pada suatu hari Insoraki memarahi suaminya, Manarmakeri dan berkata, "Apa yang menyebabkan engkau tidak memberitahu dirimu yang sebenarnya supaya orang-orang saya jangan meninggalkan kita.
 

kawasaayesiwarasiburawerko."
kawasaay-e-si-wa-rasi-burawerko
people1SG-possess-3PL.AN-that.over.there-move.towards.there3PL.AN-leavenot1PL.INCL
npron-v-pron-DEM-vpron-vNEGpron
 

T07.156
FamaMananarmak'rdidobe;"Wamsorawerayabanarikoyauusersi."
famaMananarmak'rdid-ob-ewa-msorawerayabanarikoyauusersi
butManarmakeri3SG-say-E2SG-be.angrynot1SGbecausewill1PL.INCLchasefollow3PL.AN
conjnpron-v-FILLpron-vNEGpronconjAuxpronvvPron
However, Manarmakeri said, "Don't be angry because we will follow them."
Tetapi Manarmakeri menjawab, "Jangan marah karena nanti kita menyusul mereka."
 

T07.157
MeseryaMananarmak'rdiryandadoresroyenandirmaisikwaiMansusu
meseryaMananarmak'rdira+nda-y-d-oresroyenandirmai-sikwaiMansusu
next.daytheManarmakerimove seaward-3SG-3SG-stand.upatsandbesideand3SG-carvecanoename.of.a.canoe
advdetnv DIR-pron-pron-vprepnprepconjpron-vnn
The next day Manarmakeri went seaward (and) stood on the side of the beach and made a Mansusu canoe on the beach.
Keesokkan harinya Manarmakeri pergi berdiri di pantai dan membuat sebuah perahu Mansusu di pantai.
 

yaroyenyabori.
yaroyenyabo-ri
theatsandthetop-3SG.POSS
detprepndetn-det
 

T07.158
Ryospumwaiisikanyararyandaipyarromasenya,famamyam
ros-y-pumwaii-sikan-yarara+nda-y-i-pyarromasenyafamamam+y
push-3SG-towardscanoe3SG-carveGIV-theuntilmove seaward-3SG-3SG-floatatsea.waterthebutsee 3SG
v-pron-prepnpron-vdet-detprepv DIR-pron-pron-vprepndetconjv pron
He pushed the canoe that he had made seaward to float on the seawater; however, he saw that the Mansusu canoe did not please him.
Dia mendorong perahu yang telah dibuatnya untuk berlabuh di air laut tetapi dia melihat perahu Mansusu itu tidak berkenan di hatinya.
 

Mansusuyamadunsneriba.
Mansusuyamad-unsne-riba
name.of.a.canoetheand3SG-takestomach-3SG.POSSnot
ndetconjpron-vn-detadv
 

T07.159
IsikWaironyamaryospumiwerfamaimewerisnarkawasa
i-sikWaironyamaros-y-pumiwerfamai-mewerisnarkawasa
3SG-carvename.of.a.canoetheandpush-3SG-towards3SGagainbut3SG-refuse3SGbecausepeople
pron-vndetconjv-pron-preppronadvconjpron-vpronconjn
He made a Wairon canoe and pushed it again, however, he did not like it because many people had already made it so he refused it.
 

siborsifrurikwarryaimewri.
si-borsi-frurikwarryai-meweri
3PL.AN-many3PL.AN-do3SGalreadyso3SG-refuse3SG
pron-advpron-vpronadvadvpron-vpron
Dia membuat perahu Wiron dan mendorongnya lagi (ke air laut) tetapi dia tidak menyukainya karen abanyak orang telah membuatnya maka ia tidak menyukainya.
 

T07.160
RodiyaisikuwaiKaruresbebayawer,ryospumiranda
rodi-yai-sikuwaiKaruresbe-bayawerros-y-pumira+nda
atthe.place-that3SG-carveUcanoename.of.a.canoewhich-bigtheagainpush-3SG-towards3SGmove seaward
prepDET-dempron-vFILLnnRel-vdetadvv-pron-preppronv DIR
At that time, he made a big Karures canoe again, he pushed it seaward, it floated and it was the one that Manarmakeri favored.
Ketika itu dia membuat prahu Karures yang besar dan mendorongnya (untuk) berlabuh (pantai) dan itu yang disukai Manarmakeri.
 

ipyarmaiMananarmak'rdimyammaimarisenya.
i-pyarmaiMananarmak'rdimam+ymai-marisenya
3SG-floatand3SGManarmakerisee 3SGand3SG-be.happythe
pron-vconjpronnv pronconjpron-vdet
 

T07.161
Rodiyaskobyawnrobeborskobenamaskayunskobur
rodi-yaskobyaunrobe-borskobe-namask-ayunskobur
atthe.place-that3PCLtakethingwhich-many3PCLPOSS-3PL.INAN.detand3PCL-sail3PCLleave
prepDET-dempronvnRel-advpronv-detconjpron-vpronv
At that time they collected their belongings and left Wundi island to Krawi to see their people.
Mereka kemudian mengumpulkan barang-barang mereka dan berlayar meninggalkan pulau Wundi ke Krawi untuk bertemu orang-orang mereka.
 

MeokbundibeKrawifaskomamkawasaskobansi.
MeokbundibeKrawifaskomamkawasaskobe+an-s-i
wundi.islandtoname.of.a.placeto3PCLseepeople3PCLPOSS GIV-3PL.AN-the
nprepnpreppronvnpronv det-pron-det
 

T07.162
RoKrawibeNumfori.
roKrawibeNumfor-i
atname.of.a.placetoname.of.a.place-the
prepnprepn-det
From Krawi to Numfor.
Dari Krawi ke Numfor.
 

T07.163
Mananarmak'rdi,Insoraki,ManarbewmamebyediSaneraroskayunkukeru
Mananarmak'rdiInsorakiManarbewmamebe+y-diSanerarosk-ayunkukru
Manarmakeriname.of.a.personname.of.a.personandMEPOSS 3SG-thename.of.a.person3PCL-sailwithU
nnnconjFillv pron-detnpron-vconjFILL
Manarmakeri, Insoraki, Manarbew and his uncle, Saneraro, sailed with the karures canoe and they arrived quickly in Krawi.
Manarmakeri, Insoraki, Manarbew dan pamannya Saneraro berlayar dengan perahu Karures dan dengan cepat saja mereka tiba di Krawi.
 

KaruresanimafasaumondaskofyaferroKrawi.
Karuresan-imafasaumondaskofyaferroKrawi
name.of.a.canoeGIV-theandquickjust3PCLarriveatname.of.a.place
ndet-detconjadjadvpronvprepn
 

T07.164
KawasaMeokbundibeburansisisyakamrodiya.
kawasaMeokbundibe-buran-s-is-isyakamrodi-ya
peoplewundi.islandwho-leaveGIV-3PL.AN-the3PL.AN-beallatthe.place-that
nnRel-vdet-pron-detpron-vnprepDET-dem
The people of Wundi island who left (them) were all there.
Semua orang-orang dari pulau Wundi yang meninggalkan mereka ada di tempat itu.
 

T07.165
Mananarmak'rdiikofenmundeyobumambanyomainbanyobyesuyainsama
Mananarmak'rdii-kofenmu-ndeyobuman+banyomainbanyobe+y-su-yainsama
Manarmakeri3SG-saytowards-landwardtoUbird in.lawandfishin.lawPOSS 3SG-3DU-theso.that
npron-vprep-DIRprepFILLn nconjnnv pron-pron-detconj
 

surandasubarekmasisuwaiKaruresanyarosubonsna.
su-ra+ndasu-barekmasi-suwaiKaruresan-yarosu-bonsna
3DU-move seaward3DU-lieand3PL.AN-pushcanoename.of.a.canoeGIV-theat3DU-back.part3PL.INAN.det
pron-v DIRpron-vconjpron-vnndet-detpreppron-ndet
Manarmakeri spoke to his father and mother in law so that the two (could) go seaward (and) laid down and (so that) they could push the karures canoe over their back.
Manarmakeri menyampaikan pesan ke darat agar bapa dan mama mantunya pergi ke laut dan berbaring agar perahu karures dapat didorong melalui tubuh mereka.
 

T07.166
Insarmansaransuyasumewerkaku,sukofnmamyaiMananarmak'rdi,suyobe
insarmansaran-su-yasu-mewerkakusu-kofnmamyaiMananarmak'rdisuy-ob-e
old.womanold.manGIV-3DU-the3DU-refusevery3DU-saybe.ashamedManarmakeri3DU-say-E
nndet-pron-detpron-vadvpron-vvnpron-v-FILL
 

imadarokakuyoiryandaridobewaibyedya
i-madarokakuyoi-rya-rarid-ob-ewaibe+y-da-y-
3SG-focus.markerperhapsthingrealO3SG-so-such.that3SG-say-EcanoePOSS 3SG-perhaps-3SG-
pron-FOCadvnadjFillpron-adv-Detpron-v-FILLnv pron-adv-pron-
The old man and the old woman (Manarmakeri's in laws) refused (it) very strongly, they embarrassed Manarmakeri; they said, perhaps HE is the real thing, therefore, he wanted his canoe to lay (over) their body as a pillow.
Kedua orang tua itu menolak dengan luar biasa dan mengata-ngatai Manarmakeri, katanya, "Dia sangka dia apa sehingga dia mau perahunya menjadikan tubuh mereka sebagai bantalan."
 

fyakbakensubenabeafyakri.
fyakbakensu-be-nabeafyakri
3SG.use.sth.as.a.pillowbody3DU-POSS-3PL.INAN.detaspillowthe
vnpron-v-detprepndet
 

T07.167
KawasayasisanpumMananarmak'rdimaimsorsibodayuniburbe
kawasayasi-sanpumMananarmak'rdimai-msorsibod-ayuni-burbe
peoplethe3PL.AN-throwtowardsManarmakeriand3SG-be.angry3PL.ANand3SG-sail3SG-leaveto
ndetPron-vprepnconjpron-vPronconjpron-vpron-vprep
The people refused Manarmakeri and he got angry with them and sailed away to Numfor.
Orang-orang di situ menolak Manarmakeri sehingga Manarmakeri marah dan berlayar pulang ke Numfor.
 

Numfori.
Numfor-i
name.of.a.place-the
n-det
 

T07.168
Sobesifawikadanarisisopyumuwosbyena,ma
s-ob-esi-fawikadanarisi-sopyumuwosbe+y-nama
3PL.AN-say-E3PL.AN-knowifwill3PL.AN-followgoodUwordPOSS 3SG-3PL.INAN.detand
pron-v-FILLpron-vconjAuxpron-vvFILLnv pron-detconj
 

rariryanarisakfadwerkrafmakifbekwarsenafa
rari-ryanaris-ak-fadwerkrafmakifbe-kwars-e-nafa
such.that-sowill3PL.AN-also-replacemeatandskinwhich-old3PL.AN-possess-3PL.INAN.detto
Det-advAuxpron-adv-vnconjnRel-adjpron-v-detprep
If only they had known (about Manarmakeri's magic), they would have followed his words appropriately and therefore they would have changed their old flesh and skin to become young like the way he looked.
Seandainya mereka tahu maka mungkin mereka akan menuruti kata-katanya dan dengan demikian merekapun berganti kuli yang lama menjadi baru (muda) seperti bagaimana dia menjadi baru (muda).
 

sbaboramobubyaborai.
s-baboramobubabo-y-rai
3PL.AN-newasplaceUnew-3SG-asthe
pron-adjprepnFILLadj-pron-prepdet
 

T07.169
Mambanyomaimbanyoansuyarasrisubarekmakaruresyairurenepensukadanasufadwerbakensubenafasubabo
 

kakosumnisMananarmak'rdimanggundi.
The father and the mother in law, on the day the two laid down and the Karures canoe moved fast over the two, perhaps, the two would have also changed their body to be young like Manarmakeri himself.
Bapa dan ibu mantunya seandainya hari itu mereka berbaring dan perahu Karures melaluji tubuh mereka maka mereka akan menggantikan tubuh mereka menjadi muda seperti Manarmakeri.
 

T07.170
WaiKaruresanyadayunbebarorisyunmaifyaferromyos
waiKaruresan-yad-ayunbebaror-isun-y-mai-fyaferromyos
canoename.of.a.canoeGIV-the3SG-sailtopartsun-theenter-3SG-and3SG-arriveatisland
nndet-detpron-vprepnn-detv-pron-conjpron-vprepn
The Karures canoe sailed west (to the sunset part) and arrived in Numfori.
Perahu Karures berlayar ke bagian matahari terbenam dan tiba di pulau Numfor.
 

Numfori.
Numfor-i
name.of.a.place-the
n-det
 

T07.171
Manarbewkyansibeifnakroyenesnardaresyaisamboken.
Manarbewkanes-y-i-bei-fnakroyenesnardaresyai-samboken
name.of.a.personcry-3SG-3SG-want3SG-playatsandEbecausesun.heatthe3SG-be.hota.bit
nv-pron-pron-vpron-vprepnFILLconjndetpron-vn
Manarbew cried to play on the sand because the sun's heat was very hot.
Manarbew menangis ingin bermain di pantai karena panas terik.
 

T07.172
RodiyaMananarmak'rdisyokaruiyarandebyemyosfanyirbe
rodi-yaMananarmak'rdiso-y-karuiyarandebe+ymyosfanir-y-be
atthe.place-thatManarmakerithrow-3SG-rockthemove.landwardbecome ***islandtoname-3SG-as
prepDET-demnv-pron-ndetvv pronnprepv-pron-prep
At that place Manarmakeri threw a stone landward to become an island, which is called Poiru.
Di tempat itu Manarmakeri melempar sebuah baru ke darat dan menjadi pulau yang diberi nama Poiru.
 

T07.173
Poiru.ManarbewdadorandeifnakroyenberomyosMnggunani.
PoiruManarbewd-adorandei-fnakroyenbe-romyosmnggunan-i
name.of.a.placename.of.a.person3SG-descendmove.landward3SG-playatsandwhich-atislandlittleGIV-the
nnpron-vvpron-vprepnRel-prepnadjdet-det
Manarbew got down to play in the sand of the small island.
Manarbew turun ke darat bermain di pantai dari pulau kecil itu.
 

T07.174
MyosPoiruisofbaboinekomamkadaisyaromnuPakrekibandari.
myosPoiruisofbaboinekomamkadaisyaromnuPakrekibarndari
islandname.of.a.placeuntilnewthis1PL.INCLseeif3SG.beatvillageislandpartseawardthe
nnconjadjdempronvconjvprepnnnDIRdet
The island of Poiru, until today we could see (it); it exists at the seaward side of Pakreki village.
Pulau Poiri hingga saat ini kita lihat ada di laut pulau Pakreki.
 

T07.175
RomyosanyaboriMananarmak'rdikyeraiknamrifyak,maaiknamrifyak
romyosan-yabo-riMananarmak'rdiker-y-aiknamrifyakmaaiknamrifyak
atislandGIV-thetop-3SG.POSSManarmakerigrow-3SG-woodtreenum.linkfourandwoodtreenum.linkfour
prepndet-detn-detnv-pron-nnadvnumconjnnadvnum
 

anskoyaskobekeretbebarifyak,skoiso:Rumberpon,Rumansara,Anggraidifu,
an-sko-yaskobekeretbe-barifyakskoisoRumberponRumansaraAnggraidifu
GIV-3PCL-the3PCLbecomeclanwhich-bignum.linkfour3PCLbename.of.a.clanname.of.a.clanname.of.a.clan
det-pron-detpronvnRel-vadvnumpronvnnn
On the island Manarmakeri planted four trees and the four trees became four big clans, they were Rumberpon, Rumansara, Anggraidifu and Rumberpur.
Di pulau itu Manarmakeri menanam empat pohon dan keempat pohon itu berkembang menjadi empat marga besar yaitu: Rumberpon, Rumansara, Anggraidifu, dan Rumberpur.
 

T07.176
Rumberpur.Ebebukorrokeretrifyakanskoineisoine"Funkawyan".
Rumberpurebebukorrokeretrifyakan-skoinei-s-o-ineFunkawyan
name.of.a.clanwhoheadatclannum.linkfourGIV-3PCLthis3SG-be-O-thisname.of.a.person
nRELnprepnadvnumdet-prondempron-v-Fill-demn
The head of the four clans was Funkawyan.
Yang menjadi kepada dari keempat marga ini adalah, "Funkawyan."
 

T07.177
BarburberabesupKoranoFyakmamunuorisyun.
barburbe-rabesupKoranofyakmamunuor-isun-y-
departurewhich-gotolandkingfourandpartUsun-theenter-3SG-
nRel-vprepnnnumconjnFILLn-detv-pron-
The departure to King Four islands and to the west (towards the sunset).
Keberangkatan ke kepulauan Raja Ampat dan ke bagian barat..
 

T07.178
Mananarmak'rdiskobarekfyorkermnggunroNumfori.
Mananarmak'rdiskobarekfyorkermnggunroNumfor-i
Manarmakeri3PCLstaytimelittle.piecelittleatname.of.a.place-the
npronvnnadjprepn-det
Manarmakeri (and his family) stayed for a while in Numfor.
Manarmakeri dan keluarganya tinggal untuk beberapa saat di Numfor.
 

T07.179
Mananarmak'rdiikofnyobukawasasyabodobe:"Nariyafrururoibebor
Mananarmak'rdii-kofnyobukawasas-yabod-ob-enariya-frururoibe-bor
Manarmakeri3SG-saytoUpeople3PL.AN-theand3SG-say-Ewill1SG-doUthingwhich-many
npron-vprepFILLnpron-detconjpron-v-FILLAuxPron-vFILLnRel-adv
Manarmakeri told the people and said, "I will make wonderful things at this island, however, I request that you follow well the things that I say."
 

roibefrurkandorromyosineimfamayorfamgosopyumroyakofn
roibe-frurkandorromyosineimfamaor-y-famgo-sopyumroya-kofn
thingwhich-dobe.suprisedatislandthishowevercall-3SG-to2PL-followgoodthing1SG-say
nRel-vvprepndemconjv-pron-prepPron-vvnPron-v
Manarmakeri berpesan kepada orang-orangnya, katanya, "Nanti saya akan membuat hal-hal yang ajaib di pulau ini akan tetapi saya minta agar kalian mengikuti kata-kata saya dengan baik."
 

T07.180
na.Osoimaridomgokansawerisnarnariikbaweswerfaikenem.
naosoi-maridomgo-kanesawerisnarnarii-kbaweswerfai-kenem
3PL.INAN.detone3SG-dieif2PL-crynot3SGbecausewill3SG-ariseagainto3SG-be.alive
detnumpron-vconjPron-vNEGpronconjAuxpron-vadvpreppron-v
If a person dies, don't weep for him/her because s/he will rise again to be alive.
Bila seseorang meninggal jangan tangisi dia karena nanri dia akan bangkit dan hidup kembali.
 

T07.181
RobeannanabroidomgosewarawerbesupYapenisnarnarirobean
robeannana-broidomgo-sewarawerbesupYapenisnarnarirobean
food3PL.INAN.det3PL.INAN-emptyif2PL-look.fornottolandname.of.a.placethebecausewillfood
ndetpron-vconjPron-vNEGprepnndetconjAuxn
If the food is exhausted, don't look for (it) in Yapen land because various kinds of food will come here by themselves.
Bila makanan habis jangan cari ke pulau Yapen karena berbagai macam makanan akan datang sendiri ke sini.
 

supsapnramumaromanggunna."
supsapn-ramu-maromanggunna
various.kinds3PL.INAN-movetowards-towards.hereatself3PL.INAN.det
adjpron-vprep-DIRprepndet
 

T07.182
KawasaNumforisisopyumMananarmak'rdiwosbyenaba,skans
kawasaNumfor-isi-sopyumMananarmak'rdiwosbe+y-nabas-kanes
peoplename.of.a.place-the3PL.AN-followgoodManarmakeriwordPOSS 3SG-3PL.INAN.detnot3PL.AN-cry
nn-detpron-vvnnv pron-detadvpron-v
The Numfor people did not follow Manarmakeri's words carefully, they wept for the dead and still looked for food in Yapen land.
Masyarakat di Numfor tidak mengikuti pesan Manarmakeri, mereka menangisi orang mati dan masih mencari makanan ke pulau Yapen.
 

snonkakuemarsyamassewarrobeankerbesupYapen.
snonkakue-mars-yamas-sewarrobeankerbesupYapen
human.beingwho-die3PL.AN-theand3PL.AN-look.forfoodcontinuouslytolandname.of.a.place
nRel-vpron-detconjpron-vnadvprepnn
 

T07.183
Mananarmak'rdiimsorkawasabesoasuserbasyamaisuwai
Mananarmak'rdii-msorkawasabe+soasuserbas-yamai-suwai
Manarmakeri3SG-be.angrypeoplewho followfollow.repeatedlynot3PL.AN-theand3SG-pushcanoe
npron-vnRel ***nadvpron-detconjpron-vn
Manarmakeri got angry (with) his people who did not obey (his message) and pushed his canoe to leave (them) straight away.
Manarmakeri marah kepada orang-orang yang tidak menuruti (pesan-pesannya) dan dia mendorong perahunya untuk pergi seterusnya.
 

byanifaibedayuniburpdef.
be+an-y--ifai-bed-ayuni-burpdef
POSS GIV-3SG--theto3SG-want3SG-sail3SG-leavestraight
v det-pron--detpreppron-vpron-vpron-vadv
 

T07.184
RofyorskofasasosfaskobeskayunyaManarbewisyaifnakkakerroyenyabo.
rofyorskofasasosfaskobesk-ayunyaManarbewisyai-fnakkakerroyenyabo
attime3PCLprepareto3PCLwant3PCL-sailthename.of.a.person3SG.be3SG-playstillatsandthetop
prepnpronvpreppronvpron-vdetnvpron-vadvprepndetn
When they prepared to sail, Manarbew was still playing on the sand.
Sebelum mereka bersiap-siap untuk berlayar Manarber masih tersu bermain di pantai.
 

T07.185
Mananarmak'rdiryopuikakbeyareksayaryursyafasfakakManarbew
Mananarmak'rdirop-y-uikakbe-yareksayaryurs-yafas-fakakManarbew
Manarmakerithrow-3SG-Usnakewhich-Ybitepainful3PL.AN-theto3PL.AN-frightenname.of.a.person
nv-pron-FILLnRel-Fillvadvpron-detpreppron-vn
Manarmakeri threw a poisonous snake to frighten Manarbew, thus, Manarbew was afraid and went seaward to get into the boat.
Manarmakeroi melempar sebuah ular beracun untuk menakut-nakuti Manarbew, oleh karena itu Manarbew takut dan pergi naik ke perahu.
 

i,muraManarbewimgakboryandadekrowai.
imuraManarbewi-mgakbora+nda-y-d-ekrowai
focus.markersoname.of.a.person3SG-be.afraidandmove seaward-3SG-3SG-climbatcanoe
FOCadvnpron-vconjv DIR-pron-pron-vprepn
 

T07.186
RandakyarodiyaikakubeyareksayaryursyasroNumforiisof
randakyarodi-yaikakube-yareksayaryurs-yas-roNumfor-iisof
begintheatthe.place-thatsnakeUwhich-Ybitepainful3PL.AN-the3PL.AN-atname.of.a.place-theuntil
vdetprepDET-demnFILLRel-Fillvadvpron-detpron-prepn-detconj
Beginning from that time the poisonous snakes were in Numfor until today.
Sejak saat itu ikak beracun banyak di Numfor hingga saat ini.
 

baboine.
baboine
newthis
adjdem
 

T07.187
Mananarmak'rdiskayunskoburbemyosKoranofyaknawandi,rodiya
Mananarmak'rdisk-ayunskoburbemyosKoranofyakna-wandirodi-ya
Manarmakeri3PCL-sail3PCLleavetoislandkingfour3PL.INAN-that.over.thereoutwardatthe.place-that
npron-vpronvprepnnnumpron-DEMDIRprepDET-dem
 

skayunskoburpdefbemunorisyuniwararaskofyaferro
sk-ayunskoburpdefbemunor-isun-y-iwa-raraskofyaferro
3PCL-sail3PCLleavestraighttopartsun-theenter-3SG-that.over.there-move.towards.thereuntil3PCLarriveat
pron-vpronvadvprepnn-detv-pron-DEM-vpreppronvprep
Manarmakeri (and his family) sailed to the King Four islands out there; from that place they sailed straight to the west until they arrived at the foreign lands out there.
Manarmakeri dan keluarganya berlayar ke pulau-pulau Raja Ampat dan dari situ mereka terus berlayar ke bagian matahari terbenam sampai tiba di tanah asing.
 

supambernariwa.
supamberna+ri{DIR}-wa
landforeign3PL.INAN outward-that.over.there
nadjpron ***-DEM
 

T07.188
Ibefnaiambersyasnanabokomakonaroi
ibe-fnaiambers-yas-na-nabokomakonaroi
3SGwhich-causeforeign3PL.AN-the3PL.AN-have-3PL.INAN.detand1PL.INCLfocus.marker1PL.INCLhavething
pronRel-vadjpron-detpron-v-detconjpronFOCpronvn
It was (the reason) that made the strangers become rich (have things) but WE, we don't have anything.
Itu yang menyebabkan orang-orang asing memiliki kekayaan tetapi kita tidak punya apa-apa,
 

T07.189
noba.Mananarmak'rdianggangginembyena.
nobaMananarmak'rdianggangginembe+y-na
somenotManarmakerimessagePOSS 3SG-3PL.INAN.det
DEFadvnnv pron-det
Manarmakr'di's messages.
Pesan-pesan Manarmakeri.
 

T07.190
Rarifafyaryamoburyaya,Mananarmak'rdinarikyaberwerrosyosbebefikya.
rarifafyaryamoburyayaMananarmak'rdinarikaber-y-werrosyosbebefikya
such.thatstorytheplaceUsotheManarmakeriwillreturn-3SG-againatgenerationnseventhe
DetndetnFILLadvdetnAuxv-pron-advprepnordinalnumeraldet
The story went like that, Manarmakeri will return in the seventh generation.
Demikianlah ceritanya seperti itu, Manarmakeri akan datang pada generasi ke tujuh.
 

T07.191
Mananarmak'rdiryiruangginembyenafamobnrokraya
Mananarmak'rdirir-y-uanggangginembe+y-nafamobn-rokraya
Manarmakerirelease-3SG-UmessagePOSS 3SG-3PL.INAN.dettoplace3PL.INAN-soundasthe
nv-pron-FILLnv pron-detprepnpron-vprepdet
Mananarmakr'di gave his messages as follows:
Manarmakeri memberikan pesan-pesannya sebagai berikut:
 

isoine:
i-s-o-ine
3SG-be-O-this
pron-v-Fill-dem
 

T07.192
Beponi:Kawasasyasipoksanawerubakdibonmarandipsnaru
be-pon-ikawasas-yasi-poks-anawerubakdibonmarandipsnaru
which-front-thepeople3PL.AN-the3PL.AN-be.able.to3PL.AN-eatnotUpumpkinfruitandpigbecauseU
Rel-n-detnpron-detpron-vpron-vNEGFILLnnconjnconjFILL
First, the people should not eat pumpkin and pig because the two (were) the reason Manarmakeri left Sopen village.
Pertama, masyarakat tidak boleh makan labu dan babi karena keduanya itu yang menyebabkan Manarmakeri meninggalkan kampung Sopen.
 

subebeknamMananarmak'rdiiburmnuSopen.
subebeknamMananarmak'rdii-burmnuSopen
3DUwhotreeManarmakeri3SG-leavevillagename.of.a.place
pronRelnnpron-vnn
 

T07.193
Bebesuruyaido,kawasasyasipokfasanaweruikakmakawen
bebe-suruyaidokawasas-yasi-pokfas-anaweruikakmakawen
n-twothethenpeople3PL.AN-the3PL.AN-be.able.toto3PL.AN-eatnotUsnakeandshrimp
ordinal-numeraldetadvnpron-detpron-vpreppron-vNEGFILLnconjn
Second, the people should not eat snake and shrimp because they also changed (their skin) like the way Manarmakeri changed his skin.
Kedua, masyarakat tidak boleh makan ular dan udang karena mereka juga berganti kulit seperti Manarmnakeri berganti kulit.
 

snarsikakosakrerramobMananarmak'rdiryerrai.
snarsikakos-ak-rerramobMananarmak'rdirer-y-rai
because3PL.ANalso3PL.AN-also-change.skinasplaceManarmakerichange.skin-3SG-asthe
conjPronadvpron-adv-nprepnnn-pron-prepdet
 

T07.194
Bebekyor,onosipokfasisbawrawerurike,snaruromoburik
bebe-kyoronosi-pokfasi-sbawerawerurikesnaruromoburik
n-threesome3PL.AN-be.able.toto3PL.AN-spillnotUbloodEbecauseUatplaceUblood
ordinal-numpronpron-vpreppron-vNEGFILLnFILLconjFILLprepnFILLn
Third, no one should spill blood because at the place whre the blood spills there is no peace.
Ketiga, tidak seorangpun boleh menumpahkan darah karena di tempat darah tumpah tidak ada perdamaian.
 

nasbawrrobabeababennoba.
na-sbawerrobabeababennoba
3PL.INAN-spillatmatters.having.to.do.withcarefulsomenot
pron-vprepnadvDEFadv
 

T07.195
Bebefyakya,narisbausurumnofanaserusnonkakubemar
bebe-fyakyanaris-bausurumnofana-serusnonkakube-mar
n-fourthewill3PL.AN-buildUhousesometo3PL.INAN-fillUhuman.beingwho-die
ordinal-numdetAuxpron-vFILLnDEFpreppron-vFILLnRel-v
Fourth, they should build some houses to keep the dead people who would rise again.
Keempat, masyarakat harus membangun rumah-rumah untuk menampung orang-orang mati yang akan bangkit lagi.
 

ekbawswer.
e-kbaweswer
who-ariseagain
Rel-vadv
 

T07.196
Beberim,sbausurum-rumbebanofanaserurobeanMananarmak'rdi
bebe-rims-bausurum-rumbe-banofana-serurobeanMananarmak'rdi
n-five3PL.AN-buildUhouse-housewhich-bigsometo3PL.INAN-fillUfoodManarmakeri
ordinal-numpron-vFILLn-nRel-vDEFpreppron-vFILLnn
They should build some houses to store Manarmakeri's food.
Mereka harus membangun rumah-rumah (gudang-gudang) besar untuk menampung makanan-makanan dari Manarmakeri.
 

byena.
be+y-na
POSS 3SG-3PL.INAN.det
v pron-det
 

T07.197
Bebewonemya,narisfanjuraimunnofanaboresnarurofyor
bebe-wonemyanaris-fanjuraimunnofana-bor-esnarurofyor
n-sixthewill3PL.AN-gatherfire.woodsometo3PL.INAN-many-EbecauseUattime
ordinal-numeraldetAuxpron-vnDEFpreppron-adv-FILLconjFILLprepn
Mereka harus mengumpulkan banyak kayu bakar karena ketika Manarmakeri datang nati bumi akan gelap selama tiga hari.
 

Mananarmak'rdiryamumanasupyapyampanrasriokyor.
Mananarmak'rdira+ymu-manasupyapampan-y-rasriokyor
Manarmakerimove 3SGtowards-towards.herewilllandtheget.dark-3SG-daynum.linkOthree
nv pronprep-DIRAuxndetv-pron-nadvFillnum
They should collect some firewood so that there is much (firewood available) because when Manarmakeri comes, the land will be dark for three days.
 

T07.198
Rariryafafyaranineimnairorodine.
rari-ryafafyaran-inei-mnairorodi-ne
such.that-sostoryGIV-this3SG-finishatthe.place-this
Det-advndet-dempron-vprepDET-DEM
That is the end of this story.
Sampai di sinilah cerita ini.